Als sinds tijden maken we ons in de buurt zorgen over ons leefgebied. Terecht, als je weet welke waanzinnige ideeën en plannen al de revue zijn gepasseerd, al valt het wel weer mee als je ziet wat er allemaal van terecht is gekomen.

Het ´Waterplan´ vraagt opnieuw weer enige alertheid. Het raakt ons leefgebied, de EHS, de verbindingszone Bijlmerweide, de bestaande waterpartijen, etc. In het Waterplan beschrijven het stadsdeel en het waterschap hun visie op het waterbeheer in Zuidoost tot 2040.
Aan de ene kant een onleesbaar verhaal, maar aan de andere kant wel een handzame bundeling van heel veel documenten die ooit al eens geschreven zijn. Wat denkt u van het Programma Groen&Blauw, het Watergebiedsplan Bijlmerring, de NBW-normen (Nationaal Bestuursakkoord Water), Plannen van Rijk, Provincie en gemeenten, de klimaatveranderingen, de kwaliteit van het drinkwater.

Duurzaam watersysteem
Het stadsdeel en het waterschap streven naar een zo duurzaam mogelijk watersysteem. Een watersysteem bestaat uit de systemen voor grondwater, oppervlaktewater, regenwater en afvalwater. Deze systemen hangen nauw met elkaar samen. Men wil voor de toekomst een veilige en ecologisch verantwoorde samenhang van deze systemen. Daarnaast streeft men ernaar dat het gehele systeem zoveel mogelijk zelfvoorzienend is. Dat wil zeggen dat het zoveel mogelijk zelfstandig functioneert, met zo weinig mogelijk ingrijpen van buitenaf.
Dat laatste is niet onbelangrijk, want dat ingrijpen willen we ook niet. Om dat te garanderen moeten er nog wel wat zaken goed geregeld worden. Zoals het vastleggen van de werkelijke status van de Bijlmerweide. De Bijlmerweide behoort tot een onmisbare verbindingszone en tot de EHS. Bewust of onbewust wordt dit feit maar slecht benoemd in allerlei officiële stukken.

Alles is na te lezen in het Waterplan. Het lag tot 8 maart ter inzage bij het Infocentrum van het stadsdeel. Geïnteresseerden kunnen het ook downloaden van de site van het stadsdeel: www.zuidoost.amsterdam.nl/ en typ in 'waterplan' bij de zoekfunctie. Verder kunnen we melden dat het bestuur van onze vereniging in samenspraak met de Werkgroep Bijlmerweide een bezwaarschrift tegen het concept-plan heeft ingediend. Zie voor de volledige tekst hiervan: www.geerdinkhof.nl