Leefbaarheid

Zo MILIEUKIDS, dat was me weer een nuttig middagje, zondag 12 april. Door de wind van de laatste dagen was er alweer heel wat afval onze kant opgewaaid.
Ook vonden we een speelgoedgebit(!) en een lege portemonnee. Oogst: 4 grote vuilniszakken vol met papier,plastic zakjes, blikjes, plastic flesjes en
kauwgomverpakkingen.
Leefbaarheid milieukids apr 2015

Vorig jaar is beloten de commissies Leefbaarheid en Duurzaamheid samen te voegen tot een commisie Leefbaar/Duurzaam. De thema's liggen niet zo ver uit elkaar en de belangstelling van de commissieleden is overlappend.

De gecombineerde commissie is het afgelopen jaar regelmatig bijeen geweest. Tijdens een van de Algemene ledenvergederingen van dit jaar is mondeling verslag gedaan van de activiteiten.

De huidige leden zijn: Hanny van Bakel, Alice Boots, Willem van Dam, Johan Kunst, Loek Nooij, Wouter van Rennes en Marian Schmid. Henk Kroese nam dit jaar afscheid van de commissie. Commisielid Marian Schmid is tevens bestuurslid en vormt de verbindende schakel. De commisie hanteert met succes een wisselend voorzitterschap.

Het stadsdeel Zuidoost is maandag 7 juli begonnen met het herstel van een deel van de 'bestrating inritten van de parkeergarages'. Een aamtal bewoners liet ons weten dat de inritten aan het verzakken zijn en dat is de reden dat het stadsdeel de inritten opnieuw aan het bestraten is. U heeft daarover een bewonersbrief ontvangen. De aanvang van het werk is gestart in week 28 en in week 29 zouden de werkzaamheden zijn afgerond. Door onvoorziene omstandigheden is het werk vertraagd. Na de bouwvakantie (vanaf 25 augsutus) worden de werkzaamheden 'bestrating inritten' hervat.

Onze excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

Piet Gaspers
Beheercoördinator
Afdeling Beheer

Op de Milieukidszondag op 9 maart was het zo druk, dat we buiten voor de school Wereldwijs na afloop wat hebben gedronken en gesnoept.

We waren met 6 ouders en 8 kinderen.

Leefbaarheid milieukids small

In het kader van het 1000 Bomenplan van het stadsdeel wordt ook op Geerdinkhof een aantal bomen vervangen.
Leefbaarheid 1000 bomenplan - nieuwe boom

Leefbaarheid rotonde

Het voorstel van de VVD om de problemen m.b.t. de rotonde Ganzanhoef op te lossen is ingetrokken omdat in de notitie niet aangeeft waaruit de kosten (drie ton) gedekt moeten worden.

Lees meer...

Leefbaarheid rotonde

Tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling, Verkeer en Beheer (cie ROVB) zal een voorstel van de VVD om de problemen m.b.t. de rotonde Ganzanhoef op te lossen aan de orde komen. Dit is een openbare vergadering waarbij de mogelijkheid bestaat om in te spreken. Hiervoor kunt u zich tot een dag voor de vergadering aanmelden bij de Griffie, tel. 020-252.5023 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Donderdag 12 december, raadzaal van het stadsdeelkantoor Zuidoost, 20:00 - 22:30

agenda  toelichting agendapunt B.3  voorstel VVD

 

Er komt een stopverbod op de Geerdinkhofweg en het Geerdinkhofpad. Bellen met de politie heeft nu zin, als er op deze wegen (i.v.m. school, etc. ) stilgestaan wordt.

Leefbaarheid stopverbod

Leefbaarheid huizendokterGeerdinkhofbewoner Ed Peereboom heeft een bouwkundig onderzoek naar de oorzaak van lekkage vanuit de voorgevel laten uitvoeren. De bevindingen van de huizenarts wil hij graag met u delen.

De rotonde bij Ganzenhoef zit al jaren herhaaldelijk verstopt. Vaste prik op zaterdag (marktdag). Soms ook in de avondspits. De dienweg voor het winkelcentrum is al gauw verstopt door wachtende inparkeerders, voorzichtige uitparkeerders, snorders, droppers en ophalers. Die file blokkeert al gauw het rotondeverkeer. Maar onderschat ook niet de drukke zebrapaden die de rotonde-afvoer hinderen.

Op 20 november heeft de heer Kroese namens Groot Geerdinkhof een raadsadres gestuurd waarin hij aandacht vraagt voor een aantal klachten en de afhandeling daarvan door het stadsdeel. In bijgaand preadvies wordt ingegaan op de inhoud van het raadsadres van de heer Kroese.

Op zondag 30 oktober j.l. ging ik, zoals ik wel vaker doe, de papierbak legen en de lege flessen wegbrengen. En ja hoor, niet voor de eerste keer zag ik afval gewoon naast de papier- en de glascontainer staan.

Hebt u dat ook wel, dat u zich afvraagt: waar laat ik mijn lege plastic flessen, doosjes of tasjes? In de papier- en glasmetro horen ze uiteraard niet thuis. Ook niet bij het grofvuil. Maar waar dan wel? Bij het restafval, dus gewoon in de kliko? ‘Ja,’ zegt stadsdeel zuidoost, ‘bij het restafval in de kliko.’

Bestuursleden participeren al jaren in het zogenoemde EG-buurtoverleg waarin alle aspecten van de EG-buurt aan de orde gesteld worden. Dat gaat van veiligheid tot het Smaak-festival op Ganzenhoef en van het Sinterklaasfeest tot … het verkeerscirculatieplan voor de rotonde bij Ganzenhoef. In dat laatste lijkt nu schot te komen. Ik wil proberen u uit te leggen wat op dit moment de voorgestelde oplos sing van het stadsdeel is. Voor alle duidelijkheid: het stadsdeel is bereid om er 250.000 euro aan uit te geven. Niet meer.

In de afgelopen periode heeft er een enquête op internet gestaan, opgesteld door de gemeente Diemen, over nut en noodzaak en wenselijkheid van het doortrekken van tramlijn 9 naar station Amster dam Bijlmer Arena. Tevens werden informatie en/of inspraakavonden aangekondigd. Ik zou u willen vra gen om in de gaten te houden wan neer deze avonden zijn. Dat geeft u niet alleen zelf de gelegenheid om daar uw mening te geven maar ik hoop dat u dan ook het bestuur hierover informeert. We vermoeden namelijk dat deze avonden ook en misschien met name in Diemen georganiseerd gaan worden. En die informatie staat niet in onze huis-aan-huisbladen! Het bestuur is van mening dat we goed in de gaten moeten houden wat het eventueel doortrekken van lijn 9 betekent voor de Bijlmerweide.
Op de burenborrel heeft een van u aangegeven dat daarbij zeker ook de ondergronds aangelegde stads verwarming en andere leidingen een rol spelen. En natuurlijk ook de recente ontwikkelingen rond het GVB waarbij het allerminst zeker is dat het GVB ook voor de komende jaren zijn concessie zal behouden. Ook hier zal de crisis zijn rol spelen.

Kort geleden is er bij mij in de buurt wat commotie ontstaan over tuinuitbreidin gen. Wat is namelijk het geval: door de jaren heen zijn er door bewoners in Geerdinkhof stuk ken gemeentegrond bij tuinen getrokken. Soms is het zelfs zo dat de huidige bewoner hele maal niet meer weet waar de oorspronkelijke erfgrens lag. Ook zijn er bewoners van hui zen blokken die apart afspraken met de gemeente hebben gemaakt en dus stukjes extra tuin in gebruik hebben, maar daarvoor erfpacht betalen.

Tegelijk met de kennisgeving van de nieuwe WOZ-waarde heeft u de aanslag voor zowel de afvalstoffenheffing als de riolering ontvangen. Beide zijn verhoogd. Het bestuur beraadt zich over mogelijkheden om ook hiertegen beroep tegen aan te tekenen. Argumenten daarvoor zouden kunnen zijn:

  • In Zuidoost kunnen we afval niet scheiden (noch gft, noch plastic) dus daarvoor zijn geen extra investeringen gedaan.
  • De ophaalfrequentie is al enige tijd verlaagd, wat ook kostenverlagend heeft gewerkt.
  • De kosten zouden het komende jaar juist niet verhoogd worden, de tarieven in Stadsdeel Zuidoost behoren immers al tot de hoogste in Amsterdam.

Als u andere argumenten heeft, dan hoort het bestuur dat graag. Dat kan via onze website of via een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Eindelijk! De lelijke, roestige, gedeukte en niet helemaal witte containers zijn vervangen door moderne ondergrondse containers.

Sinds onze dreven zijn omgetoverd tot stadsstraten worden we, in ieder geval als automobilist, dagelijks geconfronteerd met allerlei 'hindernissen' die er vroeger niet waren. Reden voor de redactie om de omgangsregels met betrekking tot deze objecten eens nader te bestuderen. We beginnen met het zebrapad.

Op 20 november heeft het stadsdeel bekendgemaakt dat de wijziging van enkele huisvuilaanbiedlocaties in Geerdinkhof Noordwest van de baan is. Tegen deze plannen was bezwaar gemaakt door omwonenden.

Het stadsdeel Zuidoost heeft sinds juni 2004 een telefonisch meldpunt Zorg & Overlast. Via dit meldpunt kunnen bewoners en organisaties telefonisch melding doen van extreme en voortdurende (buren)overlast in de vorm van lawaai, stank, vervuiling of agressie.

Het meldpunt is er ook voor bellers die bezorgd zijn over buurtbewoners die mogelijk hulp nodig hebben, maar (nog) niet krijgen. Te denken valt hierbij aan mensen met psychiatrische problemen die verkommeren of door hun problemen juist overlast veroorzaken.

Het meldpunt Zorg & Overlast is iedere maandag t/m donderdag van 09.30 – 12.30 uur bereikbaar op het telefoonnummer 567 06 60.

Bij afhandeling van de melding werkt het stadsdeel samen met de GG&GD, de politie, AMC/De Meren, Amsterdam Thuiszorg, MADI Amsterdam Zuidoost & Diemen, de Jellinek en woningcorporaties. Het stadsdeel voert overleg met deze instellingen en maakt en bewaakt de afspraken die moeten leiden tot een oplossing voor de overlast en/of zorg.

Stadsdeel Zuidoost doet er alles aan om uw leefomgeving schoon en in goede staat te houden. Ze zien natuurlijk niet alles en hebben uw hulp daarbij nodig.

Als u gebreken in de openbare ruimte ziet, meld het ons. Dit kunt u doen bij het Meldpunt Openbare Ruimte. Dat kan via de website van het stadsdeel. Op werkdagen kunt u van 08.00 tot 16.00 uur bellen naar het telefoonnummer:
25 25 222.

Met enige regelmaat komen geluiden bij het bestuur binnen als het gaat om overlast.

Al langere tijd en met regelmaat wordt de inham bij de papier- en de glascontainer gebruikt als parkeerplaats.

Uit De Echo van 1 april 2009:
Op 17 maart 2009 heeft het Dagelijks Bestuur het besluit genomen de aanbiedlocaties voor huishoudelijk restafval in de wijk Geerdinkhof vast te stellen (DB 170309 BM/145). Besloten is dat de aanbieding van huishoudelijk restafval alleen maar plaats vindt op de “gemarkeerde“ inzamellocaties in de verharding van de bestrating in deze wijk. Dit besluit wordt toegevoegd aan het besluit van het Dagelijks Bestuur van 10 februari 2009 (DB 100209 BM/60) tot vaststelling van de inzamellocaties voor geheel Zuidoost. Tevens is besloten besluitonderdeel 2 van het besluit van het Dagelijks Bestuur van 21 november 2000 over de aanwijzing van deze locaties in te trekken. Dit besluit ligt ter inzage in het Informatiecentrum op het stadsdeelkantoor (Anton de Komplein 150).

Op de Algemene Ledenvergadering is dit onderwerp besproken. Besloten is dat er zowel vanuit de Vereniging als vanuit bewoners bezwaar gemaakt gaat worden tegen een aantal ophaallocaties in onze wijk. Het besluit zal een dezer dagen ook op onze website te vinden zijn.

Hieronder treft u aan een Raadsadres m.b.t. de witte containers bij De Garstkamp, verzonden door het bestuur aan de stadsdeel.

Enkele bewoners hebben gevraagd waar het bordje is gebleven dat bij de glas- en papierbak stond bij de kruising/toegangsweg tot onze wijk. Hierop stond een telefoonnum-mer vermeld dat je kon bellen om het door te geven als de containers overvol raakten. Of bij het signaleren van andere problemen bij de containers.

De Parkeernota Zuidoost is voor inspraak vrijgegeven, zoals dat zo mooi heet. Er is een bijeenkomst geweest, die u misschien bijgewoond heeft, en er bestond de mogelijkheid om schriftelijk te reageren. Ook al wordt onze wijk in deze parkeernota niet genoemd, toch heeft het bestuur gemeend een aantal kanttekeningen bij deze parkeernota te maken. De ontwikkelingen in de ons omringende gebieden raken ons ten slotte ook.

Stukje geschiedenis:
Dit traject is een jaar geleden begonnen, toen in januari 2007 het MTB, het milieu technisch bedrijf, (o.l.v. dhr. L. de Lange) een plan (voorstel) klaar had liggen ten behoeve van het clusteren van de inzameling. Het bestuur heeft het voorstel goed bestudeerd, onder meer door zelf de route na te lopen. Ook heeft het bestuur gepeild hoe de reacties waren op de informatieavond. Deze was voor alle buurtbewoners aan het begin van dit jaar georganiseerd door het MTB. De verslaglegging hierover is terug te vinden in het infobulletin van februari 2007.

Afgelopen 19 november was er een bijeenkomst in de Nieuwe Stad. De zaal was redelijk gevuld. Als onafhankelijk voorzitter was ingehuurd de heer Frank Ratelband.

Maandagmorgen 26 november werden we plotseling geconfronteerd met dat er gegraven werd in de groenstrook bij ons hofje en bij de stijger van het meertje (maar ook elders in de wijk), kennelijk om iets aan te gaan leggen. Wij waren daar nogal verrast door, omdat ons geen informatie bekend was over eventue1e werkzaamheden.

Laat ik beginnen met een relativering: wat zijn we toch gelukkig dat onze kleine en grote(re) ergernissen zich beperken tot lawaai, onwelvoeglijk gedrag, hondenpoep en zwerfvuil.

 

 

Bij het binnenrijden van Geerdinkhof staan links en rechts palen met verkeersborden. Deze borden geven resp. de maximum snelheid en een parkeerverbod buiten de daartoe aangegeven parkeerplaatsen aan voor heel Geerdinkhof.

Zoals u wellicht bekend is onze verenging bezig om de parkeerproblemen in onze wijk te onderzoeken en in overleg met politie en stadsdeel tot een oplossing te komen.

In het laatste kwartaal van vorig jaar en in het voorjaar van dit jaar is in onze wijk een explosie aan graffiti overlast geconstateerd. Minimaal 15 woningen werden toen beklad. Hoe dat is gekomen, en waarom, is ons een raadsel. In ieder geval is de buurtregisseur ingeschakeld en beschikt hij over foto’s van alle bekladdingen. Naar de dader(s) wordt gezocht.

Een van de bestuursleden heeft op een woensdagochtend de nieuwe clusterplaatsen voor het huisvuil vergeleken met de huidige clusterplaatsen - dus die plaatsen waar op dat moment containers neergezet waren om te worden geleegd. De meeste vuilophaalpunten blijven gehandhaafd en op die plaatsen waar de containers niet geclusterd worden aangeboden, wordt een nieuwe clusterplaats aangewezen.

Op de enquete over de parkeerproblemen in Geerdinkhof hebben 88 leden gereageerd, dit is 20% van onze leden.

Reeds voor de vierde keer dit jaar zijn we geconfronteerd geweest (eind oktober) met bekladde huis- en tuinmuren, voornamelijk in wijk 6 (de Bouwfonds woningen).

Hier ziet u twee foto’s genomen aan het einde van een zaterdagmiddag rond winkelcentrum Ganzenpoort. Ondanks het instellen van een blauwe zone, blijft de doorstroming een probleem.

Onafgebroken produceert een huishouden afval van allerlei aard. Normaal weten we daar wel raad mee, maar soms ook niet. Soms zien we op de meest onverwachte plekken in onze woonomgeving afval, waar dat niet thuis hoort. Waar dat in onze ogen buiten de regels valt, maken we er melding van bij de milieupolitie omdat de mensen met hart voor een schone en veilige woonomgeving gelukkig nog in de meerderheid zijn. Omdat er toch regelmatig onduidelijkheden zijn rondom het omgaan met afval maken we eens een rondje langs de milieupolitie.

Een aantal buurtbewoners heeft klachten over de nieuwe beschoeiing. Her en der is de grond aan de waterkant alweer aan het verzakken. Uitvoerders van het stadsdeel zijn hierover in gesprek geweest met DWR. De laatste heeft het onderhoud aan de beschoeiing verricht. DWR zegt bewust niet voor de extra afscherming in de vorm van een soort zwarte folie tussen grond en palen gekozen te hebben, vanwege de grondwaterstand en eventueel wateroverlast in de kruipruimtes. De uitvoerders van het stadsdeel zijn aan het bekijken, of op een aantal plekken waar het te zeer mis gaat toch nog enige aanvullende werkzaamheden kunnen gebeuren en is nog in overleg met DWR. Wordt vervolgd.

Recentelijk is in het EG-buurt overleg vooral aandacht besteed aan het wijkbeheersplan voor het jaar 2005. In april is dit proces afgerond. Als u geïnteresseerd bent kunt u de definitieve versie van het wijkbeheersplan bij mij op vragen.