Voor de aanleg van de tijdelijke bouwweg hebben we een voorlopige voorziening aangevraagd, die helaas is afgewezen door de rechter. Deze was van mening dat in de procedure voor het afgraven van de dreef voldoende mogelijkheden zijn.

Op 10 juni was er op het stadsdeelkantoor, in de raadszaal, een hoorzitting van de onafhankelijke, ambtelijke Commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften waar we onze bezwaren tegen de aanleg van de tijdelijke bouwweg mondeling konden toelichten.
Naast insprekers namens de 3G's, vereniging Geerdinkhof en de bewonersgroep van de lage nummers van Geerdinkhof waren er ca. 10 bewoners op de publieke tribune. Perfect! Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel werd vertegenwoordigd door ambtenaren.

De weg ligt er al en de rechtbank heeft eerder geoordeeld dat de aanleg niet opgeschort hoefde te worden (voorlopige voorziening), maar de procedure gaat gewoon door. Dit heeft én te maken met juridische zorgvuldigheid én met dossiervorming voor de procedure rond de kapvergunning en de dreefverlaging. De volgende aspecten zijn op de hoorzitting aan de orde geweest:

  • Is er nu sprake van een tijdelijke bouwweg, zoals in alle stukken vermeld staat, of wordt er door het stadsdeel eigenlijk een tijdelijke rijweg bedoeld, waardoor de procedure onzorgvuldig zou zijn? Aan een rijweg worden andere eisen gesteld dan aan een bouwweg en bij een rijweg zouden meer bewoners bezwaar gemaakt kunnen hebben dan bij een bouwweg.
  • Hoelang is de tijdelijkheid? In de adviezen aan het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel wordt gesproken over 2 jaar, de wet kent een termijn van 5 jaar, maar in het besluit van het DB wordt geen enkele termijn genoemd. Volgens de vertegenwoordigers van het DB was de termijn 'weggevallen', maar moest die toch wel 5 jaar zijn, want ze waren erachter gekomen dat bewoners bezwaren hadden en die hadden ze van te voren niet ingecalculeerd (sic!).
  • De relatie met het grotere geheel w.o. het kappen van de bomen, het slopen van de viaducten, het afgraven van de dreven, het bouwrijp maken van het plangebied en het bouwen van woningen (daarvoor waren de art. 19 aanvragen al bij het DB ingediend), zijn zowel door ons als door het DB naar voren gebracht. Hierbij geldt dat er sprake is van een paradox. Aan de ene kant dient elke procedure apart op haar merites beoordeeld te worden alsof er geen andere procedures en geen groter geheel is. Aan de andere kant, zonder dat grotere geheel, zou deze weg niet nodig zijn. De Commissie heeft dus b.v. expliciet aan de bezwaarmakers gevraagd wat we tegen de weg sec hebben.
  • Aanvullend op alle bezwaren zijn nog twee extra bezwaren naar voren gebracht. In de eerste plaats wordt er wellicht onzorgvuldig met ons belastinggeld omgegaan als er een tijdelijke (bouw/rij)weg aangelegd wordt op een plek waar woningbouw gepland is. En in de tweede plaats zal deze weg tot meer geluidshinder leiden. Zowel door het profiel (klinkers en vermoedelijk geen bomen erlangs) als door het gebruik door én openbaar vervoer, én regulier (verwacht) verkeer, én verwacht sluipverkeer omdat de opritten van de Gaasperdammerweg afgesloten gaan worden, én extra verkeer omdat de metrobaan opgeknapt gaat worden.
  • En uiteraard is de ontvankelijkheid van een ieder, waaronder die van het bestuur van Geerdinkhof, door het DB aan de orde gesteld.