Intussen is deze groep enkele keren bij elkaar gekomen en is er in grotere en kleinere bezetting met medewerkers van het stadsdeel vergaderd. De groep bestaat uit elf mensen, woonachtig in Kantershof, Garstkamp en Geerdinkhof. De leden van de groep ervaren de Bijlmerweide als een belangrijk onderdeel van hun leefomgeving. De meeste leden hebben daarnaast door eerder verrichte werkzaamheden relevante kennis en ervaring opgedaan. Deze liggen op uiteenlopende gebieden zoals vastgoedprojectmanagement, milieuwetgeving, biologie en stedenbouwkunde. Sommige leden zijn vooral als vrijwilliger actief geweest op het gebied van landschapsinrichting (Werkgroep Bijlmerweide, Vereniging Vrienden van Frankendael).

De groep bestaat uit de volgende personen:

 • Kitty Meijer
 • Piet Hein van der Weijden
 • Wouter van Rennes
 • Peter Schliehe
 • Yolanda Grift
 • Katarina Hartgers
 • Els Velzing
 • Erik Klusman
 • Marjan Verjaal
 • Heleen Franke, secretaris
 • Reynout van der Poel, voorzitter

De adviesgroep heeft zich drie hoofdtaken gesteld:

 • zorgdragen voor het behoud van de kwetsbare gebieden op het gebied van flora en fauna (behoudende rol).
 • meedenken over hoe de Bijlmerweide in de toekomst het best ingericht kan worden (adviserende rol).
 • in de gaten houden hoe de uitvoering in de praktijk verloopt (controlerende rol)

De adviesgroep zal ten minste blijven bestaan tot het moment dat de eerste onderhoudswerkzaamheden, volgend op de oplevering van het project, zijn uitgevoerd. Daarna zal op een gegeven moment de groep weer ophouden te bestaan.

Eisen aan de aannemer
Een van de eerste activiteiten van de groep was het opstellen van een lijst met eisen en wensen waar rekening mee gehouden zou moeten worden bij het selecteren van een aannemer. Het ging onder meer om de volgende onderwerpen:

 • het beschikken over een groencertificaat en over aantoonbare ervaring met het werken in kwetsbare gebieden;
 • het zoveel mogelijk uitvoeren van de werkzaamheden vanaf het water;
 • in de planning rekening houden met tijd voor overleg en contact met bewoners.

In een schriftelijke reactie heeft het stadsdeel positief gereageerd op alle ingediende punten. Kort samengevat bevatte deze notitie het volgende. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld en gaan er alleen medewerkers aan de slag die gecertificeerd zijn voor 'flora- en faunawetbestendig beheer'. De aannemer verzorgt een wekelijks inloopspreekuur en organiseert elke twee weken een projectoverleg met de opdrachtgever en de adviesgroep. Verder organiseert de aannemer een informatieavond in het CEC-gebouw voor bewoners van de G- en K-buurt, drie weken voor de aanvang van de werkzaamheden. Vooraf wordt aan alle bewoners een brief gestuurd.

Bewonersavond eind mei
Tijdens de eerste vergadering van de projectgroep waterberging van het stadsdeel en de adviesgroep – die toen nog 'klankbordgroep' heette – werd uit de doeken gedaan op welke manier de aannemer geselecteerd wordt. In de meer moderne manier van aanbesteden krijgen de kandidaat-aannemers niet een tot in de puntjes uitgewerkt bestek waarop zij moeten offreren. Ze krijgen een globale omschrijving van het project, de doelen en de randvoorwaarden, en mogen daarop reageren met een tamelijk globaal plan van aanpak. Is een aannemer eenmaal geselecteerd, dan pas gaat hij het plan van aanpak verder in details uitwerken. Naar verwachting is eind maart definitief bekend welke aannemer aan de slag gaat, en vindt eind mei, begin juni de bewonersavond plaats.

De 'ontboomde' eilanden
Half januari werden de bewoners aan de noordkant van Geerdinkhof – voorzichtig uitgedrukt - onaangenaam verrast door kapwerkzaamheden op de twee eilanden. In hoog tempo werden alle bomen uit de grond getrokken of omgezaagd, met als resultaat twee eilanden met een soort stoppelbaard.
 bijlmerweide adviesgroep Eilandje Geerdinkhof   bijlmerweide adviesgroep Eilandje Groenhoven  bijlmerweide adviesgroep Eilandje Geerdinkhof schets
Ook degenen die zich uitgebreid verdiept hadden in de plannen voor de waterberging waren met stomheid geslagen. Wat bleek namelijk: de bomen werden weggehaald omdat de eilanden afgegraven zouden gaan worden (tot 20 cm onder de waterspiegel). Spoedoverleg met de projectleider en met wethouder Jaensch hebben ertoe geleid dat op een van de twee eilanden in ieder geval een aantal bomen is blijven staan.

Bij de meeste bewoners was bekend dat er 'natuurvriendelijke oevers' zouden worden aangelegd, oevers waarbij er een geleidelijke overgang van land naar water gecreëerd wordt. Bij plotselinge heftige regenval kan het water dan zonder problemen een beetje stijgen. Bovendien is die geleidelijke overgang interessant vanuit het oogpunt van biodiversiteit. Op de plankaart, zoals die op de website van het stadsdeel te vinden is, staat bij deze twee eilanden in de legenda: 'Natuurvriendelijke oever, incidenteel maaien'. Niemand had dat geïnterpreteerd als 'af te graven eiland'.

Kubieke of vierkante meters?
In de dagen die volgden, werden verschillende dingen duidelijk. Het gaat bij waterberging, zoals die door het verbreden van de A9 noodzakelijk is geworden, niet om kubieke meters water, maar om vierkante meters wateroppervlak. Regenwater dat niet weggepompt kan worden naar de boezem, moet tijdelijk opgevangen kunnen worden. Hoe groter het wateroppervlak in het laagste peilvak van de polder, hoe minder het waterpeil stijgt.
Het tweede dat duidelijk werd, was de meerduidigheid van het begrip 'natuurvriendelijke oever': er zijn meerdere varianten: de 'plasberm', die altijd onder water staat en de 'kruidenlaag', die afhankelijk van het waterpeil al dan niet onder water staat. Voor de twee noordelijke eilanden waren natuurvriendelijke oevers van het type plasberm bedacht. Het is daarbij de bedoeling dat je geen open water ziet, maar in het water groeiende vegetatie (riet, maar ook bepaalde soorten bomen die er geschikt voor zijn.)
Door op het eiland bij Groenhoven een aantal bomen te laten staan, en dus een deel van het eiland boven water te houden, was er wel een probleem ontstaan. Als gevolg hiervan moest namelijk elders in het gebied een even groot oppervlak aan water gecreëerd worden. Daar bleken gelukkig nog voldoende mogelijkheden voor, zoveel zelfs dat ook bij het kleine eiland een kern boven water gehouden kan worden. De hierbij afgebeelde schets van het eiland bij Geerdinkhof geeft alvast een indruk (zijaanzicht en bovenaanzicht.)

Invloed adviesgroep
Bij het zoeken naar alternatieve locaties voor waterberging bleken er meer mogelijkheden te bestaan dan bij eerdere discussies door het stadsdeel wel eens naar voren was gebracht. Niet alleen de twee eilanden konden gedeeltelijk gered worden, maar er bleek ook nog een strook gespaard te kunnen worden waarop een paar volwassen eiken staan.
De kwestie had veel Geerdinkhofbewoners beziggehouden en er was een drukke e-maildiscussie ontstaan. Ook in de lokale politiek was er enige ophef geweest. Onder druk wordt alles vloeibaar, zou je kunnen zeggen. Daarnaast kun je ook zeggen dat het bestaan van een officiele adviesgroep, met vertegen­woordigers van bewoners uit het hele gebied, met een breed scala aan expertise, gewicht in de schaal legt. De projectgroep waterberging van het stadsdeel heeft serieus naar de ingebrachte bezwaren geluisterd en zich vervolgens constructief opgesteld. Dat biedt hoop voor de ko­mende periode.

Hoe verder?
In de maanden maart en april zal er in het gebied niet veel gebeuren. De adviesgroep buigt zich intussen wel over een aantal zaken als de keuze voor soorten bij de herbeplanting (zowel van de oevers als op andere plaatsen) en de problematiek van de grondopslag.
Heeft u suggesties of vragen, dan kunt u de adviesgroep bereiken via AdviesgroepwaterbergingBW@gmail.com
Dit mailadres wordt echter niet con­tinu in de gaten gehouden, maar als er zich bij de werkzaamheden (acute) problemen voordoen, kunt u bellen met het stadsdeel (14020, vragen naar de projectgroep waterberging Bijlmerweide, stadsdeel ZO), of kunt u langsgaan bij het inloopspreekuur van de aannemer (waar en wanneer dat is, wordt nog bekendgemaakt). De projectgroep van het stadsdeel is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te bereiken.