U heeft allemaal de aankondiging van de herziening van het voorontwerp bestemmingsplan Geerdinkhof ontvangen en de mogelijkheid gekregen om hierop de reageren. Omdat de informatie in de brief niet aansloot op de geconstateerde veranderingen in de voorschriften heeft het bestuur gemeend toch bezwaar aan te tekenen met als doel ook die wijzigingen nog expliciet onder de aandacht van de bewoners te brengen.

Concreet gaat het om de volgende artikelen:

artikel 3 lid 4:

In afwijking van het bepaalde in lid 3 mag:
 

a. daar waar dat met de nadere aanduiding ‘dakopbouw toegestaan’ op de plankaart is weergegeven, de in lid 3 bedoelde maximum bouwhoog-te met maximaal 3 meter worden overschreden ten be-hoeve van een dakopbouw;
 
b. de in lid 3 bedoelde maximum bouwhoogte met maximaal 1,5 meter worden overschreden ten behoeve van een dakterras, met dien verstande dat een dakterras uitsluitend is toegestaan op:
  - woningen waarvan de maximum bouwhoogte met 3 meter mag worden overschreden ten behoeve van een dakopbouw;
  - woningen waarvoor op de plankaart een maximum bouw-hoogte van 3 meter staat aangegeven, ter plaatse van de volgende adressen:
Geerdinkhof nr. 200 t/m 207, 226 t/m 228, 235 en 236, 257 t/m 261 en 281 t/m 288
 


artikel 3 lid 5:

De dakopbouw is toegestaan op de delen van het dak die op de plan-kaart zijn aangeduid, met dien verstande dat de terugligging zoals op de plankaar is weergegeven, 2 meter bedraagt.

De oude tekst van deze artikelen luidt:

artikel 3 lid 4:

In afwijking van het bepaalde in lid 3 mag, daar waar dat met de nade-re aanduiding “dakopbouw toegestaan volgens art. 3 lid 4 van de voorschriften” op de plankaart staat aangegeven, de in lid 3 bedoelde maximum bouwhoogte met maximaal 3 meter worden overschreden ten behoeve van een dakopbouw.

artikel 3 lid 5:

In afwijking van het bepaalde in lid 3 mag de onder lid 3 bedoelde maximum bouwhoogte met maximaal 1,5 meter worden overschreden ten behoeve van een dakterras, met dien verstande dat een dakterras uitsluitend is toegestaan op de (delen van) woningen waarvoor een maximum bouwhoogte geldt van 3 meter en/of 6 meter en met uitzondering van de patiowoningen aan de Geerdinkhof 420 t/m 423, 435 t/m 438, 363 t/m 368, 372 t/m 375.

Daarnaast hebben we nog wat puntjes op de i gezet.