Op 20 november heeft het stadsdeel bekendgemaakt dat de wijziging van enkele huisvuilaanbiedlocaties in Geerdinkhof Noordwest van de baan is. Tegen deze plannen was bezwaar gemaakt door omwonenden.

In 2006 kwam het stadsdeel met een plan om in Geerdinkhof het ophalen van huishoudelijk afval te veranderen. Daarbij speelden diverse argumenten een rol, op het gebied van arbo, milieu en efficiëntie. Zo werd een aantal locaties geschrapt en vervangen door plaatsen die beter bereikbaar zijn voor de vuilniswagens.

Geen vuilniswagens over het voetpad
Voor het overgrote deel van Geerdinkhof zijn de wijzigingen allang praktijk geworden, maar niet alle nieuw aangewezen plaatsen waren in de ogen van de bewoners een verbetering. Met name het plan om de vuilniswagens voortaan over het voetpad langs de Bijlmerweide te laten rijden stuitte op weerstand bij nagenoeg alle bewoners van de nummers 484-567. Zij protesteer-den met een breed gedragen handtekeningenactie, nadat het stadsdeel alvast enkele nieuwe ‘clusterplaatsen’ langs de wandelroute had aangelegd. Dit gebeurde eind 2007, vooruitlopend op de besluitvorming, en zonder enige aankondiging.

Bezwaarschrift ingediend
Hierna heeft wel overleg plaatsgevonden tussen een stadsdeelambtenaar en enkele bewoners, maar desondanks kwam in april 2009 het besluit dat het plan toch werd doorgezet. Enkele bewoners hebben hiertegen toen een bezwaarschrift ingediend; ze werden daarin gesteund door de Vereniging van eigenaren Groot Geerdinkhof. Belangrijkste argumenten waren: geen onnodige aantasting van het groene en autovrije karakter van de buurt (bestemmingsplan!), geen onveilige situaties vlak langs de huizen en geen ontsierende afvalhopen pal bij de huizen.
Intussen was het de bezwaarmakers ook duidelijk geworden dat een van de argumenten van het stadsdeel om de afvallocaties dichter bij de huizen te brengen niet meer opging. De verplichting dat huisvuil niet verder dan 75 meter vanaf de voordeur moet worden opgehaald (een zogeheten ‘ministeriële regeling’) was namelijk inmiddels vervallen.

Hoorzitting in Stadsdeelkantoor leidt tot resultaat
In de zomer was er een zitting bij de Raad van State en op 3 september volgde een hoorzitting bij de Commissie Bewaarschriften in het stadsdeelkantoor. Nu de overgebleven argumenten van het stadsdeel nauwelijks meer opwogen tegen de bezwaren van de bewoners, adviseerde de commissie het stadsdeel om het plan in te trekken. En dat gebeurde dus inderdaad.
Dat u als bewoners hiervan nog geen officieel bericht heeft gehad, vindt zijn verklaring in het feit dat voor dit besluit ook weer een bezwaartermijn geldt. Niet dat nieuwe bezwaren voor de hand liggen, maar het is wettelijk voorschrift. Pas begin januari kan daarom de definitieve regeling worden afgekondigd. Er komt dus nog bericht van het stadsdeel.

Herstel gewenst van de oude situatie
Ondertussen liggen er nu twee clusterplaatsen (nrs 14 en 15) die voorbarig zijn aangelegd. Bovendien is het uiterst nuttige klappaaltje aan het begin van het voetpad weggehaald, waardoor het illegale autoverkeer toeneemt. De clusterplekken ogen als parkeerplaatsen en worden dus soms zo misbruikt (zie foto). De indieners van het gehonoreerde bezwaarschrift zullen het stadsdeel daarom verzoeken om de oude situatie weer te herstellen.