De dreef kan alleen afgegraven worden als er zowel 1. een ontgrondingsvergunning is (waar gaat het zand naar toe en is het schoon?) als 2. een vergunning op basis van het geldende bestemmingsplan (dat kan nu dus niet) of een ontheffing van het geldende bestemmingsplan (een zogenoemde art. 19 procedure). De eerste vergunning was aangevraagd maar is vernietigd door de Raad van State - we hebben u daarover bericht -, de tweede vergunning staat er nu aan te komen. De aanvraag voor de vergunning is al gepubliceerd, daar hebben we in 3Gverband bezwaar tegen aangetekend, er is een ambtelijke hoorzitting geweest en uit het onderstaande citaat blijkt dat het DB het advies van deze hoorcommissie heeft gevolgd. De volgende stap zal publicatie in het Amsterdams Stadsblad zijn. Daarna start de volgende bezwaarprocedure.

Een van onze bezwaren zal zijn, voor degenen die het een beetje proberen bij te houden, het feit dat tussen de aanvraag en de vergunningverlening de procedure gewijzigd is van art.19 lid 1 in een art.19 lid 2 - en voor de laatste hoeft er aan minder eisen voldaan te worden. We zullen u daarover eerdaags separaat berichten. 6 Besluiten van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuidoost van 27 januari 2004 Ruimtelijke Ordening Het Dagelijks Bestuur stemt in met het advies van de ambtelijke hoorcommissie van 21 januari 2004 en met het concept besluit tot vrijstelling artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het verlagen van een deel van de Bijlmerdreef en een deel van de’s-Gravendijkdreef in de G-buurt. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan Bijlmermeer is nodig omdat het nieuwe tracé, inclusief bermen, laanbeplanting, fietspaden en ventwegen van de laaggelegen dreef buiten de huidige bestemming ‘rijweg’ en gedeeltelijk in de bestemming ‘openbaar groen’ komt te liggen. Sloop viaducten in de dreef Op 21 januari 2004 is in het Amsterdams Stadsblad de kennisgeving van de verleende sloopvergunning voor de 3 viaducten in de 's Gravendijkdreef en de Bijlmerdreef en voor het viaduct in de Geerdinkhofweg gepubliceerd. De bezwaartermijn is 6 weken. De sloopvergunning wordt door het stadsdeel behandeld als een technische zaak: wij zorgen voor een nette verwijdering van mogelijk asbest en dan is de vergunning geen probleem. Dat vloeit voor een deel voort uit het sloopbesluit waarop deze vergunning gebaseerd. Dat betekent dat de kans van slagen in een bezwaarprocedure niet groot is. Toch denken we dat het zin heeft om ook hier bezwaar tegen aan te tekenen. Inmiddels hebben de bewoners van de ' lage nummers' al actie ondernomen, perfect. We hebben nieuwe statuten op basis waarvan we verwachten namens u, de bewoners/leden bezwaar te kunnen maken, maar omdat deze statuten nog niet door o.a. de Raad van State getoetst zijn, is het zaak dat ook individuele reageren. Het bestuur heeft samen met de 3G' s weer een standaardbezwaarschrift opgesteld dat u bij dit infobulletin vindt. En dan kunt u zelf besluiten of u bezwaar aan wilt tekenen en zo ja, of u het standaardbezwaarschrift wilt gebruiken of uw eigen bezwaren in wilt brengen. Via onze site en via het infobulletin houden we u op de hoogte. De bijbehorende stukken zijn te vinden op www.geerdinkhof.nl Æ nieuws. Daar kunt u ook het bijgevoegde bezwaarschrift downloaden (wellicht via uw buurman/-vrouw?) Let u op de termijn: binnen 6 weken na 21 januari moet uw bezwaarschrift binnen zijn.
RvS ontvankelijkheid Begin januari ontvingen we via mr. Levelt ook de uitspraak van de Raad van State inzake onze ontvankelijkheid bij de bezwaarprocedure rond de kap van de bomen bij Grunder en de kap van de bomen rond Grunder. Opnieuw zijn zowel de verenigingen van eigenaren Gouden Leeuw en Groenhoven niet ontvankelijk verklaard op basis van hun wettelijke verplichtingen - en daar hoort het opkomen voor de leefomgeving niet onder - als wij, een vereniging van huiseigenaren, dus feitelijk een gewone bewonersvereniging. Saillant detail in de uitspraak is dat wij niet ontvankelijk waren omdat ten tijde van de eerste uitspraak onze statuten nog spraken over het opkomen voor 'gemeenschappelijke belangen' . En dat wordt door de Raad van State niet geaccepteerd; het moet om bovenindividuele belangen gaan. Zonder u te vermoeien met alle juridische haarkloverijen gaan we er van uit dat onze nieuwe statuten wel aan dat criterium voldoen - ze zijn tenslotte opgesteld in nauwe samenspraak met u, advocaten en een notaris. Desalniettemin, we kunnen er pas echt op vertrouwen als de eerste rechtbank er haar oordeel over gegeven heeft. En uit alle andere stukken in dit infobulletin kunt u afleiden dat daar de komende tijd ons stadsdeel ons daar ruim de mogelijkheden voor geeft. Individuele acties zijn noodzakelijk om de zekerheid in te bouwen dat we het niet op ontvankelijkheid verliezen - los van de keuze die u natuurlijk zelf maakt. Omdat er bij rechtbankprocedures griffierechten verschuldigd zijn, zullen we bij die stap overleggen met een aantal bewoners hierover - in principe is nl. een bewoner voldoende.