Enkele bewoners hebben gevraagd waar het bordje is gebleven dat bij de glas- en papierbak stond bij de kruising/toegangsweg tot onze wijk. Hierop stond een telefoonnum-mer vermeld dat je kon bellen om het door te geven als de containers overvol raakten. Of bij het signaleren van andere problemen bij de containers.

Het MTB laat ons weten, dat al deze bordjes verwijderd zijn in Zuidoost, en niet herplaatst zullen worden. Het meldings-nummer staat nu in de Afvalwij-zer, die huis aan huis verspreid is. Het nummer is: 25 25 222.
Over de glas- en papierbakken gesproken: de ergernis bij buurtbewoners m.b.t. de witte bakken bij de kruising met het fietspad Ganzenhoef is groot! Dit is bekend bij het MTB, en bij het MTB wil men deze bakken ondergronds. Het bestuur heeft bij het stadsdeel aangegeven, dat onze eerste keuze zou zijn de bakken geheel te verwijderen, en een hogere ophaal-frequentie. Als dit geen optie is, willen wij de bakken sowieso ondergronds.

Half september ontvingen wij de volgende reactie van het stadsdeel:
“Binnenkort vindt er een inventarisatie plaats van het inzamelproces rond glas- en papiercontainers in Amsterdam Zuidoost. Eind van het jaar kan er naar verwachting uitsluitsel worden gegeven over het al dan niet intensiveren van de bedrijfsvoering dan wel de plaatsing van ondergrondse containers op diverse locaties”.
Begin november meldde het MTB ons, dat de containers in de loop van 2009 ondergronds gaan, maar dat er voor een nieuw type/merk gekozen moet worden. De oude worden niet meer geproduceerd. Daar komt bij, dat het MTB haar begroting rond moeten krijgen.
Het bestuur zal de komende tijd steeds contact opnemen met MTB en stadsdeel, om te benadrukken dat de irritatie van buurtbewoners over deze vieze, lelijke ‘tijdelijke’ oplossing met bovengrondse witte bakken onverminderd groot is.

Over de clusterplaatsen is een intensieve communicatie ge-weest tussen buurtbewoners, wonend bij de hoge nummers, het bestuur, en de verantwoordelijken bij het MTB. Voorbereidende werkzaamheden zijn verricht, en daarna is een en ander stil komen te liggen.
Begin november heeft het MTB aan het bestuur gemeld, dat het besluit clusterplaatsen stil is komen te liggen, vanwege functiewisselingen in het management. Er is aangegeven dat men bij het MTB verwacht binnen enkele maanden uitsluitsel te kunnen geven op dit punt.

Wordt vervolgd...