Aan Portefeuillehouder Ruimtelijke
Ordening
Mevrouw E. Verdonk


Amsterdam, januari 2003

Geachte mevrouw Verdonk,

De bewoners van Gouden Leeuw, Groenhoven en Geerdinkhof hebben uw reactie op zowel het niet-goedgekeurde bestemmingsplan Laag Koningshoef als de vernietigde ontgrondingsvergunning voor ‘onze’ dreven inmiddels uit de krant kunnen vernemen. Beide zijn vernietigd door tussenkomst van de Raad van State. En deze Raad heeft zich er níet met een Jantje-van-Leiden van af gemaakt! Het bestemmingsplan Laag Koningshoef heeft geen goedkeuring gekregen omdat er op het juiste tijdstip een MER ontbrak. Inmiddels is er een MER tot stand gekomen. U meent nu dat de procedure razendsnel kan worden afgehandeld. Echter, de Raad van State heeft expliciet aangegeven dat vóórafgaand aan de plannen voor Laag Koningshoef een MER gemaakt had moeten worden. De Raad van State hecht dus waarde aan de juiste volgorde van afwikkeling en handhaaft deze ook. Deze juiste volgorde wordt natuurlijk niet voor niets zo belangrijk gevonden. Indien er in de juiste volgorde gewerkt zou zijn dan zouden er bijvoorbeeld andere randvoorwaarden zijn geformuleerd dan voor de MER die er nu ligt. De huidige ‘achteraf MER’ is onder de door u expliciet gestelde voorwaarde, ‘Laag Koningshoef moet doorgaan in de huidige vorm’, tot stand gekomen. De door de Raad van State beoogde zorgvuldigheid (lees belangenafweging) wordt in het laatste geval beslist geen recht gedaan. Dus uw overtuiging dat de ' achteraf MER' voldoende is om een nieuwe procedure in een vloek en een zucht af te handelen, getuigt eerder van arrogantie dan van zorgvuldig handelen. Daarnaast geldt dat de huidige bouwplannen er via een art. 19 procedure doorgedrukt zijn en dus nú niet meer ter discussie staan. Ook hier is geen plaats meer voor een zorgvuldige heroverweging. Zo kunnen regels, wetten en uitspraken nooit bedoeld zijn. En hebben we niet gelijk als we zeggen dat uw uitspraak destijds in de kranten, dat de nu lopende bouwplannen met bijbehorende bouwputten nog langer gaat duren, pure stemmingmakerij is? Er is geen sprake van vertraging bij de huidige bouwplannen; dat wist u. De ontgrondingsvergunning voor de dreef heeft geen goedkeuring gekregen omdat er op vitale punten niet zorgvuldig is gehandeld. Tot twee maal toe wordt er in de uitspraak gemeld: "Het bestreden besluit is derhalve niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid en berust in zoverre evenmin op een deugdelijke motivering." Dit zijn toch bepaald geen lovende woorden aan uw adres. U ligt echter op ramkoers en laat zich door een goed argument niet beïnvloeden. U schuift uw probleem door naar de provincie. Ook nu laat u weten dat er door de uitspraak niets verandert en alles gewoon volgens plan doorgaat. We hebben blijkbaar een portefeuillehouder die geschiedenis wil maken met de stelling ' Besluit = Besluit' , niet gehinderd door voortschrijdend inzicht, betrokken bewoners en uitspraken van de Raad van State. U zoekt het keer op keer méér in slinkse wendingen dan in zorgvuldige voorbereiding, laat staan in een deugdelijke motivering.
Wouter Bos in december in Buitenhof gezien? Hij gaf aan dat een grootschalige operatie als de Vernieuwing Bijlmermeer, alleen maar goed verloopt als de belangen van de huidige bewoners in acht genomen worden. En dat gemeenteraadbestuurders - en dus ook portefeuillehouders van stadsdelen - er expliciet voor moeten zorgen dat de huidige bewoners niet weggejaagd worden. Heeft u vast niet gezien en gehoord. Wij danken de Raad van State en leider Bos voor het steunen van onze zienswijze. Namens Gouden Leeuw, Groenhoven en Geerdinkhof, samenwerkend in de 3G' s, Yolanda Grift NB. Deze brief is geplaatst in de Echo van
14 januari 2004