Dinsdag 29 november is Geerdinkhof, vertegenwoordigd door het bestuur van GG en de vrijwilligersgroep Bijlmerweide, naar de Raad van State in Den Haag afgereisd om de hoorzitting ´Wijziging Tracébesluit SAA´ bij te wonen. Ruud Wolterman vertegenwoordigde de vrijwilligersgroep en doet verslag.

bijlmerweide gaasperdammerweg-1

Het Tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere behelst een enorme infrastructurele ingreep die de komende jaren in onze omgeving wordt uitgevoerd. Zoals u zich nog wel kunt herinneren, ging de geplande tunnel onder het Gein niet door vanwege te veel maatschappelijke onrust. Deze tunnel zou een snelle verbinding vormen tussen de A9 en de A6. Ten tijde van minister Eurlings is, na alle bezwaren van met name natuurorganisaties, besloten om het alternatieve plan te gaan uitvoeren: alle (snel)wegen vanaf Schiphol richting Amsterdam en Almere verbreden en aanpassen. Die plannen zijn het afgelopen jaar in de inspraak geweest en in de hoorzitting van de Raad van State zijn alle beroepschriften behandeld.
De Raad had er twee dagen voor uitgetrokken – ik ben alleen de eerste dag geweest.
Het is wel een verhaal over grote getallen:
naast alle snelwegverbredingen, van 2x2 of 2x3 rijstroken naar 2x4 of 2x5 rijstroken
komt er een brede tunnel door Amstelveen, de Keizer Kareltunnel (i.p.v. de huidige snelweg A9)
en wordt ook de Gaasperdammerweg een tunnel: de Gaaspertunnel.

Voor ons is deze Gaaspertunnel natuurlijk van belang. Om precies te zijn: het worden vier tunnelbuizen! De middelste twee buizen zijn voor het doorgaande verkeer en de buitenste buizen voor het verkeer met bestemming Zuidoost (waaronder afslag Gooiseweg en de afslag bij het kantorenpark Bullewijk)

In totaal wordt de Gaasperdammerweg verbreed naar waarschijnlijk 2x 5 rijstroken en 2 wisselstroken, kortom 12 rijstroken breed. Als u de vernieuwde weg naar Utrecht kent (2x 5 rijstroken) dan heeft u een idee hoe breed deze tunnel gaat worden...'

Kameel in Zuidoost
De Gaaspertunnel wordt niet zo lang en bestaat eigenlijk uit twee delen van elk ruim een kilometer lengte (de zogenaamde 'Kameelvariant'). De tunnelmonden zijn gepland ter hoogte van Kantershof en ter hoogte van Ikea. Bij de Gooiseweg komt de snelweg even 'aan de oppervlakte' om de af- en opritten mogelijk te maken.

De tunnels komen ook niet erg diep te liggen en voorlopig staat in de plannen dat de verloren bomen en ander groen gedeeltelijk wordt gecompenseerd door herplant op het tunneldak. Het betekent ook dat de meeste huidige onderdoorgangen worden vervangen door wegen en fietspaden over deze tunnel. Helaas gaat het Geerdinkhofpad (dat is het fietspad langs Kantershof richting Gaasperplas) verdwijnen omdat precies daar de toekomstige tunnelmond is gepland. De brug over de Gaasp, vlak langs het Tulip Inn Hotel, blijft gehandhaafd, maar wordt uiteraard flink verbreed. De oprit naar de A9 richting Amersfoort en Almere blijft bestaan, maar de oprit richting Utrecht zal voortaan via de Gooiseweg moeten. Wilt u meer informatie dan verwijs ik u naar de site van het Centrum voor publieksparticipatie van de rijksoverheid: http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/tracbesluitweguitbreidingschipholamsterdamalmere2011.aspx
Ook de actiegroep AGG (Actie Gezondheid Gaasperdammerweg), onder leiding van Lony Wesseling uit Huntum, is goed geïnformeerd en heeft een overzichtelijke website www.gaasperdammerweg.nl
Zij hebben alles gevolgd vanaf het begin en alle besluitvormingen op een rij gezet.

Het belang voor Geerdinkhof
Onze wijk ligt weliswaar niet tegen het tracé aan, maar de A9 grenst wel aan de Bijlmerweide. En in de Bijlmerweide gaat wel het een en ander gebeuren. Omdat de weg veel breder wordt, dient ook het (regen)water afgevoerd te worden, daarvoor zijn extra waterbuffers nodig. Denk ook aan het water dat valt op het tunneldak; uiteindelijk is dat gewoon beton onder het geplande groen of onder de eventuele bebouwing.
Het meeste water wordt afgevoerd richting Gaasperplas. Maar ook in de Bijlmerweide zelf dient ruim twee hectare waterberging gecreëerd te worden. De berging zal in de vorm van 'helofytenfilters' voor de reiniging aangelegd worden. Denk daarbij aan veel riet en waterplanten.
Op ons verzoek heeft een ecoloog in oktober een 'quick scan´ uitgevoerd en goed onderbouwde adviezen gegeven hoe de kwetsbare populaties rugstreeppadden en ringslangen (en andere grondgebonden dieren) behouden kunnen blijven. Niet alleen in de Bijlmerweide maar ook in de directe omgeving, zoals het Diemerbos. Deze rodelijstsoorten worden vaak genoemd omdat ze model staan voor een gezonde leefomgeving. Gelukkig liggen beide gebieden in de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) en genieten daardoor goede bescherming. Maar dat laat onverlet dat we wel de vinger aan de pols moeten houden.

Experts
Bij de Raad van State heb ik de positie van de Bijlmerweide toegelicht en het verbaasde mij dat ik de enige was die het woord nam over het effect van de verbreding van de Gaasperdammerweg op de ecologie. De rest van de zaal was gevuld met experts en advocaten van het ministerie van RWS, groepen gedupeerde bewoners langs het tracé en hun advocaten en nog veel meer juristen van allerlei bedrijven langs de snelwegen, die vooral ingingen op planschade en geluidsoverlast. (Wist u trouwens dat er een verbazingwekkende hoeveelheid verschillende krijtstreeppakken bestaat?)
Gelukkig werd ik te woord gestaan door deskundigen van het ministerie ('Namens de minister kan ik u melden dat ...') die op de hoogte waren van de details over ecologie en de bijbehorende regels en regelgeving. Ook na afloop heb ik uitgebreid contact gehad met de ecoloog van het ministerie, die al deze aanpassingen gaat plannen en begeleiden. Gelukkig was ook hij op de hoogte van de populatie ringslangen en we zullen in de toekomst zeker contact houden.

Misschien wel een vooruitgang
Mijn voorzichtige conclusie is dat we de komende jaren flink wat overlast zullen ondervinden op de ons omringende snelwegen. Echter, rond 2020 is de Gaasperdammerweg een tunnel geworden en wordt alle waterberging op ecologisch verantwoorde wijze aangepakt. Ook de verloren natuur wordt afdoende gecompenseerd (met dank aan Europese regelgeving). Op de lange termijn zouden we er misschien wel eens op vooruit kunnen gaan...
We houden u op de hoogte.

bijlmerweide gaasperdammerweg-1