Als gevolg van de verbreding van de Gaasperdammerweg moet er een extra 'waterberging' aangelegd worden. Deze komt in de Bijlmerweide. Volgens de projectorganisatie kan hierdoor de kwaliteit van de natuur in de Bijlmerweide verbeteren.

Intussen is men met het kappen van circa vijfhonderd bomen, struiken niet meegerekend, begonnen. Wellicht is het de 'Projectorganisatie' ontgaan dat men door het rigoureus kappen van een dergelijk groot aantal bomen de natuurlijke waterverdamping zal missen. Een boom in blad verdampt door middel van haar fotosyntheseproces dagelijks gemiddeld driehonderd liter water. In 210 dagen heeft deze boom dus 63.000 liter water verdampt. In het geval van de Bijlmerweide zullen de gekapte vijfhonderd bomen dus in één seizoen niet meer in staat zijn om ruim 31 miljoen liter water te verdampen. De kwalijke gevolgen zijn, dat de resterende bomen en struiken in de Bijlmerweide langzaam zullen verdrinken.

Inklinken bodem
Een bijkomend euvel is dat de tonnen wegende machines, die voor de kap worden gebruikt, de bodemgrond dusdanig doen inklinken, dat het regenwater niet meer in de bodem kan doordringen. Dit laatste is momenteel al merkbaar.
De 'Projectorganisatie' zou er goed aan doen om hierin zo spoedig mogelijk na de kap te voorzien. Dit zou kunnen door de grond te frezen en door het tegelijkertijd inbrengen van vulkanische lavakorrel. Maar misschien heeft de 'Projectorganisatie' hierover al voldoende informatie ingewonnen bij bijvoorbeeld 'Wageningen University'.

Ook wordt er door de gekapte bomen geen CO2 (koolstofdioxide) meer opgenomen, zodat Amsterdam Zuidoost ook hier haar negatieve steentje bijdraagt tot opwarming van de aarde.
Het is voor de bewoners van de E-, G- en K-buurt te hopen dat het allemaal goed zal komen met hun Bijlmerweide. Eerlijk gezegd, heb ik er een hard hoofd in.

Atletiekbaan
Tot slot nog even over de kap van de zevenduizend bomen voor de aanleg van de atletiekbaan in Zuidoost, waar niemand gebruik van blijkt te maken! Deze zevenduizend bomen zouden per jaar ruim 440 miljoen liter water hebben verdampt. Opnieuw een overhaaste en foutieve beslissing van de deelraad, waar men dikwijls eerst doet en daarna eens nadenkt.

Dick Poelemeijer
Geerdinkhof 291

Reactie
De bomenverordening Zuidoost 2005 artikel 8 zegt dat aan de vergunning tot vellen van bomen voorschriften verbonden kunnen worden, dat binnen een bepaalde termijn herplant moet plaats vinden. Alleen als er zonder vergunning is geveld, kan aan de zakelijk gerechtigde tot de grond de verplichting worden opgelegd te herplanten. Het gebied van de Bijlmerweide ligt binnen de bebouwde kom, zoals vastgesteld ingevolge de Boswet. Dit houdt in dat de bomenverordening 2005 van kracht is en er niet per se een herplantplicht bestaat.

Ondanks dat laat de Projectorganisatie van het stadsdeel weten dat het plan is om op de Bijlmerweide dezelfde hoeveelheid bomen of heesters terug te plaatsen. Daarmee zou in principe het verdampend vermogen weer op het oude peil kunnen komen, zij het dat jonge bomen natuurlijk minder capaciteit hebben. Overigens zorgt het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers ervoor dat er extra waterbergend vermogen wordt gecreëerd. Bij hevige regenval is er dus plek om dit water binnen het gebied op te slaan. Al bij al zou er dus geen negatief effect
op de waterbergingscapaciteit van het gebied hoeven te ontstaan.

Wat betreft het gevaar van verdichting van de bodem door gebruik van zware machines stelt de Projectorganisatie dat in het contract wordt bepaald dat de aannemer dient aan te tonen hoe verdichting zoveel mogelijk wordt tegengegaan, bijvoorbeeld door het gebruik van lichter materieel. Hier zal dan ook op getoetst worden door het stadsdeel.

De adviesgroep Waterberging Bijlmerweide