Vorig jaar is beloten de commissies Leefbaarheid en Duurzaamheid samen te voegen tot een commisie Leefbaar/Duurzaam. De thema's liggen niet zo ver uit elkaar en de belangstelling van de commissieleden is overlappend.

De gecombineerde commissie is het afgelopen jaar regelmatig bijeen geweest. Tijdens een van de Algemene ledenvergederingen van dit jaar is mondeling verslag gedaan van de activiteiten.

De huidige leden zijn: Hanny van Bakel, Alice Boots, Willem van Dam, Johan Kunst, Loek Nooij, Wouter van Rennes en Marian Schmid. Henk Kroese nam dit jaar afscheid van de commissie. Commisielid Marian Schmid is tevens bestuurslid en vormt de verbindende schakel. De commisie hanteert met succes een wisselend voorzitterschap.

De doelstelling van de commissie luidt:
de leden van de bewonerscommissie Leefbaar/Duurzaam willen oren en ogen open hebben voor de eigen leefomgeving: Geerdinkhof. Doel is het op peil houden en zo mogelijk verbeteren van de openbare voorzieningen, zoals groen, bestrating, afvalbehandeling, veiligheid, beveiliging. De commissie signaleert ongewenste toestanden of ontwikkelingen en doet gevraagd en ongevraagd aanbevelingen. De commissie stemt haar beleid en activiteiten af met het bestuur van de Vereniging van huiseigenaren Groot Geerdinkhof, waaronder zij valt. De commissie kan zich richten tot het bestuur van de Vereniging, tot bewoners of rechtstreeks tot ambtenaren van het stadsdeel.
De commissie besteedt nadrukkelijk aandacht aan het thema duurzaamheid. Dat wil zeggen: maatschappelijk/ecologisch verantwoord en toekomstbestendig handelen. De commissie streeft naar initiatieven om in Geerdinkhof verspilling te bestrijden, hergebruik te bevorderen en alternatieve energiebronnen aan te wenden.

Kortom, best ambitieus. Wij hopen als commissie dat we in u als medebewoners een enthousiast draagvlak kunnen blijven vinden om het leefklimaat in Geerdinkhof zo aangenaam mogelijk te laten zijn!