Op 20 november heeft de heer Kroese namens Groot Geerdinkhof een raadsadres gestuurd waarin hij aandacht vraagt voor een aantal klachten en de afhandeling daarvan door het stadsdeel. In bijgaand preadvies wordt ingegaan op de inhoud van het raadsadres van de heer Kroese.

Allereerst spreekt het dagelijks bestuur haar waardering uit over de betrokkenheid van vereniging Groot Geerdinkhof bij het beheer van de openbare ruimte. Betrokkenheid van bewoners draagt in belangrijke mate bij tot een schone, hele en veilige woonomgeving. Daarom worden klachten en wensen van bewoners serieus genomen en zorgvuldig behandeld. Daarbij hoort dat er op gezette tijden samen met bewoners schouwen worden gehouden.
In het raadsadres verwijst de heer Kroese naar twee schouwen die op 10 november 2011 en 8 juni 2012 in de buurt zijn gehouden. Bij de schouwen waren naast bewoners ook medewerkers van het stadsdeel aanwezig. Tijdens deze schouwen is aandacht gevraagd voor een aantal klachten/wensen. Hieronder volgt per punt een toelichting over de wijze waarop het stadsdeel hiermee is omgegaan.

Verwijderen van werkkeet met graffiti
De heer Kroese heeft gevraagd de werkkeet, die doelwit geworden was van
graffitispuiters, uit het straatbeeld te verwijderen. In overleg met de eigenaar (Pantar) van de werkkeet is deze verplaatst naar de nabijgetegen (voormalige) gemeentewerf in Kantershof. In het voorjaar 2013 - wanneer het groenonderhoud weer begint - zal de werkkeet niet meer in het straatbeeld van Geerdinkhof verschijnen. Met de eigenaar is afgesproken dat de keet op het terrein van de voormalige werf blijft staan.

Plaatsen van klappaaltjes
Gevraagd is rood-witte klappaaltjes op de fietspaden Geerdinkhofpad en Ganzenhoefpad te plaatsen om (illegaal) autoverkeer te voorkomen.
Aan deze wens kunnen we helaas niet tegemoetkomen. Mede op verzoek van nood- en hulpdiensten (politie, brandweer) worden deze paaltjes sinds een aantal jaren nauwelijks meer in de openbare ruimte geplaatst. In een aantal gevallen vormden zij onbedoeld een obstakel op weg naar hulpverlening.

Verschuiven van de grofvuillocatie bij Geerdinkhof 313
Gevraagd is deze aanbiedlocatie voor grofvuil te verplaatsen, omdat bewoners daar overlast van hebben.
Deze locatie is al jaren een inzamellocatie waarvoor een plaatsingsbesluit geldt. Het stadsdeel is nagegaan wat de mogelijkheden zijn voor verplaatsing van deze locatie. Het is om een aantal redenen niet mogelijk. Oe voornaamste reden is dat er op deze locatie voldoende ruimte is om de vrachtwagen van de reiniging zodanig op te stellen dat de grijper het vuil kan oppakken zonder gevaar en hinder voor overige weggebruikers. Er is in dit deel van de wijk geen andere geschikte locatie daarvoor.

Verkeerd plaatsen van restafval en grofvuil
De heer Kroese vraagt om de inzamelregels beter te communiceren.
Op diverse locaties in het stadsdeel zijn aanduidingborden voor afval aanwezig. Het stadsdeel zal zsm een van deze borden op de locatie bij Geerdinkhof plaatsen. Tenslotte willen we - wellicht ten overvloede - de aandacht vestigen op het Meldpunt Openbare Ruimte om verkeerd geplaatst afval te melden. De afdeling Handhaving zal een dergelijke melding in behandeling nemen en indien mogelijk een onderzoek instellen. Voor meer informatie over afval en afvalregels verwijzen wij naar de afvalwijzer die onlangs huis aan huis is verspreid, de website van het stadsdeel en de stadsdeelkrant.

Tegengaan van foutparkeren rondom de scholen
Gevraagd is driehoekpunt-paaltjes te plaatsen rondom de school Wereldwijs om foutparkeren te voorkomen.
Dit probleem doet zich voornamelijk voor tijdens het brengen en halen van schoolkinderen. Het plaatsen van puntpaaltjes is niet conform het beleid van hel stadsdeel. Daarom heeft het stadsdeel n.a.v. van deze vraag tijdelijk extra gehandhaafd. Foutparkeerders zijn aangesproken en een enkele bekeuring is uitgedeeld. Het effect van deze extra handhaving is mogelijk na verloop van tijd uitgewerkt. Het stadsdeel kiest er nu voor deze zaak onder de aandacht te brengen van de school en de ouders om eventueel met de vereniging Groot Geerdinkhof gezamenlijk actie te ondernemen. Indien deze gezamenlijke actie geen resultaat heeft, zal met enige regelmaat extra handhaving worden ingezet.