Hieronder treft u aan een Raadsadres m.b.t. de witte containers bij De Garstkamp, verzonden door het bestuur aan de stadsdeel.

Geacht stadsdeelbestuur,

Sinds jaren beschikken de bewo-ners van Geerdinkhof over een ondergrondse papier- en ondergrondse glascontainer, die ge-plaatst zijn aan de toegangsweg van de buurt.
Dit systeem functioneert redelijk naar wens.
Zo nu en dan raakten de containers overvol, en plaatsten bewo-ners afval helaas ernaast. Meestal werd daarvan echter snel melding gemaakt en werd er geleegd.

In 2005 werden er twee bovengrondse, witte containers (papier- en glascontainer) bijgeplaatst op de hoek Ganzenhoefpad-Garstkamp. Van meet af aan zijn er klachten van onze buurtbewoners over deze enorme bakken, die op negatieve wijze in het oog vallen.
De plaatsing van de containers zou na een half jaar geёvalueerd worden volgens een medewerker van de Garstkamp. En het zou om een tijdelijke situatie gaan. Maar wij hebben niets mogen vernemen over het al dan niet plaats gevonden hebben van een dergelijke evalu-atie.
In de daar op volgende periode werden de containers weliswaar intensief gebruikt, maar werden deze ook alsmaar lelijker en viezer, en ontstond er tot op heden voortdurend een ongelooflijke troep er-omheen. Het legen gebeurt niet met voldoende regelmaat.
De buurtbewoners hebben meerde-re malen bij ons aangegeven dat zij van de bakken af willen. En dat zij de voorkeur geven aan het frequen-ter legen van de al bestaande containers; of dat zij anders kiezen voor het ondergronds brengen van de containers bij de Garstkamp.
Het bestuur VGG deelt dit standpunt volledig met haar bewoners.

Begin 2008 besloot het bestuur VGG werk te maken van deze wens tot verwijdering of vervanging. Het leek er in eerste instantie op, dat aan deze wens tegemoet gekomen zou worden.
Op 1 april en 2 april 2008 was er mailcontact over dit onderwerp met de sector wijkbeheer, dhr. Hesselink. Bij navraag naar de evaluatie m.b.t. de witte containers reageerde dhr. Hesselink, dat hij in feite al groen licht had voor ondergrondse glas- en papierbakken. Hij had het echter nog niet in de planning meegenomen. Uit ervaringen bleek volgens hem wel, dat de containers snel vol zaten en dus optimaal benut werden.
Op 21 mei werd gemeld door dhr. Hesselink, dat twee ondergrondse containers, afkomstig van Kraaiennest, in principe gereserveerd stonden voor Geerdinkhof.
Omdat wij vervolgens een tijd niets meer vernamen, stuurde het bestuur een brief naar de portefeuillehouder, dhr. Jaensch.
Op 17 september beantwoordde mevr. B. Ettien, beleidsadviseur openbare ruimte, de brief met vraagstelling van ons aan dhr. Jaensch met de volgende informatie:
Er vindt een inventarisatie plaats van het inzamelproces rond glas- en papiercontainers te Amsterdam Zuidoost. Er wordt gekeken naar het al dan niet intensiveren van de bedrijfsvoering dan wel plaatsing van ondergrondse containers op diverse locaties. Eind van het jaar (i.c. 2008) wordt uitsluitsel verwacht.
Het bestuur VGG zou geĂŻnformeerd worden, maar wij konden ook zelf contact opnemen tegen die tijd.

Eind januari 2009 heeft onderge-tekende eenmaal per mail navraag gedaan naar de stand van zaken m.b.t. de vervanging van de witte containers bij de Garstkamp. Wij hebben helaas geen reactie mogen ontvangen.

Inmiddels zijn er vier jaar verstreken sinds de eerste klachten van buurtbewoners binnen kwamen.
En het is een jaar geleden dat ons een adequate oplossing toegezegd is.
Nu zijn wij gekomen tot dit Raadsadres, in de hoop en verwachting dat u als Raad de oplossing van dit probleem ter hand zult nemen. Zodat wij eindelijk van deze afzich-telijke bakken in onze prachtige buurt afkomen.