Bijlmerweide

De aannemers zijn vertrokken, de rust is teruggekeerd en de natuur kan nu op zoek naar een nieuw evenwicht. Er is veel gebeurd in het afgelopen anderhalf jaar: graven en nog eens graven, rondrijden met geweldige hoeveelheden modder, bruggen bouwen, zware matten met waterplanten langs de oevers leggen, banken (ver)plaatsen en nieuwe bomen en struiken aanplanten.

bijlmerweide op de schop-15

Met de week wordt het beeld van de nieuwe Bijlmerweide completer. De amfibiepoelen zijn gegraven, de bruggen zijn bijna allemaal aangelegd en er is een begin gemaakt met het planten van nieuwe bomen en struiken.
Eerst de amfibiepoelen. Bij het graven ervan was korte tijd heel goed te zien hoe de grond ter plaatse is opgebouwd. Links onderin beeld het pikzwarte, duizenden jaren oude veen, dan een laag vette klei, dan wéér veen en daarbovenop het opgespoten zand uit de Gaasperplas. Intussen zijn de poelen (één bij de schooltuinen en één in het bereklauwenveld) langzaamaan volgelopen met water en wachten we met spanning af wat er zich allemaal aan leven in gaat afspelen.

Bijlmerweide uitspraak RvS 2014-12

Tot dusver hadden wij u nog niet geinformeerd over het feit dat ons bezoek aan de Raad van State m.b.t. de gang van zaken rondom de Bijlmerweide niet voor niets is geweest.

De werkzaamheden in de Bijlmerweide zijn intussen in een nieuwe fase beland. Het graafwerk zit erop en de nieuwe beschoeiingen zijn klaar. De aannemer heeft in ieder geval de deadline van Rijkswaterstaat, 1 december, gehaald. Mede dankzij het mooie weer in het najaar zijn de werkzaamheden vlot verlopen. De mannen van aannemer Hofmeier hebben hier ook met plezier gewerkt, al vond een van hen het wel ‘een beetje ver van de hut(h)’. Nu staat de herinrichting voor de deur. De herinrichting bestaat uit het herbeplanten en het aanleggen van de bruggen. In dit artikel aandacht voor het beplantingsplan; de bruggen komen de volgende keer aan de orde.

bijlmerweide adviesgroep Geredde eik
De heer Poelemijer uit in zijn artikel 'O Groot Geerdinkhof, let op uw saeck' zijn zorgen over de werkzaamheden in de Bijlmerweide. Met name toont hij zich bezorgd over de grondwaterstand en het verdampingseffect van de gekapte bomen. De Adviesgroep Waterberging Bijlmerweide (AWB) heeft er op gereageerd en vult deze reactie nu aan.

De waterbergingswerkzaamheden in de Bijlmerweide vorderen snel. In het vorige Infobulletin is uitgebreid verslag gedaan van de voorlichtingsbijeenkomst die aannemer Hofmeier heeft gehouden (17 juni). Een bulletin verder en meer dan de helft van de Bijlmerweide is al drastisch van aanzien veranderd.

bijlmerweide op de schop-1

Reactie van de Adviesgroep Waterberging Bijlmerweide op de brief van D. Poelemeijer

Laat het volstrekt duidelijk zijn dat wij als betrokken bewoners de operatie in de Bijlmerweide kritisch volgen. Onze deelname aan de Adviesgroep is bedoeld om zoveel mogelijk invloed uit te oefenen om de negatieve gevolgen voor dit kwetsbare natuurgebied te beperken. In zoverre delen wij de zorgen van de heer Poelemeijer van harte.

In het Infobulletin van maart 2014 heb ik het negatieve effect op de waterverdamping van het kappen van bomen toegelicht. De reactie van 'De adviesgroep Waterberging Bijlmerweide' heeft mij enigszins verbaasd.

bijlmerweide hofmeijer

17 juni 2014
19:00 - 21:00
SouthEast gebouw (CEC)
Bijlmerdreef 1289

Lees meer...

bijlmerweide toevlucht-logo

Za 21 juni 10.00 - 16.00 uur

In verband met de start van de werkzaamheden om de waterbergingscapaciteit van de Bijlmerweide te vergroten, was er op 17 juni in het CEC-gebouw een voorlichtingsavond voor bewoners. De aannemer die het werk gaat uitvoeren, stelde zich voor en deed uit de doeken op welke manier hij de werkzaamheden gaat aanpakken.

bijlmerweide op de schop-7

bijlmerweide toevlucht

Stichting de Toevlucht is opgericht in 1989 met als doel om zieke, gewonde en jonge vogels te helpen, die verwond zijn geraakt door het verkeer, ramen, ouderloos zijn geworden of door ziekte hulp nodig hebben. Door het revalideren, aanlaten sterken, op laten groeien en natuurlijke vaardigheden aan te leren, word 65% van de vogels weer gezond vrijgelaten in de natuur.

Als gevolg van de verbreding van de Gaasperdammerweg moet er een extra 'waterberging' aangelegd worden. Deze komt in de Bijlmerweide. Volgens de projectorganisatie kan hierdoor de kwaliteit van de natuur in de Bijlmerweide verbeteren.

Intussen is men met het kappen van circa vijfhonderd bomen, struiken niet meegerekend, begonnen. Wellicht is het de 'Projectorganisatie' ontgaan dat men door het rigoureus kappen van een dergelijk groot aantal bomen de natuurlijke waterverdamping zal missen. Een boom in blad verdampt door middel van haar fotosyntheseproces dagelijks gemiddeld driehonderd liter water. In 210 dagen heeft deze boom dus 63.000 liter water verdampt. In het geval van de Bijlmerweide zullen de gekapte vijfhonderd bomen dus in één seizoen niet meer in staat zijn om ruim 31 miljoen liter water te verdampen. De kwalijke gevolgen zijn, dat de resterende bomen en struiken in de Bijlmerweide langzaam zullen verdrinken.

bijlmerweide adviesgroep Geredde eik
Een van de resultaten van de derde informatieavond (12 december 2013) voor bewoners over de plannen voor de waterberging in de Bijlmerweide was het opzetten van een bewonersgroep die de werkzaamheden gaat monitoren.

Zoals u in het vorige Infobulletin heeft kunnen lezen, is het bestuur van de vereniging GGH in beroep gegaan bij de Raad van State tegen de vaststelling van het bestemmingsplan Bijlmerweide en Omgeving. Het stadsdeel stelde een verweerschrift op. Het wachten is nu op de behandeling door de Raad van State.

bijlmerweide ontwerp bestemmingsplan

De schooltuinen zoeken vrijwilligers die een dag(deel) een handje willen helpen. Geen groene vingers? Dat is geen bezwaar en komt vanzelf. Informeer naar de mogelijkheden op de schooltuinen A. Wagner (aan de Bijlmerweide) en Gaasperdam.

bijlmerweide schooltuinen

Lees meer...

Vlak voor Kerst zijn de werkzaamheden begonnen voor verbreding van de smalle watergangen en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Allereerst was de groenstrook tussen Geerdinkhof en Kantershof aan de beurt. Nu verplaatst de kap zich vanaf de Gaasperdammerweg naar het noordelijk deel van de Bijlmerweide.

De redactie van Kantershof en ZO geeft regelmatig verslag van de werkzaamheden met hulp van de Commissie van toezicht (betrokken bewoners en gebruikers van de Bijlmerweide) die de aannemer monitort. Hier een fotoimpressie van de afgelopen week.

Om de Bijlmerweide is altijd wel wat te doen. Dat komt mede doordat de omwonende gebruikers van dit park goed letten op de plannenmakerij van de diverse overheden.

Aan de komende operatie tot vergroting van het wateroppervlak in de Bijlmerweide (waterberging) besteedde dit Infobulletin al eerder aandacht. En ongeveer tegelijk met de voorbereiding van die mega-operatie werd een bestemmingsplan voor de 'Bijlmerweide en omgeving' vastgesteld. Nu ja, vastgesteld... er loopt wél weer een beroepschrift tegen het plan bij de Raad van State.

Op donderdag 12 december is er een informatiebijeenkomst over het project ‘Waterberging Bijlmerweide’. U bent van 19.00 tot 21.30 uur van harte welkom in het Cultureel Educatief Centrum (CEC), Bijlmerdreef 1289. Het stadsdeel wil u graag infomeren over de laatste ontwikkelingen, over wat er de komende maanden gaat gebeuren en wanneer de werkzaamheden ongeveer zullen beginnen. Ten slotte worden de ontwerpen voor de bruggen gepresenteerd, waarop u kunt reageren.

In het kader van dit project zullen 700 bomen gekapt worden. Deze zijn weergegeven op deze kaart en deze detailkaart.

Lees meer...

Het vastgestelde bestemmingsplan "Bijlmerweide en omgeving" ligt met ingang van 11 september 2013 voor een periode van 6 weken (dus tot en met 23 oktober 2013) ter inzage. Zou je allemaal mee willen lezen of je iets opvalt in het bestemmingsplan? Hier vind je alle informatie.
Iedereen die iets opvalt in het bestemmingsplan kan dit mailen naar de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van de Vrijwilligers van de Bijlmerweide of naar de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Groot Geerdinkhof. VVE GG en de werkgroep Bijlmerweide hebben namelijk al eens een zienswijze ingediend en zijn derhalve ontvankelijk bij de Raad van State.

Al eerder hebben we aandacht besteed aan de komende werkzaamheden in de Bijlmerweide, die het gevolg zijn van verbreding van de Gaasperdammerweg. Er komt in de Bijlmerweide 2,3 hectare wateroppervlak bij.

De nieuwe glijbaan in de speeltuin van Kinderboerderij Bijlmerweide wordt 10 juli in gebruik genomen.

bijlmerweide glijbaan

In no time werd op 18 mei een riant hotel opgetrokken op de Bijlmerweide-Noord. U wist nergens van? Dat kan kloppen. Het gaat om een insectenhotel.

bijlmerweide insectenhotel-3

Tot eind december heeft het ontwerp-bestemmingsplan Bijlmerweide en omstreken ter inzage gelegen. De omstreken hebben betrekking op het gebied rond Garstkamp en rond Gouden Leeuw en Groenhoven.

Eerder hebben we u geïnformeerd over het bestemmingsplan Bijlmerweide. We hebben onze zienswijze ingediend bij het dagelijks bestuur van Zuidoost en we wachten op hun reactie. Daarbij is met name van belang dat inmiddels opnieuw door de provincie Noord-Holland bevestigd is dat de Bijlmerweide onderdeel uitmaakt van de EHS. En die valt onder een Europese richtlijn: wetten van een hogere orde. Samen met de Werkgroep Bijlmerweide zijn we aan het onderzoeken hoe de EHS in het bestemmingsplan voorgegeven dient te worden. Welke extra waarborgen moeten opgenomen worden? Als u dit leest, heeft het bestuur overleg gehad met de juridische afdeling van de Milieufederatie Noord-Holland.
In dat verband is het ook interessant om te constateren dat de Bijlmerweide, als EHS, de A9 kruist. We vragen ons af of de verbreding van de A9 zou kunnen leiden tot een goede verbinding onder de A9 voor de flora en fauna. Mocht u hiermee ervaring hebben: meld u aan. We kunnen alle expertise gebruiken.

Stadsdeel Zuidoost van is in 2004 van start gegaan met het project ‘Inhaalslag bestemmingsplannen’. Het project heeft tot doel het actualiseren van verouderde bestemmingsplannen voor die gebieden waar in de nabije toekomst geen bijzondere ontwikkelingen zoals herstructurering te verwachten zijn. Nieuwe concrete ontwikkelingen worden wel meegenomen.
Het bestemmingsplan Bijlmerweide maakt deel uit van dit project. Dit bestemmingsplan heeft als doel om een actueel beheerskader te bieden voor de bestaande situatie, waarbij tevens rekening wordt gehouden met lopende ontwikkelingen. Het bestemmingsplan zal eveneens dienstdoen aan toetsingskader voor kleinschalige ontwikkelingen, zoals geringe woninguitbreidingen.
De toelichting op het voorontwerp voor het Bestemmingsplan Bijlmerweide is te downloaden op de site van het stadsdeel.

Op donderdag 12 mei wandelde een clubje belangstellenden onder aanvoering van Ruud Wolterman door de Bijlmerweide. Doel was om gezamenlijk en met eigen ogen vast te stellen hoe het beheer ervoor staat.

Voor de Bijlmerweide is een bestemmingsplan in voorbereiding dat tot voor kort ter inzage heeft gelegen en waarover een informatieavond is gehouden.

Voor de Bijlmerweide is een bestemmingsplan in de maak. Als bestuur zijn we tevreden daarover, maar vooralsnog zijn we niet gerust op de inhoud. Daarom hebben we een zienswijze ingediend toen het voorontwerp ter inzage lag (vanaf 6 april).

Ondanks het koude weer kwamen op 30 januari in totaal 25 mensen mee met een excursie over vogels in de Bijlmerweide. Als deskundige was uitgenodigd Fred Vogelzang (wat een geweldige naam voor een vogelinventarisator). Hij weet er erg veel van en vertelde, legde uit en wees naar tal van vogels. Omdat de bomen en heesters kaal zijn, kun je in de winter de vogels makkelijker zien. Een andere reden om nu te gaan, was dat ook de wintergasten te zien zijn.

De Werkgroep Bijlmerweide, met deelnemers uit Geer dinkhof, Kantershof en de Garstkamp, beijvert zich al 15 jaar voor het onderhoud van de Bijlmerweide. Dat gaat in over leg met ambtenaren van het stadsdeel Zuidoost. De werk groep dringt onder andere aan op een beheerplan voor de langere termijn.

De Bijlmerweide: voor de een ‘n groene rafelrand langs de laagbouw van de oude Bijlmer, voor de ander een onmisbaar stukje natuur om direct bij huis even uit te blazen of de hond uit te laten. Doordat de Bijlmerweide relatief lang en smal is en aan de rand van de bebouwing is gesitueerd, valt zij niet zo op als park. Toch heeft deze groenstrook alles in zich om de Bijlmerbewoner datgeen te bieden wat andere Amsterdamse stadsparken tot gewaardeerde oorden heeft gemaakt.

Water in de Bijlmerweide was op 18 juni het thema in de serie Landschap Lezen.
Rob Ververs, medewerker van Waternet, gaf informatie over het water zoals dat bij ons in de buurt te zien is. Hij moet even tuele negatieve effecten van de vernieuwing van de Bijlmer op de grondwaterstand zien te vermijden.

Op dezelfde plek waar al eerder zeldzame orchideeën waren omgeploegd is wederom actief gewerkt.

Wie is geïnteresseerd om samen te werken aan de oprichting van een coöperatieve moestuin in de Bijlmerweide? Dit is de vraag die Els Franken (Geerdinkhof 246) stelt aan de bewoners van Geerdinkhof.

Het initiatief om een aantal wandelingen (met inleiding) te organiseren is positief ontvangen.

Via de commissie Bijlmerweide heeft het bestuur van Geerdinkhof het volgende verzoek gekregen.

Eerder deze maand zijn vertegenwoordigers van de commissie Bijlmerweide en een bewoner van Groenhoven met de verantwoordelijk portefeuillehouder van het stadsdeel, de heer Jaensch, over de Bijlmerweide gelopen. Tijdens dat bezoek is het volgende onder zijn aandacht gebracht. Op de Bijlmerweide Noord, op de volkstuintjes tegen de provinciale weg, worden de laatste tijd bijeenkomsten gehouden die druk bezocht zijn, inclusief autoverkeer over de voetpaden, geluidsoverlast en extra bebouwing. Bijeenkomsten die niet lijken te passen bij volkstuintjes. De heer Jeansch heeft toegezegd dat hij actie gaat ondernemen. De commissie Bijlmerweide wacht zijn antwoord af.
Heeft u meer informatie hierover, heeft u er wellicht last van, of kunt u bijhouden hoe vaak, waar en met hoeveel mensen deze bijeenkomsten plaatshebben, informeer het bestuur hierover Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">(Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Afhankelijk van de reactie van de heer Jaensch aan de commissie  Bijlmerweide kan deze informatie nodig zijn om ongewenste ontwikkelingen op de Bijlmerweide Noord te stoppen.

Voor ons is de Bijlmerweide het meest nabije ‘landschap’, of beter: park in de landschapstijl, wat niet wil zeggen dat geprobeerd is het hier van nature voorkomende landschap als park aan te leggen. Toch is een park ook een landschap, want een landschap is een uitdrukking van de natuur en de cultuur in het verleden, heden en toekomst. Het heeft ook zijn eigen, specifieke verhaal, zijn eigen samenhang. Welke bomen er staan, de loop van een sloot: dat zijn meestal geen toevalligheden. Vaak er is een samenhang tussen geschiedenis, bodem en beplanting.
Samen met andere buurtgenoten en deskundigen wil ik onze Bijlmerweide eens nader bekijken via de methode ‘lezen van het landschap’.

Vorige maand, op 6 september organiseerde het platform Gaasperdam Groen een open dag in bijna alle groene delen van ons stadsdeel. Alle inwoners van Zuidoost waren uitgenodigd om kennis te maken met deze gebieden en de actieve organisaties er omheen.
In totaal verleenden zestien verenigingen en stichtingen hun medewerking. Van kinderboer-derijen tot kanovereniging en van schooltuinen tot natuurverenigingen.
Ook de Commissie Bijlmerweide heeft meegedaan middels het organiseren van een informatieve wandeling door ons gebied. Start- en eindpunt was het vogelasiel “ de Toevlucht”.
Op deze zaterdagmiddag was tevens de vrijwilligersgroep druk doende met het hooien van enkele pas gemaaide velden op de weide. Op die manier konden de wandelaars ook zien dat de bewoners rondom de Bijlmerweide actief de handen uit de mouwen steken in hun eigen buurtpark.

Vorig jaar heeft een onderhouds-inhaalslag op de Bijlmerweide (achter kantershof) tot enig ophef geleid omdat er nogal rigoureus was gekapt en gesnoeid. Verschillende bewoners en ook Gert Jan Zant van het vogelasiel hebben bezwaar gemaakt tegen deze ingreep, ook de AID werd er bij geroepen. Het bleek dat er bij de afdeling beheer en milieu van het stadsdeel “plotseling” geld was gevonden en dit werd direct besteed aan het wegwerken van achterstallig onderhoud in de Bijlmerweide. De werkzaamheden stonden niet vermeld in het jaarlijkse dunningsplan. De Commissie Bijlmerweide van Geerdinkhof had over deze grove ingreep ook schriftelijk haar beklag gedaan bij wethouder Litjens.

Op 20 december j.l. hebben we een rij wilgen geknot tegenover de torens 7 en 8 van de Gouden Leeuw. Het was nuttig voor onze direkte leefomgeving, maar vooral ook gezond en leuk.

Met enige regelmaat, elke 3e zaterdag in de maand, ontmoeten een aantal enthousiaste Geerdinkhof-bewoners elkaar. Nu zal dat wel vaker gebeuren, maar dit clubje trekt dan op de zaterdagochtend rond 10.00 uur z’n oude kloffie aan, laarzen aan en ontmoet elkaar ergens op de Bijlmerweide Noord, Bijlmerpark of rond de Kinderboerderij.

De Bijlmerweide Noord wordt de nota ‘Criteria ter realisatie van een coffeeshop in stadsdeel Zuidoost’ als een van de mogelijke locaties genoemd voor de vestiging van de coffeeshop. Want deze mag volgens het stadsdeel: niet in een woonwijk, niet op een winkelcentrum, niet in de buurt van scholen, ja, dan maar in het groen.

Een van de nieuwe bedreigingen van de Bijlmerweide betreft de aanleg van een baggerdepot. We vinden dat een baggerdepot niet in de Bijlmerweide thuis hoort en heb dat ook kenbaar gemaakt aan de stadsdeelraad door het insturen van een raadsadres. Mocht de Raad toch besluiten tot de aanleg van een baggerdepot in de Bijlmerweide, dan is dat niet in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan en zal er naar verwachting een zogenoemde art. 19 - procedure gestart worden om vrijstelling te verlenen. Op dat moment kunnen we opnieuw onze bezwaren inbrengen.

De commissie Bijlmerweide heeft de juridische status van het ‘Vogeleiland’, gelegen in de Bijlmerweide tussen Geerdinkhof en Kantershof bekeken. Stichting De Toevlucht was voornemens nieuwbouw te plegen op het terrein. Daartoe was een vergunning bij het stadsdeel aangevraagd en deze lag ter visie binnen de gebruikelijke inspraakprocedure. De meningen of deze nieuwbouw wenselijk was, liepen onder omwonenden uiteen, gezien het feit dat bouwactiviteiten in de Bijlmerweide strijdig zijn met het bestemmingsplan en de Bijlmerweide onderdeel van de ecologische hoofdstructuur vormt.