Op 10 oktober 2006 was de hoorzitting bij de Raad van State waar we onze bezwaren tegen het nieuwe bestemmingsplan Geerdinkhof konden toelichten. Henk Kroese, de penningmeester, en Yolanda Grift, de voorzitter, zijn die dag naar Den Haag afgereisd.

Zoals gebruikelijk bij zittingen bij de Raad van State krijgt eerst de eisende partij het woord; wij dus. We hebben kort onze bezwaren toegelicht; deze hadden we eerder al schriftelijk ingediend. Ons belangrijkste bezwaar was en is de nieuwe plangrens. Op 25 oktober heeft de Raad van State uitspraak gedaan. De uitspraak van de RvS is heel kort weergegeven, als volgt: Het bestemmingsplan heeft alleen betrekking op de woningen van de wijk Geerdinkof. Gezien het conserverend karakter van het bestemmingsplan zijn gebieden waar (mogelijk) nieuwe ontwikkelingen aan de orde zijn, buiten het plangebied van het bestemmingsplan "Geerdinkhof" gelaten. De vastgestelde planbegrenzing is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening en daarom is de Raad van State van oordeel dat de verweerder terecht dit bestemmingsplan heeft goedgekeurd.