Om de Bijlmerweide is altijd wel wat te doen. Dat komt mede doordat de omwonende gebruikers van dit park goed letten op de plannenmakerij van de diverse overheden.

Aan de komende operatie tot vergroting van het wateroppervlak in de Bijlmerweide (waterberging) besteedde dit Infobulletin al eerder aandacht. En ongeveer tegelijk met de voorbereiding van die mega-operatie werd een bestemmingsplan voor de 'Bijlmerweide en omgeving' vastgesteld. Nu ja, vastgesteld... er loopt wél weer een beroepschrift tegen het plan bij de Raad van State.

bijlmerweide altijd wat-2

Waarom een beroepschrift?
Waarom is dit beroep aangetekend? In de ogen van het bestuur van onze vereniging GGH legt het beoogde bestemmingsplan niet goed vast wat de meest karakteristieke natuurwaarden zijn van het park. Een bestemmingsplan moet de bestemming van een gebied waarborgen, en als het dat niet optimaal doet, dan moet het plan worden aangepast - zo is de redenering. Met een bestemmingsplan in de hand kunnen immers ongewenste ontwikkelingen worden tegengehouden. De wilde plannen voor de Bijlmerweide van de afgelopen decennia hebben laten zien dat zo'n bescherming nodig is.

Ook tegen andere kenmerken van het bestemmingsplan is bezwaar gemaakt. Zo omvat het bestemmingsgebied behalve de Bijlmerweide ook de woongebieden Gouden Leeuw, Groenhoven en Garstkamp. En dan zit er ook nog een gebiedje ten zuiden van de A9 bij. Kortom, een ongelijkwaardige lappendeken. Ongelijkwaardig, want een bestemming met de aanduiding Groen bijvoorbeeld, betekent in een woongebied niet hetzelfde als in een natuurgebied. Trek dan maar eens één lijn. Waarom dus niet aparte bestemmingsplannen voor woongebied en groengebied?

Ecologisch advies
Het bestuur heeft niet alleen maar 'nee' geroepen tegen het bestemmingsplan; het is ook zelf actief geweest en heeft op het punt van de natuurwaarden een ecoloog benaderd, die het gebied heeft bestudeerd. Daaruit is een onderbouwd advies voortgekomen, in de vorm van een nota Natuur en groen: analyse wezenlijke kenmerken en waarden van de Bijlmerweide. Kernpunten zijn onder andere: maaibeleid met het oog op behoud van orchideeën en nader onderzoek naar zogenoemde beschermde 'doelsoorten', zoals de ringslangpopulatie. Het komt er eigenlijk op neer dat het bestemmingsplan niet in overeenstemming is met het beleid dat het stadsdeel eerder had geformuleerd in zijn 'Natuurplan', dat méér ambitie toont voor versterking van natuurwaarden in Zuidoost.
In het bestemmingsplan wordt weliswaar aangegeven dat een deel van de Bijlmerweide in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ligt, maar het beschermingsniveau dat daarvoor vereist is, wordt niet gehaald. Dat kan dus beter, zegt het advies. Op het omslag staat niet voor niets een prachtige foto van een ringslang afgebeeld; onbekend is of deze in de Bijlmerweide is 'geschoten'.

Gecompliceerd
De bestuurlijke status van het gebied Bijlmerweide is gecompliceerd. Een deel ligt dus in de Ecologische Hoofdstructuur (provinciaal), het noordelijk deel is onderdeel van de Hoofdstedelijke Groenstructuur (HGS). En dan is er ook nog sprake van de zogeheten 'Natuurboog'. Dat is de naam voor de aaneenschakeling van EHS-gebieden tot één lint. Grenzen tussen de werkingsgebieden van die regelingen zijn soms moeilijk te trekken en bij 'stapeling' van regelingen wordt het al helemaal ondoorzichtig. Juist in dit bestemmingsplan dat de gehele Bijlmerweide omvat, zouden alle consquenties van de diverse regelingen goed beschreven moeten staan.
bijlmerweide altijd wat-1

Waterberging: derde bewonersbijeenkomst 12 dec
En dan is er het project Waterberging Bijlmerweide. Op 12 december werd voor de derde keer een bewonersinformatieavond gehouden (CEC-gebouw) over de voortgang van het project. Er waren zo'n zestig (!) mensen aanwezig, uit de diverse G-wijken en Kantershof. Ook hier werden weer veel vragen gesteld, en beantwoord. Daarbij bleek dat er altijd weer aspecten zijn waar niet aan is gedacht door het projectbureau; alleen dat al maakt zo'n avond waardevol, vooropgesteld dat er iets mee gebeurt. Zo werd de projectmanager vanuit de zaal dringend herinnerd aan een eerdere toezegging (door zijn voorganger) dat er een bewonersgroep zou worden samengesteld die de werkzaamheden gaat monitoren vanuit het bewonersperspectief. Deze mensen kunnen hun signalen rechtstreeks bij het projectbureau neerleggen als de werkzaamheden in de Bijlmerweide straks te wensen overlaten. Prompt gaven zich zeker twaalf bewoners op als monitor.
Zoals eerder gemeld, zal het stadsdeel ook eisen stellen aan de uitvoerder op het gebied van 'milieu-respect': alleen bedrijven die hier garanties voor afgeven zullen in aanmerking komen voor het project. Wij gaan het zien.

De waterbergingsoperatie heeft veel losgemaakt onder bewoners. Zo was er onlangs nog een stevige discussie over de vraag waarom er bomen moeten worden gekapt om een extra watergang in het bosgebied te creëren, terwijl er onbebost weiland genoeg aanwezig is om daar iets uit te graven. Hierover is onlangs nog een gesprek gevoerd met het stadsdeel en het resultaat was een gedeeltelijke aanpassing, met minder verlies van bomen.

Voor- en tegenstanders
Uiteraard zijn er ook mensen die zich afvragen waarom uitgerekend de Bijlmerweide zo zwaar moet 'bloeden' voor de uitbreiding van de A9. Weliswaar wordt in het Gaasperplaspark nog veel meer extra waterberging gerealiseerd, maar het totale gebied waar het 'watertechnisch' om gaat, is veel groter. Dus waarom elders in onze polder niet wat meer water? Hier is geen duidelijk antwoord op gekomen. Voor anderen hoeft dat ook niet, want die zien in de herstructurering van de Bijlmerweide ook een positieve kans voor het gebied: de wateruitbreiding wordt immers vrijwel volledig gerealiseerd door natuurvriendelijke, glooiende oevers aan te brengen, met bijbehorende geleidelijke opbouw van de begroeiing (kruiden, heesters, bomen). Zij zien de Bijlmerweide na het bloeden weer gaan bloeien!
En dan was er de bewoner die vroeg waarom het waterprobleem niet gewoon kon worden opgelost door het gemaal een half uur eerder aan te zetten'. Een begrijpelijke vraag, die raakt aan het wezen van ons Neder-landje, dat zich al pompend de voeten moet zien droog te houden. Het korte antwoord is dat we zoveel water tegelijk kwijt moeten, dat we het noodgedwongen een poosje op zijn plek moeten bewaren... (Als het hier regent, regent het verderop vaak ook en allemaal tegelijk uitpompen op hetzelfde boezemwater, gaat niet. Dat kan de boezem niet aan.)

Slagveld Bijlmerweide
Door de komende operatie zal een deel van de Bijlmerweide - die voor velen van ons een belangrijke functie heeft als uitlaatgebied voor onze honden en longen - de aanblik krijgen van een slagveld. Dat zal niet fijn zijn. Maar gelukkig komt er een 'wederopbouw', waarin ook plaats is voor nieuwe elementen, zoals (licht gebogen) bruggen. Met veel animo werd tijdens de bewonersavond uit enkele modellen door de zaal een keuze gemaakt, en wel voor de elegante, lichtbruine uitvoering.

Bewonersbrieven
Als u dit leest, heeft u - als het goed is - al een bericht ontvangen over de aanstaande bomenkap en de gevolgen daarvan, bijvoorbeeld de afvoer van materiaal via de Geerdinkhofweg. Gebleken is dat brieven aan bewoners niet overal bezorgd worden. In de Garstkamp heeft dat bijvoorbeeld tot ergernis geleid: men had geen informatie over het Waterbergingsproject ontvangen. Dit moet dus duidelijk worden verbeterd.
Heeft u straks toch geen brief gehad? Meld dit bij bestuur of bij stadsdeel!

EHS/Natuurboog


De Natuurboog is de naam voor de aaneenschakeling van EHS-gebieden tot een lint. En dat lint - de Natuurboog - wordt op kaarten weergegeven met één doorgetrokken streep. Hier ontstaat gemakkelijk het misverstand dat alleen wat ‘onder het lint’ ligt tot de EHS moet worden gerekend, terwijl toch het hele Bijlmerweidegebied dat tegen de trekvaart aan ligt EHS is. Ook in ambtelijke kringen worden Natuurboog en EHS nog weleens als verschillende begrippen gehanteerd (en dienovereenkomstig behandeld) terwijl het om hetzelfde gaat.

Behalve de plannen treft u op de site van het stadsdeel ook de verslagen van de bewonersavonden aan. Op de Groot Geerdinkhof site vindt u het beroepschrift en het adviesrapport van Wildernestrek