Vijf insprekers vanuit Geerdinkhof waren aanwezig bij de vergadering van de bestuurscommissie voor Zuidoost, waar de voordracht van het ontwerp-bestemmingsplan (bp) aan de wethouder van ruimtelijke ordening van Amsterdam werd besproken. Hoewel de pleidooien opnieuw vooral neerkwamen op het schrappen van 'de toren bij Garstkamp' en betere aandacht voor het ondoordachte parkeerbeleid, had iedere inspreker weer net een andere insteek. Zo werd er niet alleen bezwaar gemaakt, maar ook gewoon vriendelijk gevraagd aan de commissie om onze belangen als bewoners bij de voordracht aan de centrale stad zo veel mogelijk te behartigen. En waarom zouden ze dat níét doen? Zij zijn immers de 'oren en ogen' van de lokale bevolking.

Gebrekkige communicatie
Er was één verhaal dat in ieder geval behoorlijk aankwam in de commissie. Inspreker Ed Peereboom wees op de gebrekkige communicatie bij deze inspraakronde (die niet eens als zodanig was aangekondigd) én bij de vorige ronde in februari, die bij velen te laat bekend was gemaakt en bovendien in een te krap zaaltje werd gehouden. Hoeveel is inspraak van bewoners dan in de ogen van lokale politici waard? Met een paar goed geformuleerde steken onder water was zijn betoog koren op de molen van de brede oppositie. Vanuit een van de fracties werd de inspreker zelfs deemoedig gevraagd om mee te willen denken over de aanpak van de communicatie vanuit het stadsdeel.

Ondoorzichtige procedures
Tijdens de erop volgende bespreking van de ingebrachte bezwaren, wilde de oppositie (de partijen die niet deel uitmaken van het dagelijks bestuur) het dagelijks bestuur ertoe bewegen de procedure over te doen, omdat zoveel knulligheid in de communicatie toch moest worden verbeterd vóórdat het ontwerp-bestemmingsplan naar de centrale stad zou worden gestuurd. Daarbij bleek dat bij de commissieleden de kennis van procedures rond bestemmingsplannen niet al te groot was. Dat het ontwerp-bestemmingsplan ook na behandeling door de centrale stad nog ter visie wordt gelegd (aan de belanghebbenden), leek niet bij iedereen bekend. Daar moet wel meteen bij worden gezegd dat de regels er sinds de afschaffing van de deelraad en de komst van een bestuurscommissie niet bepaald eenvoudiger op zijn geworden. De halfslachtige status van de lokale bestuurscommissie weerspiegelt zich daarmee in de schimmigheid van de procedure...

Het dagelijks bestuur wist evenwel behendig vrijwel alle tegenwerpingen uit de oppositie te ontkrachten. Maar er was er toch wel enige winst: op voorstel van partij OZO werd een motie aangenomen om het bestemmingsplan, nadat het door de centrale stad behandeld is, nog een keer op de agenda van de bestuurscommissie Zuidoost te laten terugkomen. Dit met als doel na te gaan of de bestuurscommissie er dan zelf voldoende achter kan staan, zeker nu door insprekers nog eens duidelijk de vinger op een paar zere plekken is gelegd.

Opletten bij tervisielegging
Maar ondertussen dienen we als bewoners van de 5 G's bijzonder goed op te letten wanneer de centrale stad het ontwerp-bestemmingsplan officieel ter visie gaat leggen. Dit wordt een kwestie van op de website publiceren en zeker niet van een rondje bewonersbrieven. Het bestuur van VVE Groot Geerdinkhof en de andere G-buurten zullen daarom in de zomermaanden alert moeten zijn! De belangrijkste bezwaren tegen het bp zullen opnieuw, maar nu in een officiële 'zienswijze', aan de centrale stad kenbaar gemaakt moeten worden.

{jb_comment}Het dagelijks bestuur zag ook geen heil in het voorstel vanuit Geerdinkhof om in het bestemmingsplan Bijlmerweide het gebiedje Reigershoek (richting Driemond) te laten vervallen. Ook al is er nog discussie over een onderdeel van dit bp, de rest van het bp-Bijlmerweide heeft volgens het dagelijks bestuur al de status van 'onherroepelijk'. Daarmee wordt dit idee toekomstmuziek.{/jb_comment}

Het dagelijks bestuur zag ook geen heil in het voorstel vanuit Geerdinkhof om in het bestemmingsplan Bijlmerweide het gebiedje Reigershoek (richting Driemond) te laten vervallen. Ook al is er nog discussie over een onderdeel van dit bp, de rest van het bp-Bijlmerweide heeft volgens het dagelijks bestuur al de status van ‘onherroepelijk’. Daarmee wordt dit idee toekomstmuziek.