Vorig jaar hebben we bezwaar gemaakt tegen de kap van ca. 250 bomen rond Grubbehoeve en Grunder. We vonden de kap veel te voorbarig omdat er nog geen bestemmingsplan was en nog geen milieu-effectrapportage. Door onze bezwaren tegen de aangevraagde kap - dat heten tegenwoordig “zienswijzen” - werd de kapvergunning al teruggebracht naar maar 179 bomen. Dat is snel verdiend. Onze bezwaren bleven echter onveranderd. Als je bezwaar maakt dan wordt dat in eerste instantie behandeld door een onafhankelijke, ambtelijke commissie. Deze is in november vorig jaar bijeengeweest en op die hoorzitting hebben we onze bezwaren nogmaals toegelicht:

  • Er is nog geen bestemmingsplan
  • Er was toen nog geen milieueffectrapportage
  • Er heeft geen duidelijke afweging plaatsgevonden
  • Er is niet onderzocht of de bomen verplaatsbaar zijn
  • Er dient een gedegen onderzoek door een gerenommeerd bureau te worden uitgevoerd naar de waarde (in de ruimste zin des woords) van de natuur rond Grubbehoeve en Grunder voor onze leefomgeving.

Op 6 maart j.l., een week voordat het (ambtelijk bepaalde) broedseizoen begon, ontvingen we van het hoofd Beheer en Milieu van het stadsdeel een brief waarin hij aankondigde dat ze de maandag daarop zouden beginnen met kappen.
Daarop hebben we per onmiddellijk een voorlopige voorziening aangevraagd bij de bestuursrechter, zodat de bezwaarprocedure eerst afgewacht kon worden. Toen werd het wat lastig. Er was nog geen advies van de commissie en geen besluit van het dagelijks bestuur toen we de voorlopige voorziening aanvroegen, maar die kwamen per kerende post: het advies van de commissie luidde dat we wel ontvankelijk waren i.v.m. de te verwachten wateroverlast - ook al wonen we er relatief ver vandaan; om andere redenen van milieubeheer het besluit van het DB was dat het de ontvankelijkheid overnam, maar onze bezwaren ongegrond verklaarden.
Tijdens de zitting bij de voorzieningenrechter is uitgebreid gesproken over onze ontvankelijkheid en hebben we onze argumenten herhaald en kracht bijge-zet door de zeer groene luchtfoto's van onze wijk te laten zien. In de uitspraak, die op 14 maart binnenkwam, stelde de rechter dat we niet ontvankelijk waren omdat we de bomen vanuit onze woningen niet kunnen zien, mede door de hoge dreef die ervoor ligt (sic!). Daardoor is de rechter niet ingegaan op onze inhoudelijke bezwaren. Wij stapten meteen naar onze advocaat, mr. Nicolaï. Want alhoewel mogelijk niet iedereen erachter stond dat we ook tegen de kap van deze specifieke bomen bezwaar hebben gemaakt, betekent de uitspraak van de rechter dat we wellicht ook problemen zouden kunnen krijgen als de afgraving van de dreef en het bestemmingsplan De Nieuwe Bijlmer voor de rechter zouden komen. Inmiddels heeft u begrepen dat mr. Nicolaï het in die periode druk had met een andere zaak en hij verwees ons naar een bevriende advocaat, mr. Levelt. Deze heeft ons geadviseerd om toch in beroep te gaan, juist met het oog op de precedent-werking. Dat gaan we dus doen. We houden u op de hoogte.