Gravendijkdreef

Even ter herinnering – maar het is ingewikkeld. Bij de rechtbank van Amsterdam zijn we vorig jaar in het gelijk gesteld omdat de vrijstellingsprocedure voor het verlagen en verleggen van de dreven in strijd zou zijn met de luchtkwaliteitsnormen. Het gevolg van deze uitspraak is dat het stadsdeel een nieuw besluit had moeten nemen (een nieuwe beslissing op bezwaar, in jargon). Dit heeft het stadsdeel pas gedaan op het moment dat de termijn voor het indienen van stukken bij de Raad van State gesloten was. Het nieuwe besluit was precies hetzelfde als het oude besluit. Alleen daar waar voorheen alleen “verlegging” stond, stond nu “verlaging en verlegging”. En er is even snel een nieuw onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit (“alles is in orde”).

Op 18 maart is de hoorzitting bij de Raad van State geweest. Om even uw geheugen op te frissen: vorig jaar hebben we de beroepszaak bij de rechtbank van Amsterdam gewonnen omdat niet aannemelijk gemaakt was door dat het verlagen en verleggen van de dreef de luchtkwaliteit in orde bleef. Het stadsdeel Zuidoost is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan en dat beroep diende dus maart jl. De door het stadsdeel ingediende, nieuwe rapporten over de luchtkwaliteit - waarbij deze uiteraard in orde was - hebben we laten beoordelen door onze deskundigen, bureau ES-Consulting. Onze advocaat, mr. Frank Jacobs, heeft eea in een groter geheel geplaatst en nu is het wachten op de beslissing van de Staatsraden. We hebben inmiddels al bericht ontvangen dat het ze niet lukt om dat binnen 6 weken na 30 april te doen en dat deze termijn met 6 weken verlengd wordt.

Misschien wel het belangrijkste nieuws is dat de rechtbank ons beroep tegen de vrijstellingsprocedure om de dreven te verlagen gehonoreerd heeft. Het besluit is vernietigd en het stadsdeel moet een nieuw besluit nemen met inachtneming van hetgeen in de uitspraak door de rechtbank is opgemerkt. U vindt elders in dit infobulletin het persbericht dat we verstuurd hebben naar aanleiding van de uitspraak. Het bestuur vindt dit een mijlpaal. Natuurlijk wordt de dreef niet weer verhoogd en worden ook al onze bomen niet terug geplant. Maar het stadsdeelbestuur, de ambtenaren en de raadsleden zouden hiervan wel kunnen leren. Bestuurders en ambtenaren hebben niet altijd gelijk, alleen maar omdat het bestuurders en ambtenaren zijn. Bewoners, gemotiveerd, betrokken en deskundig, kunnen de besluitvorming 'verbeteren'.

De rechtbank heeft het beroep van de bewonersvereniging Groot Geerdinkhof tegen de verlaging van de ’s Gravendijkdreef, de Bijlmerdreef en de Geerdinkhofweg gegrond verklaard. In de uitspraak van 20 juli 2007 heeft de rechtbank geconstateerd dat het stadsdeel niet aannemelijk heeft gemaakt dat er voldaan wordt aan het besluit Luchtkwaliteit 2005.
Tevens heeft de rechtbank zich duidelijk uitgesproken over de impact die het kappen van de bomen en het daarna verlagen van de dreven heeft gehad op de woonomgeving. De rechtbank laakte de opvatting van het stadsdeel dat het slechts om een verlegging van de dreven ging.

Nogmaals dreefverlaging?  Ja, nogmaals dreefverlaging.  Op donderdag 7 juni diende ons beroep tegen de dreefverlaging - de bodemprocedure. Samen met Henk Kroese, de penningmeester, ben ik naar de hoorzitting gegaan.

Tijdens deze hoorzitting konden we nogmaals ons standpunt toelichten en vragen om een integrale afweging van onze argumenten. In de bijlagen vindt u ons beroepschrift en onze pleitnota.
Deze spreken voor zich. We hebben ons hard gemaakt voor het behoud van het groen, met name voor de lage nummers van Geerdinkhof en langs de Geerdinkhofweg.
Op een kaart van net voor en net na de dreefverlaging zie je niet de forse ingreep in onze woonomgeving. Je ziet alleen dat een ingetekende weg - de 's Gravendijkdreef - een beetje verschoven is. Bomen staan namelijk niet op deze kaarten; evenals hoogteverschillen. Wij hebben betoogd dat door de afgraving van de dreeflichamen waarvoor ruim 700 bomen moesten verdwijnen, onze woonomgeving structureel aangetast is. En dat - nu de dreef verlaagd en verlegd is - de stroken langs deze nieuwe wegen (vaak meer dan 10 meter breed op alle plankaarten) opnieuw de bestemming groen moeten krijgen.
De rechter doet over 6 weken uitspraak met de mogelijkheid van een verlenging met 6 weken.

Op donderdag 7 juni dient het beroep van GG tegen art. 19 dreefverlaging. Vorig jaar hadden we een kortgeding aangespannen, dat we toen verloren hebben. U herinnert zich nog wel dat per direct het stadsdeel begon met het kappen en afgraven. Heeft dit beroep dan nog zin? Ja, wij denken van wel. In de eerste plaats willen we van de rechter horen of het stadsdeel inderdaad alle belangen meegewogen heeft. En zo nee, waarop we dan nog aanspraak kunnen maken. Daarnaast willen we graag weten waarop de rechter van het kort geding zich gebaseerd heeft toen hij constateerde dat het een ingewikkelde materie was, maar dat het stadsdeel wel gelijk zou hebben.

Wilt u mee denken: meld u aan bij de voorzitter. En reserveer deze dag in uw agenda. Als u tijd heeft, kom het bestuur nog steunen.

Ja, er loopt nog één procedure tegen de dreefverlaging. Heeft dat nog wel zin, zult u zich wellicht afvragen. Het bestuur denkt van wel. Daarbij hebben we vooralsnog afgesproken dat we - opnieuw - zeer zorgvuldig naar de te verwachte baten kijken voordat we hoge kosten maken. Kortom: we investeren momenteel wel tijd maar geen geld in deze procedure. In alle vorige procedures stonden deelaspecten centraal: bij de kapvergunning ging het primair om het wel of niet mogen kappen van bomen, bij de ontgrondingenvergunning ging het primair om het wel of niet mogen afgraven en verplaatsen van zand bij de aanleg van de Geerdinkhofweg is het eigenlijk primair gegaan om de verkeersveiligheid.
En – helaas conform verwachting – hebben de diverse rechters en staatsraden zich ook altijd alleen over deze deelaspecten uitgesproken. Vaak met verwijzing naar de procedure waar het doel van al deze activiteiten centraal stond: de vrijstellingsprocedure, ook wel genoemd art.19 procedure. Dáár zou de integrale afweging van nut en noodzaak aan de orde komen. Die laatste procedure loopt dus nog.
U kunt zich wellicht herinneren dat we vorig jaar via een voorlopige voorziening – een soort van kort geding – geprobeerd hebben om alle werkzaamheden stop te laten leggen totdat de vrijstellingsprocedure (art. 19 lid 1) afgehandeld zou zijn. De rechter die dit verzoek behandelde oordeelde dat het wel complex was maar dat het wel goed zou komen en wees ons verzoek af. De procedure zelf – een soort van bodemprocedure – loopt nog. Recentelijk hebben we het verweerschrift van het stadsdeel ontvangen en daar stond een perfecte cirkelredenering in. In alle eerdere procedure hebben we ingebracht dat het doel van het Stadsdeel van alle werkzaamheden is: meer bebouwing. En dat we dat doel bestrijden. Doordat de rechters en staatsraden zich hielden bij hun leest: kap=bomen en ontgronding=zand, zijn onze inhoudelijke argumenten nog nooit gewogen. Het stadsdeel redeneert nu dat we bij dé procedure waar de inhoud wel aan de orde komt, geen nieuwe argumenten hebben ingebracht en dat dús onze bezwaren geen hout snijden. Tja, hopelijk accepteert de rechter deze redenering niet en wordt er serieus ingegaan op onze bezwaren.
De kosten van deze bodemprocedure bedragen – naast de tijdinvestering van het bestuur – ca. 300 euro. Uw voorzitter vind dit nog zeer de moeite waarde.

We hebben het de laatste weken erg druk gehad met allerlei zaken en diverse ups en downs mee moeten maken:

Op 18 april 2006 hebben we de beslissing op bezwaar d.d. 28 maart jl. ontvangen inzake de dreefverlaging. Zoals u zich misschien nog herinnert is de art. 19-procedure de enige procedure waar alle argumenten gewogen dienen te worden. Tegen dat besluit hebben we vorig jaar in de zomer zowel beroep aangetekend als een voorlopige voorziening gevraagd bij de rechtbank, omdat door het nemen van het besluit door het stadsdeel niets meer de uitvoering in de weg stond. Ongeacht of we bezwaar maakten bij datzelfde stadsdeel tegen het besluit of niet.

De voorlopige-voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de materie weliswaar complex was maar dat hij geen reden zag dat e.e.a. niet door zou gaan. Op basis van die uitspraak zijn de werkzaamheden uitgevoerd. Maar ons bezwaar liep nog steeds en daar heeft het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel nu eindelijk op gereageerd. Uiteraard – het zal u niet verbazen – is ons beroep ongegrond verklaard. Met daarbij een saillante toevoeging dat daar waar gesproken wordt over verlaging van de dreven gelezen moet worden “verlegging” van de dreven.
Desalniettemin loopt ons beroep bij de rechtbank nog steeds en kunnen we dat bij de rechtbank verder invullen nu we weten wat de motivatie is van het stadsdeel om ons bezwaar niet gegrond te verklaren.
Daarbij maken we uiteraard eerst een zorgvuldige afweging moeten maken of het nog zin heeft en wat er nog te winnen valt. Samen met onze advocaat zijn we nu de uitspraak aan het bestuderen.

Gegeven de datum van bekendmaking, nl. 18 april, loopt de beroepstermijn tot 30 mei 2006. Dit bezwaar was mede ingediend door ca. 100 bewoners. Elk van u kan daarom weer in beroep dan wel het beroep van Groot Geerdinkhof steunen. We houden u hiervan op de hoogte.

Op de onlangs gehouden algemene ledenvergadering is besloten een werkgroepje samen te stellen die zich gaat buigen over het zoveel mogelijk herstellen van de verdwenen bosplantsoenen als gevolg van het afgraven van de dreeflichamen van o.a. de Geerdinkhofweg. Tijdens het overleg met het Stadsdeel op vrijdag 21 april j.l. bleek dat alle nieuw aan te brengen groen (bomen, heesters, gazon etc.) de status “tijdelijk” krijgt, aangezien het Stadsdeel van mening is dat zolang het Stedenbouwkundig Programma Van Eisen (SPVE) van deze gebieden nog niet vastgesteld is er slechts sprake kan zijn van een tijdelijke situatie. Verder bleek dat er tussen de Geerdinkhofweg en het fietspad tijdelijk zowel bomen, heesters en gazon kunnen worden aangebracht, maar tussen het fietspad en de huizen met de lage huisnummers slechts heesters en gazon. Om nog dit voorjaar over enige herplant te kunnen beschikken, hebben we ons (ook tijdelijk) geschikt in deze beperkingen en met het stadsdeel afgesproken dat zij op korte termijn langs de Geerdinkhofweg groepen bomen zullen planten (dus niet één rij bomen), afgewisseld met heesters en gazon. Tussen het fietspad en de huizen gazon met groepen heesters is een gevarieerd patroon. Vandaag (vrijdag 28 april) bleek het Stadsdeel gestart te zijn met het verwijderen van de reeds aangebrachte opvulling tussen Geerdinkhofweg en fietspad om ten behoeve van de te planten bomen een veel dikkere laag teelaarde te kunnen aanbrengen. Nadat het SPVE is vastgesteld, zal bezien worden hoe het groen in dit gebied verder vorm kan worden gegeven. 

Het vertrouwde beeld van het kunstwerk dat de entree van de wijk Geerdinkhof zo herkenbaar maakt is weer teruggeplaatst. Het kunstwerk is destijds in nauw overleg met de bewonersvereniging tot stand gekomen. Lange tijd hebben de twee kolommen zelfs als “logo”gediend op het briefpapier van de vereniging.
Het is al weer lang geleden, dat de betekenis, de ontwerpers en de ontwerpgegevens aan de bewoners kenbaar zijn gemaakt. Voor al diegenen die het niet meer weten en voor alle nieuwe bewoners volgt dan nu een hernieuwde kennismaking.

Tegelijk met de uitspraak in de voorlopige voorziening over het verlagen van de dreef (art.19 lid 2) is er nog een uitspraak gedaan; aangespannen door Kick Koster, bewoner van Geerdinkhof.
Deze zaak betrof een beroep tegen de sloopvergunning van de viaducten en een bijbehorende voorlopige voorziening.
De voorzieningenrechter heeft direct geoordeeld in de hoofdzaak en het besluit vernietigd, omdat noch de aanvrager Kick Koster, noch een van de bewoners van Groenhoven, noch verweerder, het stadsdeel, tekeningen over kon leggen over de erfpachtsituatie.

Het nieuwe jaar is goed begonnen! De bestuursrechter heeft in twee zaken vergelijkbare uitspraken gedaan. Het stadsdeel mag voorlopig de dreven niet afgraven en de viaducten niet slopen. In beide zaken had het stadsdeel de procedures niet goed gevolgd en onzorgvuldig gehandeld. Achtereenvolgens zal het gaan over:

  • de uitspraak over de dreven
  • het kappen van de bomen

Het wordt weer tijd om even bij te praten. Na ons infobulletin in september is er weer veel gebeurd. Een goed begin is wellicht de bewonersbrief van het stadsdeel van 1 november waarin zij ons laten weten dat de aangekondigde start van de werkzaamheden van de verlaging van de dreef uitgesteld moet worden door de nog lopende procedures. Met name de zinsnede: "Wij verontschuldigen ons voor eventuele overlast die u hierdoor ondervindt." heeft in ieder geval bij de besturen voor enig gegniffel gezorgd. Welke procedures zorgen dan precies volgens het stadsdeel wellicht voor overlast en beschermen volgens ons onze groene omgeving? Een uitgebreide update willen wij u niet onthouden.

In hoofdstuk 1, Ontvankelijkheid, onderbouwen we onze stelling, dat zowel Groot Geerdinkhof als alle bezwaarmakers (en in feite alle bewoners) ontvankelijk zijn omdat de voorgestelde ingreep meer bewoners treft dan alleen degenen die zicht hebben op of binnen een bepaalde afstand wonen van de onderhavige dreven.

De afgelopen maanden is drie keer vanuit Geerdinkhof een spandoek opgehangen om de actie voor het behoud van bomen langs de dreven en de Geerdinkhofweg kracht bij te zetten. Het eerste spandoek werd in september opgehangen in de bocht van de ‘s-Gravendijkdreef naar de Bijlmerdreef. Deze actie haalde zelfs het AT-5-Journaal, mede omdat de vrijheid van meningsuiting in het geding was. Aanvankelijk hadden namelijk ambtenaren van milieupolitie het ophangen van het spandoek verijdeld. Maar hoewel de politie snel toegaf dat ze hier een beoordelingsfout hadden gemaakt, was het spandoek geen lang leven beschoren. Al snel hing het in tweeën naar beneden. Daarna werd een nieuw spandoek gemaakt en - om herhaling van de vernieling te voorkomen – hoog tussen twee lantaarnpalen bij de ingang van de Geerdinkhofweg opgehangen. Dit doek heeft drie weken gehangen. Daarna werd het aangetroffen op een hek, opzettelijk verknipt.
De actievoerders lieten het er wederom niet bij zitten en maakten weer een nieuw doek, dat nog hoger werd gehangen. De ophangtechniek werd bovendien steeds beter. Tijdens het ophangen bleek overigens al dat zo’n doek emoties oproept. Vanuit enkele op de dreef voorbijrijdende auto’s werden onvriendelijke dingen geroepen, terwijl automobilisten die de Geerdinkhofweg inof uitkwamen vrijwel allemaal hun instemming betuigden. Dit laatste doek is echter ook korte tijd later weer neergehaald. Dit moet ‘s nachts gebeurd zijn. Het is helaas minder werk om zo’n doek te vernielen dan er een te maken en op te hangen. Zo hebben de tegenstanders van de actie nu het laatste woord gehad, of beter gezegd: weggenomen. We hadden echter liever gezien dat ze zich bediend hadden van dezelfde middelen, namelijk de openbare meningsuiting. 

Jawel, spandoeken in de wijk. Even iets anders dan kilo's papier en juridische en politieke argumenten. Wellicht heeft u het op zondag 29 augustus zien hangen. Een heus spandoek in de bocht van de dreven: ”Het stadsdeel heeft lak aan alles Bomen, bewoners, inspraak”. Het spandoek heeft er maar een dag mogen hangen. De milieupolitie, altijd actief zoals u weet - u kent de boys -, had de volgende ochtend het spandoek weggehaald.

Het stadsdeel heeft de stormbal gehesen. In een bewonersbrief staat de alarmerende mededeling dat op 30 september begonnen wordt met het kappen van bomen en het afgraven van de dreef. (Heeft u de bewonersbrief niet ontvangen? Kijk dan op www.3ggg.nl.) Het begin van deze desastreuze werkzaamheden wordt gepresenteerd als een vaststaand feit. Is 3G nu verloren? Nee, zover is het nog niet. De 3 G's hebben hun troepen in opperste staat van paraatheid gebracht. Alle verloven zijn ingetrokken. De juridische stellingen zijn of worden betrokken. Vanwaar die voortvarendheid van het stadsdeel? De provincie heeft opnieuw vergunning verleend om de dreven af te graven, nadat de vorige vergunning door de Raad van State vernietigd was. En daarmee zou voor het stadsdeel de weg vrij zijn om zijn snode plannen uit te voeren. Ware het niet dat de rechter eerst nog uitspraak moet doen. Hoe dat zit, leest u hieronder.

Op 27 juli heeft het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel het besluit genomen over de kapvergunning voor de 736 bomen op en langs de ’s Gravendijkdreef, Bijlmerdreef en Geerdinkhofweg. Ondanks de ... ingediende bezwaren, zijn de bezwaren van enkele bewoners niet-ontvankelijk verklaard en de bezwaren van alle anderen nietgegrond. De Commissie voor Bezwaar en Beroep had in haar advies nog wel aangedrongen op het opnemen van een herplantplicht, maar dat advies is door het DB niet overgenomen.

In opdracht van de Verenigingen van Eigenaars Groenhoven en Gouden Leeuw alsmede de Vereniging van Huiseigenaren Groot Geerdinkhof (de 3G's), is door het bureau Omegam Groenadvies in 2002 onderzoek gedaan naar aspecten van de  voorgenomen veranderingen rond de 's Gravendijkdreef (rapport). Naar dit rapport wordt in de zienswijzen en bezwaarschriften regelmatig verwezen.

Voor de aanleg van de tijdelijke bouwweg hebben we een voorlopige voorziening aangevraagd, die helaas is afgewezen door de rechter. Deze was van mening dat in de procedure voor het afgraven van de dreef voldoende mogelijkheden zijn.

Voor het slopen van de viaducten is de aanvraag ingediend en en verkregen (besluit en verleende vergunning). Door een aantal bewoners is hiertegen bezwaar gemaakt middels het  model bezwaarschrift.

De Werkgroep is voortgekomen uit een initiatief van bewoners op de Nieuwjaarsborrel van Groot Geerdinkhof om de daadwerkelijke kap van de bomen op de dreven tegen te gaan houden.

De Werkgroep heeft een alternatief ingediend voor het verlagen van de dreven bij zowel het stadsdeel als bij de provincie.
Een impressie van de voorstellen vindt u hieronder.

Een -onherroepelijk- goedgekeurd bestemmingsplan. Bijvoorbeeld het bestemmingsplan De Nieuwe Bijlmer; maar ja, dat bevindt zich nog in het eerste stadium.
Wat heb je anders nodig om een dreef - onze dreven - af te kunnen graven?

De dreef kan alleen afgegraven worden als er zowel 1. een ontgrondingsvergunning is (waar gaat het zand naar toe en is het schoon?) als 2. een vergunning op basis van het geldende bestemmingsplan (dat kan nu dus niet) of een ontheffing van het geldende bestemmingsplan (een zogenoemde art. 19 procedure). De eerste vergunning was aangevraagd maar is vernietigd door de Raad van State - we hebben u daarover bericht -, de tweede vergunning staat er nu aan te komen. De aanvraag voor de vergunning is al gepubliceerd, daar hebben we in 3Gverband bezwaar tegen aangetekend, er is een ambtelijke hoorzitting geweest en uit het onderstaande citaat blijkt dat het DB het advies van deze hoorcommissie heeft gevolgd. De volgende stap zal publicatie in het Amsterdams Stadsblad zijn. Daarna start de volgende bezwaarprocedure.

Aan Portefeuillehouder Ruimtelijke
Ordening
Mevrouw E. Verdonk

De provincie Noord-Holland verleende op 22 oktober 2002 vergunning aan het stadsdeel om de dreef af te graven. Daartegen is door de 3 G's en enkele bewoners uit Geerdinkhof beroep aangetekend.

En hoe staat het met onze dreef? U vindt aan het eind een overdruk van de gezamenlijke uitgave van Groenhoven en Gouden Leeuw waarin verslag wordt gedaan van onze gang op 31 oktober jl. naar de Raad van State om de ontgrondingsvergunning tegen te houden. Voor het daadwerkelijk afgraven zijn twee vergunningen nodig: een ontgrondingsvergunning en een bestemmingsplanwijziging of een art. 19 procedure. Die laatste procedure is inmiddels ook gestart door het stadsdeel om de afgraving van de dreef binnen het huidige bestemmingsplan, dat dit nl. niet toestaat, goedgekeurd te krijgen. Net zoals de procedure om de vier hoge viaducten in onze dreven te kunnen slopen. Daarnaast zijn we op 30 oktober ook bij de Raad van State geweest om alsnog de kap van de bomen rond Grunder ter discussie te stellen. Tevens en zeker zo belangrijk, om met name onze ontvankelijkheid - mogen we nu wel of niet namens u optreden – te toetsen. In deze procedure zou de Raad binnen 6 weken uitspraak doen. 

In de maand oktober speelden maar liefst drie juridische procedures tegelijk. Drukke tijden dus, met de voorbereiding ervan en een gang naar de Raad van State in Den Haag.

Vorig jaar hebben we bezwaar gemaakt tegen de kap van ca. 250 bomen rond Grubbehoeve en Grunder. We vonden de kap veel te voorbarig omdat er nog geen bestemmingsplan was en nog geen milieu-effectrapportage. Door onze bezwaren tegen de aangevraagde kap - dat heten tegenwoordig “zienswijzen” - werd de kapvergunning al teruggebracht naar maar 179 bomen. Dat is snel verdiend. Onze bezwaren bleven echter onveranderd. Als je bezwaar maakt dan wordt dat in eerste instantie behandeld door een onafhankelijke, ambtelijke commissie. Deze is in november vorig jaar bijeengeweest en op die hoorzitting hebben we onze bezwaren nogmaals toegelicht:

  • Er is nog geen bestemmingsplan
  • Er was toen nog geen milieueffectrapportage
  • Er heeft geen duidelijke afweging plaatsgevonden
  • Er is niet onderzocht of de bomen verplaatsbaar zijn
  • Er dient een gedegen onderzoek door een gerenommeerd bureau te worden uitgevoerd naar de waarde (in de ruimste zin des woords) van de natuur rond Grubbehoeve en Grunder voor onze leefomgeving.