Op 3 maart 2009 vond in de Gele Zaal van Groenhoven de inspraakavond plaats over het voorontwerp van de partiële herziening van het bestemmingsplan Geerdinkhof.


Het moederplan (Het bestemmings-plan Geerdinkhof) is op 13 december 2005 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en blijft voor een groot deel gewoon van kracht. Op een aantal onderwerpen echter wordt dit plan nu aangepast. Aangezien het over een voorontwerp gaat vindt nu de fase plaats van het inspreken en dat heeft gelukkig een aantal Geerdinkhoffers ertoe gebracht om dat ook te doen.

Na deze inspraak wordt de herziening van het plan zes weken ter inzage gelegd en is daarna definitief. De herziening heeft geen gevolgen voor alle bestaande en legaal gerealiseerde bebouwing aan de Geerdinkhof. Nieuwe aanvragen kunnen vanzelfsprekend worden geweigerd indien ze niet passen binnen de nieuwe regeling.
Aangegeven wordt dat de nieuwe regeling voor uitbouwen aan de achterzijde van de woningen in de hoge nummers te krap is. De tuinen zijn daar wat groter en grenzen daar aan het groen. Aangegeven werd dat de huidge regeling te ruim is waardoor er toch “rare”uitbouwen konden ontstaan

Ook voor de dakopbouwen bestaan nu nieuwe regels en dat betekent dat er geen aanspraak meer gedaan kan worden op oude regels. Tegen illegale bebouwing kan iedereen een handhavingsverzoek indienen bij het DB van het stadsdeel. Het stadsdeel zal het verzoek beoordelen en mogelijk tot handhaving overgaan.
Zo kwamen er nog een aantal vergelijkbare items aan de orde waarvan integraal verslag is gedaan. Het voorontwerp van de herziening lag nog tot 12 maart ter inzage. Vervolgens kunnen in de periode dat het ontwerp van de partiële herziening van het bestemmingsplan Geerdinkhof ter inzage ligt nog zienswijzen worden ingediend. Naar verwachting wordt het ontwerp bestemmingsplan eind 2009 ter inzage gelegd. Dit zal in de huis-aan-huisbladen en op de website van het stadsdeel worden aangekondigd. Voor een integrale weergave van de avond, zie www.geerdinkhof.nl.

Jan Niemeijer