WOZ

De inzet van het bestuur is om elk jaar op basis van een overzicht van de WOZ-waarden in Geerdinkhof de trend te bepalen en argumenten voor bezwaar aan te dragen. Echter, dat staat of valt met uw bereidheid om uw WOZ-waarde aan ons door te geven. De afgelopen jaren hebben we te weinig WOZ-waarden ontvangen om er een analyse op los te laten.

Dat laat onverlet dat degenen die de WOZ-waarden doorgeven, samen met ons bouwen aan een overzicht van de WOZ-waarden op Geerdinkhof dat teruggaat tot 1995; daarvoor dank! Dus, tenzij u massaal uw WOZ-waarden aan ons doorgeeft, zal het bestuur verder geen stappen ondernemen.

woz 2011 - 2014 tumb

Maakt u zich ook zorgen over de al jaren stijgende OZB? Waar gebruikt uw gemeente de OZB voor? Om gaten in hun begroting te dichten of voor zaken waar u als huiseigenaar in uw gemeente écht iets aan heeft? De vereniging Eigen Huis hield een peiling onder 104.655 eigenwoningbezitters.

De afgelopen weken is bij de meesten van u de nieuwe WOZ-waarde in de bus gevallen. Deze WOZ-waarde is de taxatie van de gemeente van uw woning op de peildatum 1 januari 2012 - dus één jaar geleden. Doorgaans is de WOZ-waarde dit jaar naar beneden bijgesteld.

De afgelopen weken is bij de meesten van u de nieuwe WOZ-waarde in de bus gevallen. Deze WOZ-waarde is de taxatie van de gemeente van uw woning op de peildatum 1 januari 2011 - dus één jaar geleden. Doorgaans is de WOZ-waarde dit jaar naar beneden bijgesteld.

De afgelopen weken is bij de meesten van u de nieuwe WOZ-waarde in de bus gevallen. Deze WOZ-waarde is de taxatie van de gemeente van uw woning op de peildatum 1 januari 2010 – dus één jaar geleden.

Een van de argumenten bij de on derbouwing van de planschadeclaim is een overzicht van de WOZ-waarde ontwikkeling in onze wijk. We hebben navraag gedaan bij de belastingdienst maar die geeft geen overzicht van alle WOZ-waarden in Geerdinkhof. Dat is privacygevoelige informatie. Het bestuur van Geerdinkhof is daarom afhankelijk van uw informatie over de WOZ-waarde.


De ’Gecombineerde aanslag en kennisgeving waardebeschikking’ voor 2010 is bij een aantal bewoners al in de bus gevallen. Daaruit blijkt dat ten opzichte van 2009 voor de meeste woningen de WOZ-waarde lager is vastgesteld. Tot nu toe hoorde het bestuur bedragen van tussen de € 4.000 en € 11.000 euro lager. Lagere WOZ-waarden lagen ook in de lijn der verwachting, om dat de peildatum nu 1 januari 2009 is. En de huizenprijzen waren rond die peildatum in de meeste delen van Nederland lager dan een jaar daarvoor.

Geruime tijd geleden heb ik bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ 2008.
Op 12 september kreeg ik een afwijzend besluit (“niet ontvankelijk”) omdat ik mijn bezwaargronden te laat zou hebben ingediend. Omdat ik aantoonbaar wel op tijd met het indienen van mijn bezwaargronden was, heb ik beroep ingesteld bij de rechter.

Onlangs is de nieuwe WOZ waarde bekend geworden en daarmee ook de hoogte van de Gemeentelijke Belastingen. Bij ondergetekende was de waarde aanzienlijk hoger dan de vorige bepaling. De WOZ waarde is nu nagenoeg gelijk aan de verwachte commerciële verkoopprijs. De Vice-Voorzitter van de vereniging heeft vorig jaar beroep aangetekend op het afgewezen bezwaar, waarop zijn WOZ waarde zonder langdurige procedure met 22.500 euro werd verlaagd.

De WOZ-waarde van onze woningen schijnt flink gestegen te zijn (zie o.a. artikel van de Dienst Onderzoek en Statistiek). Dat vraagt om aktie!

  1. Omdat het instellen van bezwaar op tijd moet gebeuren - binnen 6 weken na dagtekening - en intrekken van een bezwaar altijd kan, willen we u in overweging geven om proforma - dus zonder verder motivering - bezwaar aan te tekenen. U kunt gebruik maken van het voorbeeld bezwaarschrift of het pro forma bezwaarschrift.
  2. Het bestuur wil de nieuwe WOZ-waarden weer verzamelen en aan u ter beschikking stellen. Daarom vragen we u om:
    • of de gegevens via dit formulier door te geven,
    • of ze per mail naar het secretariaat te sturen,
    • of een copie van uw beschikking bij de voorzitter in de bus te doen (Geerdinkhof 206).
  3. Daarnaast heeft het bestuur de transactieprijzen van de verkochte woningen op Geerdinkhof tot 1-2-2008 verzameld


Inmiddels heeft een groot aantal bewoners gereageerd op ons verzoek om de WOZ gegevens aan ons te melden. Het overzicht is gebaseerd op door de bewoners aangeleverde informatie behoudens typefouten (zowel door de bewoners als door het bestuur). De donkere vakjes betreffen opgegeven WOZ-waarden door bewoners waar twijfel over bestaat over de juistheid.

Geconstateerd kan worden dat voor de meeste woningen de WOZ-waarde verlaagd is. Wat direct de vraag oproept waarop deze verlaging gebaseerd is en waarom de WOZ-waarde niet voor alle woningen – voor zover nu bekend – verlaagd is.

Tevens is op basis van informatie van het Kadaster een overzicht gemaakt van de woningen die in de periode 2001 - 2006 zijn verkocht.

Wanneer u bezwaar wilt instellen (binnen 6 weken na dagtekening van het besluit) kunt u gebruik maken van het voorbeeld bezwaarschrift van Groot Geerdinkhof of het bezwaarschrift van de Vereniging Eigen Huis.

De nieuwe WOZ-waardevaststelling is gedateerd op de peildatum 1 januari 2005. Nog niet alle bewoners hebben de nieuwe WOZ-waardevaststelling ontvangen. Deze komt tegelijkertijd met de aanslag voor de diverse Gemeentelijk belastingen – dus niet meer apart. Bij de aanslag voor de diverse belastingen is een formulier waarop u bezwaar kunt aantekenen. Dat formulier moet u zelf insturen. Wij doen dat niet voor u.

Een aantal van u heeft inmiddels het Taxatieverslag Woning en de Gecombineerde aanslag en Kennisgeving waardebeschikking van de Gemeente Amsterdam, Dienst belastingen, ontvangen. De eerste berichten over de WOZ-waarden per peildatum 1 januari 2005 hebben tot verbazing geleid; een aantal WOZ-waarden was gedaald. Daar stonden voor dezelfde type woningen ook stijgingen tegenover.

Op dit moment weten we niet wat daarvan de oorzaak is.

Van bewoners uit Groenhoven en Gouden Leeuw hebben we begrepen dat de eerste nieuwe WOZ-waarden bekend zijn geworden. Zij hebben ons benaderd met de vraag hoe wij dat een aantal jaren geleden hebben aangepakt en natuurlijk hebben we ze geïnformeerd.

Groot Geerinkhof heeft onder de bewoners een enquete gehouden naar de vastgestelde WOZ-waarden per 1 januari 1999, zowel voor als na het instellen van beroep.