Stadsdeel Zuidoost is bezig met de voorbereidingen van het bestemmingsplan De 5 G's. Daarin staat beschreven wat de plannen zijn voor het gebied Geerdinkhof, de flats Groenhoven en Gouden Leeuw met de twee parkeergarages aan de Bijlmerdreef, de bebouwing van de Garstkamp, de vrijstaande (en nog te bouwen) woningen aan de 's Gravendijkdreef en de twee basisscholen tussen deze woningen en de Garstkamp.

bestemmingsplan 5G kaart

Op 10 februari jl. vond een inspraakavond plaats over het voorontwerp in basisschool Samenspel.
De uitnodiging voor de bijeenkomst was met enige vertraging alsnog in de wijk Geerdinkhof verspreid. Nadat bewoners van Geerdinkhof (geïnformeerd door bewoners van Groenhoven, die deze uitnodiging al wel hadden ontvangen) aan de gemeente te kennen hadden gegeven dat zij die uitnodiging niet hadden gekregen.
De plaats van samenkomst was door de redelijk hoge opkomst niet erg geschikt en te klein. Er waren bewoners van Geerdinkhof, de Garstkamp, Groenhoven en Gouden Leeuw.

Presentatie bestemmingsplannen
De bijeenkomst werd voorgezeten door een externe voorzitter; de presentatie van de bestemmingsplannen werd gedaan door twee medewerkers van de gemeente Amsterdam. De presentatie spitste zich toe op het waarom van de nieuwe bestemmingsplannen en de eventuele bouw van de torenflat.
De bestemmingsplannen worden vernieuwd omdat de huidige plannen tien jaar geleden zijn gemaakt en bestemmingsplannen elke tien jaar moeten worden vernieuwd en vastgesteld.
Een verandering in de opzet van de bestemmingsplannen is dat er vanaf nu een apart plan komt voor de woongebieden en een apart plan voor de groengebieden.
De eventuele bouw van de woontoren wordt toegelicht. De plannen voor deze toren dateren nog uit een vorig bestemmingsplan, maar zijn toen niet doorgegaan omdat er veel weerstand bij de bewoners was.
Op dit moment zijn er geen concrete plannen voor de bouw van deze woontoren; er is geen projectontwikkelaar en men is daar ook niet actief naar op zoek.
De eventuele mogelijkheid wordt nu toch alvast opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan, omdat het dan in de toekomst makkelijker zal zijn voor de stad om de toren toe te staan; er is dan geen nieuw bestemmingsplan nodig maar slechts een inspraakprocedure.
De voorgestelde toren is 33 meter hoog (was 40 meter) en heeft tien verdiepingen. De bestemming moet 'maatschappelijk wonen' worden.
Over het parkeren van de auto's van toekomstige bewoners is slecht nagedacht; in het voorstel zit geen parkeergarage; bewoners moeten dus parkeren op de ventweg!
Vanuit de aanwezigen worden allerhande bezwaren naar voren gebracht tegen het bouwen van een dergelijke toren, tegen het parkeren, tegen het wegnemen van het uitzicht vanuit de Garstkamp, de ontsiering van het aanzicht, het verdwijnen van groen et cetera.
De ingebrachte commentaren worden meegenomen in het opstellen van de definitieve bestemmingsplannen. Tot 11 maart kan gereageerd worden op het voorontwerp. De reacties worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad van Amsterdam het plan vast.
Tot zover de inspraakavond.

Reactie bestuur op bestemmingsplannen
Het bestuur van Groot Geerdinkhof reageert voor 11 maart naar Burgemeester en Wethouders en zal in haar zienswijze aangeven dat de bouw van de woontoren een verslechtering met zich meebrengt van de woonomgeving. Daarnaast zullen we de parkeerproblematiek onder de aandacht brengen. Door de waarschijnlijke sloop van de parkeergarages van Gouden Leeuw en Groenhoven binnen de komende tien jaar, de mogelijke bouw van de toren bij Garstkamp en het huidige, te lage aantal parkeerplaatsen bij de Garstkamp (0,3 per flat) neemt naar alle waarschijnlijkheid de parkeerdruk in onze wijk toe. Er ontbreekt bijvoorbeeld een nieuwe parkeerbalans voor het grotere gebied dat dit bestemmingsplan moet gaan omspannen. Een van de aspecten dat ook in dit bestemmingsplan is geregeld, is de short stay regeling, zodat bijvoorbeeld B&B's kunnen worden toegestaan.
Daarnaast geldt voor een aantal individuele bewoners dat de regeling ten aanzien van dakopbouwen en dakterrassen ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan weer is gewijzigd; dat plan was juist na bezwaar van deze bewoners aangepast. Zij moeten dus zeker bezwaar aantekenen.
Als u dit leest, is de bezwaartermijn echter al verstreken. U kunt de door het bestuur ingediende zienswijze vinden op onze website. Het is normaal gebruik om in zo'n eerste reactie op een voorgenomen bestemmingsplanwijzigingen alle mogelijk discussiepunten op te nemen. Elk punt dat nu niet ingebracht is, kan later niet alsnog ingebracht worden; punten kunnen wel ingetrokken worden.
Mogelijk heeft u vragen of opmerkingen over de zienswijze. Het bestuur ontvangt daarom graag uw mening over de zienswijze (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Bestemmingsplan Bijlmerweide en Omstreken
Naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan 5G's, dat impliciet de Bijlmerweide een eigen bestemmingsplan geeft, heeft het bestuur navraag gedaan bij de gemeente Amsterdam wat de stand van zaken is van het bestemmingsplan Bijlmerweide en Omstreken; de Omstreken zijn namelijk bijna allemaal opgenomen in het voorontwerp bestemmingsplan 5G's (behoudens Reigershoek – in de richting van Driemond).
Dit is een aanvulling op onze brief naar de gemeente Amsterdam over hoe de gemeente de dwingende aanbevelingen van de Raad van State in het bestemmingsplan gaat verwerken.