Op donderdag 6 en vrijdag 7 maart hield Rijkswaterstaat open huis in het Planetarium om de plannen voor de verbreding van 'ons' stukje van de A9 te tonen en toe te lichten.

bijlmerweide inloopavond verbreding A9

Voor de meeste Geerdinkhoffers is dit wellicht een ver-van-mijn-bed-show, maar diverse leden van de Werkgroep Bijlmerweide hebben er hun licht opgestoken.
Omdat de A9 de EHS kruist en daarom grenst aan de Bijlmerweide, raakt de verbreding de Bijlmerweide direct. De extra waterberging die in de Bijlmerweide nu door de aanleg van natuurvriendelijke oevers gerealiseerd gaat worden, is het directe gevolg van de extra verharding en het dempen van een aantal watergangen. Het was daarom eigenlijk onthutsend om te zien dat op geen enkel informatiebord, dia of kaart ook maar gesproken werd over de Bijlmerweide.

Onze zorgen
Via de aanwezige ambtenaren van RWS hebben we toch een aantal van onze zorgen kenbaar kunnen maken. Dat zijn er grosso modo drie:

  • Faunapassage. Het moet voor alle dieren mogelijk zijn van en naar de Bijlmerweide te komen: uitgangspunt van de EHS. Ter hoogte van de A9 kan dat in de toekomst alleen onder de brug over de provinciale weg door en via het water. Dit wordt een faunapassage genoemd. Maar als de A9 van 30 meter breed naar 65 meter breed gaat, dan wordt de onderdoorgang een donker gat en dus een barrière voor alle dieren die overdag actief zijn. Dit geldt niet alleen voor dieren die niet kunnen vliegen, maar ook voor bijvoorbeeld vlinders. De vraag is dan ook hoe de faunapassage zo optimaal mogelijk aan te leggen. Welke creatieve oplossingen zijn mogelijk? Rijkswaterstaat heeft er geld voor gereserveerd.
  • Grondbalans. Een ander punt is de zogenoemde grondbalans. Bij het aanleggen van de natuurvriendelijke oevers komt er grond vrij. En grond verplaatsen kost geld. Daarom wordt bij bouwprojecten gestreefd naar grondbalans: geen grond erin en geen grond eruit. Een deel van de uit te graven grond kan gebruikt worden voor het noodzakelijke onderhoud aan de velden die nu regelmatig onder water staan. Er komt echter meer grond vrij dan noodzakelijk is voor dit onderhoud. De vraag is dan ook wat er met de grond die over is, moet gebeuren: meer ophogen dan noodzakelijk? Wat is daarvan het effect op de natuurwaarden van de Bijlmerweide? Worden die daardoor versterkt of juist niet?
    Ter info: bij het afgraven van het dijklichaam waarop nu de A9 ligt, komt tien keer zoveel grond vrij als bij het aanleggen van de natuurvriendelijke oevers.
    Desgevraagd werd vrijdagavond gesteld dat het belang van de EHS boven de grondbalans gaat.
  • Tekort aan ecologische kennis bij opdrachtegever en uitvoerders. Deze inloopavonden gaven ons de mogelijkheid om rechtstreeks met de opdrachtgever, Rijkswaterstaat, te overleggen. We hebben onze zorgen uitgesproken over de aandacht of het gebrek eraan voor de Bijlmerweide. Er werd ruiterlijk toegegeven dat er (te) weinig ecologische kennis aanwezig is bij RWS en dat de Bijlmerweide, liggend in de EHS, hun daarom hoofdbrekens bezorgt. Gecombineerd met een stadsdeel dat die kennis onvoldoende in huis heeft en het werk uitbesteedt, is het risico aanwezig dat verkeerde keuzes worden gemaakt binnen de randvoorwaarden, die zeker ook financieel van aard zijn.
    Wij hebben als bewoners onze expertise aangeboden en een aantal rapporten opgestuurd.

RWS stond welwillend tegenover een nader gesprek met betrokken bewoners. Hiervoor lijkt de Adviesgroep Waterberging Bijlmerweide het meest in aanmerking te komen.

Meer informatie