De commissie Bijlmerweide heeft de juridische status van het ‘Vogeleiland’, gelegen in de Bijlmerweide tussen Geerdinkhof en Kantershof bekeken. Stichting De Toevlucht was voornemens nieuwbouw te plegen op het terrein. Daartoe was een vergunning bij het stadsdeel aangevraagd en deze lag ter visie binnen de gebruikelijke inspraakprocedure. De meningen of deze nieuwbouw wenselijk was, liepen onder omwonenden uiteen, gezien het feit dat bouwactiviteiten in de Bijlmerweide strijdig zijn met het bestemmingsplan en de Bijlmerweide onderdeel van de ecologische hoofdstructuur vormt.

We hebben dan ook bezwaar gemaakt tegen de bebouwing op het Vogeleiland. Inmiddels is er een hoorzitting geweest van de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften die een advies hebben uitgebracht aan het stadsdeel dat door het stadsdeel is overgenomen. De bebouwing mag plaatsvinden. Een van de argumenten van het stadsdeel is dat de Bijlmerweide geen deel uitmaakt van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS). De betreffende passage in het advies luidt:
"Ten aanzien van de door bezwaarde aangevoerde omstandigheid dat het gebouw in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) is gelegen, heeft de vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur opgemerkt dat de bouwvergunning is verleend voor het oprichten van een gebouw aan de Bijlmerweide 1. Het gebouw ligt derhalve niet in de PEHS. De PEHS begint namelijk aan de andere kant van de Provinciale weg. Dit is opgenomen in het Streekplan Noord Holland Zuid."


Hier zijn we erg van geschrokken. Uit het verslag van hoorzitting door de Commissie blijkt dat het ook de vertegenwoordigers van het Vogeleiland verbaasde. Na overleg binnen het bestuur en met de Commissie Bijlmerweide is besloten dat we hier achteraan moeten en uit moet zoeken waar dit verhaal vandaan komt. Het Milieucentrum Amsterdam (MCA) meldde desgevraagd dat de Bijlmerweide wel degelijk deel uitmaakt van de PEHS. Voor uw begrip: er is sprake van een Ecologische Hoofdstructuur (Rijk), een Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (Provincie) en een Hoofdgroenstructuur Amsterdam (Gemeente). Naar onze mening dient de Bijlmerweide in alle drie opgenomen te zijn om een maximale bescherming te hebben. Omdat dit besluit consequenties zou kunnen hebben voor de toekomst van de Bijlmerweide, heeft het bestuur beroep ingesteld bij de rechtbank - toch, helaas - om onze rechten niet te verspelen.

Herinrichting

Eén van de gevolgen van de geplande herinrichting (met meer woningen) betreft de onduidelijkheid die de wijzigingen van het bestemmingsplan hebben voor de waterhuishouding en waterberging. Zoals de geplande functie van de Bijlmerweide als waterbergend gebied. Samen met de Commissie Bijlmerweide strijden wij voor het behoud van het park. De Bijlmerweide maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur en is onderdeel van de Provinciale Groenstructuur. Naar verwachting zal deze binnen een groene contour conform de 5e Nota Ruimtelijke Ordening gaan vallen. Dat betekent dat er in het gebied alleen maar gerecreëerd mag worden. De vereniging is in het verleden al vaak geconfronteerd met plannen van de Stadsdeelraad Zuidoost om iets in het park te bouwen en heeft zich daar steeds met succes tegen verzet. Inmiddels is er naast de Commissie Bijlmerweide een nieuwe vereniging opgericht, de Vrienden van de Bijlmerweide (VVB).