De AWB en het bestuur van Geerdinkhof delen uw zorgen over het toekomstig probleem van wateroverlast niet. De werkzaamheden in de Bijlmerweide hebben als doel: een grotere waterbergingscapaciteit in de toekomst. Door middel van schuin oplopende, begroeide oevers zal dit worden dit gerealiseerd op een ecologisch verantwoorde wijze. Belangrijk hierbij is dat de breedte van de waterpartijen wordt aangepast en niet de diepte (bij dieper uitgraven zal er veel zoute kwel naar boven komen; dat is dus geen optie).

Als eerste punt stelt u dat de eventuele nieuwe aanplant nooit de waterverdamping van de vijfhonderd gekapte volwassen bomen kan vervangen. Dat zal zeker kloppen, maar de door u berekende 31 miljoen liter water die deze bomen per seizoen verdampen kan ons gemaal binnen drie uur wegpompen (capaciteit: 180.000 liter per minuut). Dat kan ons inziens geen waterprobleem veroorzaken. Zeker niet met de extra 2,2 ha waterbuffer die nu wordt gerealiseerd.
Uw tweede punt betreft het effect van de baggerstort op de grasvelden elders in het park. Deze baggerstort zal de waterstand niet beĆÆnvloeden. Immers het water dat uit de gestorte bagger sijpelt, is afkomstig uit de naastgelegen vijver in hetzelfde gebied. Het is hooguit verplaatst en stroomt opnieuw naar het laagste punt. Er wordt dus geen water aan het gebied toegevoegd. Uw zorg over de levensvatbaarheid van de aanwezige bomen door een verhoogde grondwaterstand delen we dus niet. Er is wel degelijk onderzoek gedaan naar de bodemsamenstelling en de voorgenomen ingreep. Deze problematiek is overigens op de diverse info-avonden al naar voren gebracht en toegelicht door de aannemer. Zij zijn deskundig op dit gebied en hebben dit soort ingrepen eerder ook verricht voor het Gelders Landschap en Natuurmonumenten.

Wel delen we uw zorg dat deze opgebrachte grond op de velden geen ecologisch doel dient. Het wordt echter op deze manier uitgevoerd vanwege het kostenaspect (dit wordt genoemd: een gesloten grondbalans). Het eerste veld is reeds geƫgaliseerd en zal opnieuw worden ingezaaid. Hier is duidelijk te zien dat de gevreesde een tot twee meter bij lange na niet werd bereikt.

Uiteraard kost de hele wegverbreding en vertunneling van de A9 miljarden, maar het project is onderverdeeld in vele trajecten. Voor ieder deeltraject is weer een aparte begroting gemaakt, dus ook voor de aanpassingen in de Bijlmerweide dienen de werkzaamheden binnen haar eigen begroting te worden ingepast.
De door u vermelde achtergelaten boomstammen zijn inmiddels verwijderd en waarschijnlijk zal een deel van de nog aanwezige stronken een nieuwe bestemming vinden in de Bijlmerweide. Volgens plan zullen de werkzaamheden komende winter gereed zijn.

Ruud Wolterman, namens het bestuur van Groot Geerdinkhof