Onafgebroken produceert een huishouden afval van allerlei aard. Normaal weten we daar wel raad mee, maar soms ook niet. Soms zien we op de meest onverwachte plekken in onze woonomgeving afval, waar dat niet thuis hoort. Waar dat in onze ogen buiten de regels valt, maken we er melding van bij de milieupolitie omdat de mensen met hart voor een schone en veilige woonomgeving gelukkig nog in de meerderheid zijn. Omdat er toch regelmatig onduidelijkheden zijn rondom het omgaan met afval maken we eens een rondje langs de milieupolitie.

Wat doet nu globaal de milieupolitie?

De milieupolitie waakt over een schoon en veilig stadsdeel. De milieupolitie houdt er toezicht op dat de openbare ruimte in het stadsdeel niet vervuild wordt door mensen of bedrijven. De milieupolitie handhaaft ook beleidsregels en lokale verordeningen die te maken hebben met het gebruik van de openbare ruimte. Daarnaast geeft ze voorlichting aan de burgers en bedrijven over hoe we het stadsdeel schoon kunnen houden. Soms lukt dat niet in samenspraak met de bewoners en moet er worden opgetreden?
De milieupolitie controleert of de milieuregels worden nageleefd. Dat doet ze door te surveilleren maar ook door af te gaan op meldingen van burgers, die binnenkomen via het:
Meldpunt Openbare Ruimte 020 - 567 02 22 of  de klachtentelefoon van de Milieupolitie 020 - 567 03 67.
Bij overtredingen spoort de milieupolitie de dader(s) op. Ze kan daarbij Processen Verbaal opmaken en dwangsommen opleggen. De milieupolitie regelt vervolgens dat de verontreiniging wordt verwijderd, meestal op kosten van de overtreder.

Waartegen treedt de milieupolitie o.a. op?

• huishoudelijk afval en bedrijfsafval overtredingen;
• asbest werkzaamheden en/of storingen;
• gevaarlijk afval, te weten olie, e.d.;
• sleutelen aan auto's waarbij de bodem verontreinigd wordt;
• vervuiling van de openbare weg, groen en water;
• bodemverontreinigingen;
• autowrakken;
• wildplassen;
• beplakte of bekladde muren;
• illegale lozingen en dumpingen;
• illegale reclame;
• parkeren in het openbaar groen.

Ligt er bijvoorbeeld zwerfvuil op straat, is er straatmeu-bilair kapot of liggen er stoeptegels los? Bel dan op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.00 uur met het Meldpunt Openbare Ruimte of geef uw melding via het online formulier door.

Wat moeten we verstaan onder openbare ruimte?

Dat zijn plekken die 'van iedereen' zijn: straten, parken, plantsoentjes, voet - en fietspaden en winkelcentra.

Met wat voor meldingen kan men terecht bij het meldpunt?

Alles wat te maken heeft met vervuiling of kapotte zaken in de openbare ruimte van Amsterdam Zuidoost bijvoorbeeld:

• huisvuil niet opgehaald
• overvolle vuilcontainers en prullenbakken
• losliggende straatstenen waarover mensen kunnen struikelen
• laaghangende takken van een boom
• overstromingen van putten/ plasvorming
• kapotte bankjes of speeltoestellen
• wegwijzers/straatnaamborden kapot
• kapotte klappaal
• allerlei soorten rondslingerend en gedumpt afval als tuinafval, bouwafval, etc.
• graffiti, affiches e.d.
• overlast van ratten, mollen, bijen, wespen, duiven enz.

Wat doe ik bij meldingen die daar niet onder vallen?

Om een voorbeeld te noemen
• Overlast die wordt veroorzaakt door andere bewoners: bel de politie, 0900 - 8844
• Overige geluidsoverlast: bel de politie, 0900 - 8844
• Defecte lantaarnpalen: schrijf het nummer van de paal op en geef dit door aan Dynamicom, 020-5972626

Tot hoe laat kunnen mensen bellen?

Bij klachten over afval en milieu kunt u buiten kantooruren ook rechtstreeks bellen met de milieupolitie 020 - 5670367 tot 22.00 uur. Omdat Geerdinkhof binnen een vernieuwingsgebied valt kunnen de klachten en opmerkingen ook nog op een andere plek gemeld worden, namelijk aan de balie van het volgende meldpunt:
• G- buurt Pluspunt Geldershoofd, Geldershoofd 40
• Deze is geopend op werkdagen van 08.00 uur tot 16.00 uur

Soorten afval

Sommige mensen hebben moeite om te bepalen wat ze wel en niet kunnen weggooien? Is daar een advies voor te geven? In huishoudelijk afval komen vele soorten afval voor. Een groot gedeelte hiervan komt in aanmerking voor hergebruik of recycling. Het is zaak om deze afvalstromen niet met het huisvuil weg te gooien, maar apart te houden en in te leveren. Daarmee sparen we ons milieu.

Klein Chemisch Afval (KCA)
Huishouden
batterijen; spaarlampen en energiezuinige lampen; TL-buizen; vloeibare gootsteenontstopper; lampenolie; petroleum; bestrijdingsmiddelen en insecticiden.
Medicijnkastje
medicijnen; kwikthermometers; injectienaalden.
Doe-het-zelf
verf; lak; beits; houtverduurzamingsmiddelen; bij het verven gebruikte producten.
Hobby
fotofixeer; foto-ontwikkelaar; etsvloeistoffen (zoals salpeterzuur en zwavelzuur); zoutzuur.
Vervoer
accu's; benzine; motorolie; afgewerkte olie; remolie; oliefilter. Er rijdt geen Chemocar door Zuidoost, daarom vragen wij u om uw KCA zelf naar het Afvalpunt te brengen.

Groente- Fruit- en Tuinafval (GFT)
GFT wordt in Zuidoost niet meer apart ingezameld. Maar als u een tuin hebt, kunt u ook in een hoekje uw eigen composthoop maken. Ook kunt u met een speciale compostbak zelf uw GFT tot vruchtbare compost verwerken en weer in uw tuin gebruiken. Verder wordt voor groot tuinafval 6 maal per jaar de mogelijkheid geboden om dit aan te beiden. Het afval dient dan wel gebonden of in zakken te worden aangeboden langs de weg.
Glas
Oud glas kunt u in de aparte glasbakken storten. Vensterglas past niet door de vulopening. Zet a.u.b geen resten van vensterglas bij de glasbak, maar breng dit naar het Afvalpunt.
Papier
In Zuidoost kan het oud papier in aparte papierbakken worden gedeponeerd. Ook de kinderboerderijen en mogelijk andere organisaties zijn blij met uw oud papier.
Textiel
Er staan op verschillende plaatsen in Zuidoost containers waar u uw gebruikte kleding in kwijt kunt.
Huishoudelijke apparaten
Afgedankte huishoudelijke apparaten die nog goed bruikbaar zijn, kunnen mogelijk naar de kringloopwinkel. Bij de aanschaf van nieuwe apparaten neemt de leverancier op uw verzoek het oude apparaat mee.
Meubels
Meubels die nog bruikbaar zijn, hoeven niet bij het grofvuil te worden gezet. Er kan ook contact met de kringloopwinkel worden opgenomen om te bezien of ze via deze winkel nog een tweede leven kunnen krijgen. Alle hierboven genoemde zaken kunt u ook zelf naar het Afvalpunt Zuidoost brengen.

Wat is het Afvalpunt Zuidoost?

Bij het Afvalpunt Zuidoost kunnen bewoners en bedrijven hun verschillende soorten afval (geen huisvuil) kwijt. Voor bewoners van Amsterdam is dat gratis. Mensen buiten de gemeente en bedrijven betalen een vast bedrag per 1000 kg. Het doel van het Afvalpunt is om 70% van het gebrachte afval geschikt te maken voor hergebruik en recycling. Dit spaart grondstoffen en energie. Zo wordt oud ijzer weer omgesmolten tot bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine. Van schoon afvalhout wordt spaanplaat gemaakt en van oude autobanden worden rubber stoeptegels gemaakt voor bijvoorbeeld kinderspeelplaatsen.

Wat kunnen we nu naar het Afvalpunt toe brengen?

• Grofvuil, zoals meubilair, tapijten, matrassen enz.
• Bouw- en sloopafval, zoals puin, gipsplaat, hout, ijzer, tegels, grond en zand, dakbedekking enz.
• Tuinafval, zoals snoeihout, takken, bladafval enz.
• Elektrische apparaten, zoals wasmachine, koelkast, televisie, radio, wekkertje enz.
• Klein Chemisch Afval (KCA), alle producten met het KCA-logo op de verpakking, bijv. batterijen, TL-buizen, afgewerkte olie, medicijnen, accu's, verf enz.
• Asbesthoudend materiaal; u kunt hiervoor gratis verpakkingsmateriaal bij het Afvalpunt ophalen, waarna u uw asbest veilig verpakt naar het Afvalpunt kunt brengen.

Zijn er nog nuttige adressen te vermelden?

Voor alle informatie over afvalinzameling, recyclen enz. klik op: www.afval.amsterdam.nl

Het Afvalpunt Zuidoost is gevestigd aan de Meerkerkdreef 31,
tel.nr.: 020 - 409 55 01.
De openingstijden: maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur