Maandagmorgen 26 november werden we plotseling geconfronteerd met dat er gegraven werd in de groenstrook bij ons hofje en bij de stijger van het meertje (maar ook elders in de wijk), kennelijk om iets aan te gaan leggen. Wij waren daar nogal verrast door, omdat ons geen informatie bekend was over eventue1e werkzaamheden.

Uit overleg met een ambtenaar verantwoordelijk voor het groenonderhoud in onze buurt, bleek dat het Stadsdeel bezig was om een nieuw systeem van vuilophaal aan te leggen.
V oor nadere informatie zouden we moeten bellen met het hoofd van de Reiniging de Heer de Lange. Hem gebeld. Hij bleek in vergadering te zitten, maar we werden enkele uren later spontaan teruggebeld door de Heer Hesseling (zijn beleidsambtenaar), die uitlegde dat er andere ophaalpunten voor de vuilcontainers en voor het grofvuil gemaakt werden. Dat dit helaas nog niet gecommuniceerd was met de buurtbewoners en er nog geen officieel besluit over was, maar dat men vast begonnen is met de voorbereiding ervan. Hij had er wel tweemaal met vertegenwoordigers van de V.v.E.v.G. over van gedachten gewisseld. Hij was graag bereid op zijn kantoor a.d.h.v. tekeningen e.e.a. nader toe te lichten.
Dinsdagmorgen om half negen hebben wij ons aldaar vervoegd, na op maandagavond eerst nog met enkele DB-Ieden van de V.V.E. telefonisch overlegd te hebben. Zij bevestigden wel dat er over gesproken was, maar dat er nog geen standpunt was ingenomen, ook omdat er nog geen inspraakavond was georganiseerd en de mening van de bewoners nog niet bekend was.
A.d.h.v. het bijgevoegde kaartje heeft de Heer Hesseling ons (overigens plezierig en uitvoerig) gei"nformeerd over de stand van zaken. V ooral vanwege problemen met de vuilophaal bij de zeshonderd nummers (o.a. onvoldoen<!e manoeuyreerruimte voor de vrachtwagens met schade aan materieel en geparkeerde auto r S tot gevolg; vanwege een te grote loopafstand met de vuilcontainers (wettelijk is nog max. 75m ofmax. 125m toegestaan) en veiligheids- en arbo aspecten), had hij het plan ontwikkeld om de vuilophaalpunten 1, en 5 tlm 10 te laten vervallen en te verplaatsen naar de illS. 11 tlm 15. De vuilophaalwagens zouden dan wekelijks 2 maal over de wandel- en de fietspaden buiten de huizen om hun werk kunnen doen, zonder dat de chauffeurs hoeven te draaien en/of achteruit te rijden. Er werd door hem nogmaals betreurd dat er nog geen inspraakavond over georganiseerd was en dat men vooruitlopend op een besluit van het DB van het Stadsdeel en de Stadsdeelraad reeds met de werkzaamheden was begonnen.
Wij hebben duidelijk gemaakt dat wij dit onacceptabel vinden en dat voor dergelijke besluiten de afgesproken kaders van besluitvorming en inspraak dienen te worden gerespecteerd, omdat het hier voor de bewoners en het groen om best belangrijke besluiten gaat. V oor zover ons bekend functioneert het huidige systeem van vuilophaal voor onze hofjes goed en er is geen reden dat te veranderen. Wij vinden dat het aanleggen van de nrs. 14 en 15 ongewenst is, omdat de ervaring bij bijv. Groenhoven leert dat deze plekken extra vuil betekenen (met name t.g.v. het grof- en zwerfvuil) en dat het met zware vrachtwagens op de voetpaden rijden ongewenst is en schade aan wegdek en het groen zal veroorzaken.
Inmiddels hebben wij ook gesproken met de Heer de Lange, die e.e.a. bevestigde en die - ook met excuses- aangegeven heeft, dat het nu stilleggen van de werkzaamheden weinig zin meer heeft, maar dat Wat hem betreft het 2:een onomkeerbare besluit betreft en dat de informatie en de inspraak nog moeten volgen. Hij zal dit binnenkort gaan organiseren.