Een aantal buurtbewoners heeft klachten over de nieuwe beschoeiing. Her en der is de grond aan de waterkant alweer aan het verzakken. Uitvoerders van het stadsdeel zijn hierover in gesprek geweest met DWR. De laatste heeft het onderhoud aan de beschoeiing verricht. DWR zegt bewust niet voor de extra afscherming in de vorm van een soort zwarte folie tussen grond en palen gekozen te hebben, vanwege de grondwaterstand en eventueel wateroverlast in de kruipruimtes. De uitvoerders van het stadsdeel zijn aan het bekijken, of op een aantal plekken waar het te zeer mis gaat toch nog enige aanvullende werkzaamheden kunnen gebeuren en is nog in overleg met DWR. Wordt vervolgd.

Zoals u waarschijnlijk heeft gemerkt, is bij de glas- en papierbakken na ons verzoek een gele streep geplaatst. Nu maar hopen, dat dit gaat werken, en deze laad- en losplaats vrij blijft. Vooralsnog lijkt dit niet helemaal het geval en daarom is er contact met de buurtregisseur Cor Smit. Hij zal in gesprek gaan met de aanpalende scholen voor een oplossing en wil kijken of het toevoegen van een verkeersbord met parkeertijden een oplossing/compromis
kan zijn.

Het is u vast opgevallen, dat diverse fietspaaltjes in de buurt zijn verwijderd. Bij navraag werd gezegd, dat dit is gebeurd op last van de brandweer. Dit vanwege de verminderde toegankelijkheid van de buurten door het groot onderhoud aan de snelweg.

Er is navraag gedaan naar de brievenbussen. Bij de lage nummers is een brievenbus verwijderd en nooit meer herplaatst. Bij de Garstkamp is sinds alweer een hele tijd een brievenbus geplaatst. Na contact met TPG post blijkt, dat TPG aan haar verplichting voldoet hiermee. Een brievenbus moet zich binnen een standaard maximum aantal meters bevinden voor de buurtbewoner. Gemeten vanaf de buiten rand van woningen van de lage nummers staat de brievenbus bij de Garstkamp op een juiste plek. Overigens geeft TPG aan, dat er met hen wel overleg kan zijn als buurtbewoners de voorkeur geven aan een andere plek. Vooralsnog menen wij als bestuur, dat verplaatsing niet nodig is, omdat een brievenbus bij de Garstkamp prettig is voor onze oudere mede buurtbewoners. Als u argumenten heeft om het anders te doen, horen wij dit graag van u.

Alerte buurtbewoners hebben mij gewezen op bankjes die niet geschilderd zijn, beplanting waarmee iets dient te gebeuren, volle of kapotte prullenbakken etc. Overleg hierover tussen mij en Paul Schrage van het stadsdeel loopt wanneer nodig. Houdt u mij vooral op de hoogte!

Inmiddels zijn er aanvragen bij mij terecht gekomen, die wat meer op het budget van het stadsdeel zullen drukken. Het gaat om de afscherming van een speelplek, extra speeltoestellen voor kleine kinderen in de buurt van de 300 nummers, een extra bankje bij een grasveldje en flinke maatregelen bij de modderpoel bij de Veeneikbrug. Hiervoor ben ik doorverwezen naar Leo Hesta van het stadsdeel. Na zijn vakantie zal ik deze punten oppakken.

Oproep:
Het is bekend, dat er parkeerproblemen zijn bij de lage en hoge nummers op Geerdinkhof. Het is een lastig probleem, waarbij wij als bestuur van mening zijn dat het de voorkeur verdient wanneer oplossingen hiervoor vanuit de betrokken buurtbewoners zelf komen. Of misschien bent u wel van mening, dat de situatie zo kan blijven, zoals deze nu is. Graag horen wij uw mening en/of eventuele suggesties.
Belangrijk: stappen kunnen wat ons betreft slechts genomen worden, als buurtbewoners het met elkaar eens zijn. Wij zullen aan de hand van uw reacties inventariseren, of het zinvol is een werkgroepje rond dit onderwerp te
formeren.