In het programma Tros Radar van 20 april jl. werd aandacht besteed aan grondwater-overlast. Op hun website wordt antwoord op de meest gestelde vragen bij grondwateroverlast gegeven.

Grondwateroverlast
Bij de inrichting van de woning-bouwplannen is er vanuit gegaan dat de kruipruimte vrij kan blijven van grondwater. De bodem in de kruipruimte mag vochtig aanvoelen, maar normaal gesproken zal er geen water mogen blijven staan. In de kruipruimte wordt vaak een laag zand aangebracht en sinds 1985 wordt bij woningen in blokken aan de bouwer geadviseerd een drainage aan te leggen onder het gehele blok.
Deze drainage is dan aangesloten op het afvoersysteem in het openbare gebied. Echte grondwateroverlast treedt zelden op bij één enkele woning: ga dus eens na bij de buren of ook daar overlast wordt ondervonden!

Overlast in de tuin
Veelal is deze overlast het gevolg van een dichte structuur van de grond. Als de bodem niet regelmatig wordt bewerkt zal op termijn de grond dichtslibben. Een gevolg kan zijn dat het regenwater onvoldoen-de kan wegzakken naar de ondergrond. Bekend is dat op een aantal plaatsen de overlast mede veroorzaakt wordt doordat regenwaterafvoeren, bijvoorbeeld van schuren, niet zijn aangesloten op de huisriolering en vrij afstromen over de tuin. Maar ook als de buren de tuin op-nieuw hebben ingericht / opgehoogd kan het zijn dat u wordt geconfronteerd met “overlast”.


 Overlast in de kruipruimte
Probeer te achterhalen waardoor de overlast wordt veroorzaakt:

 • zijn alle leidingen onder de vloer nog waterdicht ?
 • lekt de waterleiding niet ?
 • is de drainage, die er mogelijk al ligt, niet verstopt ?
 • Voor het verhelpen van de eerste twee oorzaken zult uzelf of een loodgieter aan de slag moeten.

Als de overlast wordt veroorzaakt door grondwater kunt u het volgende doen:

 • Uw pand is voorzien van drainage
 • Onder het woningblok ligt onder de kruipruimte een drainage, waar op één of meerdere kopgevels in het midden van de kopgevel , heel vaak, een drainput is geplaatst. De drainput wil nog wel eens ontbreken! Zoek deze put (een ronde put van Ø 30 cm onder de grond gelegen) en spuit de leiding onder het blok door. Het is aan de bewoners de leiding onder het blok te onderhouden. De gemeente draagt zorg voor de aansluiting op het in openbaar gebied gelegen afvoerstelsel. Hiervoor kunt u contact opnemen met het servicepunt. Bij de gemeente kunt u navragen of de ligging van de drainput bekend is. De gemeente is bereikbaar op telefoonnummer 0900-1852
 • Uw pand is niet voorzien van drainage
 • Het is aan de eigenaren om de overlast op eigen terrein aan te pakken; het is aan de gemeente om een afvoermogelijkheid aan de bieden. De overlast bij een enkele woning aanpakken is doorgaans zinloos; overleg met uw buren is noodzakelijk. Het gezamenlijk aanbrengen van een voorziening, bijvoorbeeld de aanleg van een drainage door de voor of achtertuinen, blijkt het meest effectief. De kosten kunnen hiermee beperkt blijven. Bij de gemeente kan een aanvraag worden ingediend voor een lozingspunt. U kunt zich hiervoor wenden tot het servicepunt. De aansluiting moet meestal op de riolering worden gemaakt. Van belang is dat het vuile water en de rioollucht niet terug kunnen stromen in de drainage! De kosten voor het maken van een lozingspunt door de gemeente worden in rekening gebracht bij de aanvrager(s).

Tips en trucs
Zet bij aanhoudende overlast geen pomp in uw kruipruimte ; de hele omgeving “profiteert” hiervan mee op uw (stroom)kosten! Bovendien zal de overlast aanhouden

 • Een drainage behoeft niet leeg te staan om goed te kunnen functioneren !
 • Als het lozingspunt maar lager ligt dan de bodem van uw kruipruimte zal het drainagesysteem als een communicerend vat werken.
 • Een deel van de drainagestelsels is bewust laag gelegd om te voorkomen dat het in het grondwater voorkomende ijzer kan oxideren en daarmee tot verstoppingen kan leiden.


Wilt u meer weten over riolering, water of grondwater kijkt u dan eens op www.riool.info