Tot eind december heeft het ontwerp-bestemmingsplan Bijlmerweide en omstreken ter inzage gelegen. De omstreken hebben betrekking op het gebied rond Garstkamp en rond Gouden Leeuw en Groenhoven.

Het bestuur heeft samen met de Werkgroep vrijwilligers Bijlmerweide een zienswijze ingediend en erop aangedrongen om de natuurwaarden optimaal te beschermen. Gelukkig ligt het hele oostelijke deel van de Bijlmerweide (dat is het gebied achter Geerdinkhof en Kantershof) helemaal in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Daardoor heeft de gemeente Amsterdam een zorgplicht voor de flora en fauna van dit gebied. De hele Bijlmerweide ligt ook in de Hoofdgroenstructuur van Amsterdam, dat ook een zekere bescherming biedt.
We hebben dit bestemmingsplan vergeleken met de bestemmingsplannen van de Hoge Dijk en de Gemeenschapspolder; beide zijn onderdeel van de EHS.

Mede omdat komende jaren het gebied gedeeltelijk op de schop genomen zal worden vanwege de extra 2,2 hectare waterberging (veroorzaakt door de toekomstige verbreding en ondertunneling van de Gaasperdammerweg, A9) is het van belang dat het bestemmingsplan het juridisch kader biedt waardoor de natuurwaarden optimaal beschermd zijn. De vrijwilligers en bestuur (en iedereen die de Bijlmerweide een warm hart toedraagt) zullen ernaar streven dat de aanleg van extra water, door middel van bredere oevers, niet ten koste zal gaan van de al aanwezige natuur. Mede omdat de inrichting van het huidige gebied ruim vijfendertig jaar oud is (vervangingswaarde). Allerlei voorgenomen maatregelen, zoals het Natuurplan, het Waterplan en de voorgenomen waterberging en het Natuurbeheerplan moeten binnen de regels van dit bestemmingsplan passen.

In een eerder stadium heeft het voorontwerp-bestemmingsplan Bijlmerweide en omstreken ter inzage gelegen. Ook toen hebben de vrijwilligers, samen met het bestuur, een zienswijze ingediend.

Heeft u kennis over deze zaken en wilt u dat delen of wilt u de zienswijze lezen, stuur dan een mailtje naar het secretariaat van Geerdinkhof.