Een -onherroepelijk- goedgekeurd bestemmingsplan. Bijvoorbeeld het bestemmingsplan De Nieuwe Bijlmer; maar ja, dat bevindt zich nog in het eerste stadium.
Wat heb je anders nodig om een dreef - onze dreven - af te kunnen graven?

Toestemming om:

 • een tijdelijke omleiding aan te leggen (art. 17-procedure)
 • de viaducten te slopen (art. 19-procedure; vrijstelling op het vigerende bestemmingsplan)
 • de bomen te mogen kappen (kapvergunning)
 • de grond weg te mogen brengen (ontgrondingsvergunning)
 • de dreef af te graven (art. 19-procedure)

En hoe verkrijg je al die toestemmingen?

 • door eerst een aanvraag in te dienen waarop bewoners hun zienswijzen kunnen inbrengen. Deze worden door een ambtelijke hoorcommissie - al dan niet met een hoorzitting - beoordeeld, deze brengen een advies uit en het stadsdeel neemt dat al dan niet over
 • door daarna de vergunning te verlenen, waartegen bewoners bezwaar kunnen maken. Deze worden door een onafhankelijke, ambtelijke commissie, de Commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, beoordeeld, deze brengen een advies uit en het stadsdeel neemt dat al dan niet over
 • tegen deze beslissing kunnen bewoners in beroep bij de rechtbank, afdeling bestuursrecht.
 • het stadsdeel mag dan met de werkzaamheden beginnen, want er is geen sprake van een schorsende werking als de bewoners alsnog bezwaren blijven houden. Dan dienen bewoners maar een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank (een kort geding aanspannen) waardoor er wel schorsende werking ontstaat
 • indien de bewoners het niet met het besluit van de rechtbank eens zijn, staat er nog beroep open bij de Raad van State

Bij vijf te verkrijgen toestemming en vijf mogelijke stappen per procedure houdt het stadsdeel ons wel bezig.
Voor de aanleg van de tijdelijke bouwweg hebben we een voorlopige voorziening aangevraagd, die helaas is afgewezen door de rechter. Deze was van mening dat in de procedure voor het afgraven van de dreef voldoende mogelijkheden zijn.

Voor het slopen van de viaducten is de aanvraag ingediend en hebben we zienswijzen in kunnen dienen.

Voor het kappen van de bomen was er maandag 19 april een hoorzitting door de Commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften. Omdat in de kapvergunning staat dat er pas met kappen begonnen mag worden als de vergunning voor het afgraven van de dreef rond is, hebben we hier geen voorlopige voorziening aangevraagd. Er zijn 138 bezwaren van bewoners en verenigingen tegen de kapvergunning ingediend bij het stadsdeel. Destijds zijn tegen de aanvraag van de kapvergunning meer dan 200 zienswijzen ingediend. Een aangevraagde voorlopige voorziening voor de kap van 18 bomen van de 736 waarover de vergunning gaat, is door de rechtbank afgewezen. De haast van het stadsdeel gaat voor.

De ontgrondingsvergunning is vorig jaar door de rechtbank vernietigd en we verwachten dat deze eerdaags weer ingediend zal gaan worden.

En dan is de vergunning voor het afgraven van de dreef verleend. Voor het afgraven van de dreef is een zogeheten art. 19 procedure nodig omdat volgens het vigerende bestemmingsplan de dreef niet afgegraven mag worden. Binnen die art. 19 procedure worden drie typen onderscheiden: conform lid 1, lid 2 of lid 3. Lid 1 is de zwaarste procedure, lid 3 de lichtste. Het stadsdeel wil nu op basis van lid 2 een vergunning voor het afgraven van de dreef verlenen, terwijl in de aanvraag (een soort van vooraankondiging) nog gesproken werd over lid 1. De 3G's hebben hun zienswijze kenbaar gemaakt aan het DB.  Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben zeer recentelijk hun beleid ten aanzien van art. 19 procedures vastgesteld. En in feite krijgt het stadsdeel daardoor carte blanche van GS. De regels van het spel worden tijdens het spel wel veranderd, en daarover zullen we uitsluitsel (moeten) vragen aan de rechter.
Nadat een hoorcommissie op 21 januari 2004 een advies had uitgebracht is de ontheffing ex art. 19 voor het afgraven van de dreef inmiddels verleend door het DB. De kennisgeving is op 17 maart gepubliceerd, waardoor de bezwaartermijn tot 27 april liep. Onze argumenten spitsen zich toe op:

 • De procedure is juridisch niet correct want i.p.v. een art. 19 lid 2 dient er een art. 19 lid 1 (meer waarborgen voor de burger; zwaardere procedure) gestart te worden. En de wijze waarop de provincie hiermee omgaat (zij moeten een verklaring van 'geen bezwaar' afgeven) door tussendoor haar beleid te wijzigen, kan niet door de beugel.
 • Het is prematuur en niet nodig, want er kan ook gebouwd worden in het plangebied Grubbehoeve-Grunder zonder dreefverlaging.
 • Het zand van de dreef is niet nodig voor het bouwrijp maken, want er is zand over in Zuidoost.
 • De vrijstelling is in strijd met de wegenverkeerswet
 • De ruimtelijke onderbouwing van nut en noodzaak van dreefverlaging klopt niet. Onze belangen zijn niet meegewogen, uit de MER kan niet gehaald worden dat dreefverlaging een licht positief effect heeft op de grondwaterstand, de kapvergunning is nog niet rond (voor de oplettende lezer: het stadsdeel bedient zich ook van cirkelredeneringen), de oorspronkelijke redenen om de dreef te verlagen zijn én compleet verdwenen én niet hard te maken.
 • De dreefverlaging is onomkeerbaar en neemt een ontoelaatbaar voorschot op de inrichting van het gebied aan onze kant van de dreef. Die inrichting staat nog niet vast.

Op 20 april 2004 is door de 3G's een bezwaarschrift ingediend t.a.v. vrijstelling ex artikel 19.2 WRO t.b.v. de verlaging van de Bijlmerdreef en de 's Gravendijkdreef, nr. 2003004633. Tot 27 april kunt u individueel bezwaar maken middels het model bezwaarschrift.