In opdracht van de Verenigingen van Eigenaars Groenhoven en Gouden Leeuw alsmede de Vereniging van Huiseigenaren Groot Geerdinkhof (de 3G's), is door het bureau Omegam Groenadvies in 2002 onderzoek gedaan naar aspecten van de  voorgenomen veranderingen rond de 's Gravendijkdreef (rapport). Naar dit rapport wordt in de zienswijzen en bezwaarschriften regelmatig verwezen.

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 10 december 2003 het besluit van het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 22 oktober 2002 (de vorige ontgrondingsvergunning) vernietigd. Een van de redenen voor vernietiging was dat de landschappelijke waarde van de te ontgronden dreven kan worden aangemerkt als een bij de ontgronding betrokken belang (zie ook het door de 3 G's aangetekende  beroep).
Gedeputeerde Staten neemt de oude aanvraag nu opnieuw in behandeling. Er zijn nieuwe kaarten geleverd  bij de aanvraag waarin een paar aanpassingen zijn opgenomen ten opzichte van de eerste behandeling. De concept ontgrondingsvergunning is nu niet meer in overeenstemming met de oude aanvraag. Er moeten nog steeds 444 bomen worden gekapt. Samen met Gouden Leeuw en Groenhoven hebben we inmiddels bezwaar (een zienswijze) aangetekend tegen het voornemen om opnieuw een ontgrondingsvergunning te verlenen. Daarin wordt aangetoond dat dreefverlaging voor de plannen van het stadsdeel niet nodig is en dat het groen voor ons van wezenlijk belang is. Kortom: onze belangen zijn groter dan die van het stadsdeel. Die belangen zijn door Gedeputeerde Staten niet afgewogen, zoals de Raad van State geeist had. Een en ander is verwoord in de modelzienswijze.

Naar aanleiding van o.a. de oproep  hebben méér dan 170 bewoners een (model)zienswijze ingediend bij de provincie. Van diverse kanten hebben we ook gehoord dat bewoners hun vertegenwoordigers bij de Staten van Noord-Holland hebben benaderd. Daarnaast is er de afgelopen tijd zowel door de bewonersgroep van de lage nummers als door het bestuur van de 3G's contact geweest met de behandelend ambtenaar van de provincie. Allemaal met als doel een inhoudelijk behandeling door de Staten van Noord-Holland af te dwingen. Of dat gaat lukken, is nog onduidelijk.

De belangrijkste punten in onze zienswijze betreffen:

  • De verschillen tussen de aanvraag en het ontwerpbesluit. Het gaat hier om de beschrijving van het huidige en het toekomstige gebruik van het terrein, de veranderingen in het af te graven deel (de platforms bij Gouden Leeuw en Groenhoven worden vooralsnog opeens niet afgegraven; eerder was daar wel sprake van) en het ontbreken van een aanvraag voor het afgraven van de Geerdinkhofweg.
  • Onze belangen worden in het ontwerpbesluit niet meegenomen en al helemaal niet afgewogen tegen de belangen van het stadsdeel. In het ontwerpbesluit wordt b.v. expliciet door de provincie gezegd dat de belanghebbenden, wij dus, van mening zijn dat "de dreven, en de bomen die erop staan, beeldbepalend zijn omdat ze de wijken visueel afsluiten van de omgeving. Dat is juist onderdeel van de plannen van de nieuwe inrichtingen van het gebied. Door de verlaging van de dreven kunnen visuele verbindingen met de omliggende buurten [...] worden gemaakt en ontstaat er meer samenhang met autovrije, openbare groene parkachtige ruimtes afgewisseld met hoogbouw.". Het gaat ons niet om de afsluiting maar om de totale inbedding van de wijken in een groen parklandschap en om een beeldbepalend uitzicht van de bewoners langs de dreven.
  • Onze leefomgeving wordt door de ontgronding=dreefverlaging en de bijbehorende kap van 444 bomen ontoelaatbaar aangetast. De bijbehorende uitwerking kent u inmiddels.
  • De relatie tussen grondwaterstanden en groene dreven. In alle stukken rond de dreef wordt inmiddels door het stadsdeel aangegeven dat verlaging van de dreven, incl. kap van alle bomen, een positief effect zou hebben op de grondwaterstand. We hebben nogmaals zeer zorgvuldig de bewuste bijlage in het rapport Water bij de MER geanalyseerd en aangetoond dat die conclusie op basis van de door de deskundige aangeleverde gegevens niet getrokken kan worden; sterker nog, dat de conclusie andersom zou moeten luiden. Verlaging van de dreef, incl. kap van alle bomen, leidt tot een verslechtering van de grondwaterstand.
  • Volgens de Milieubalans 2004 van het RIVM conflicteert de wijze waarop in Nederland met geluid omgegaan wordt (b.v. huizen langs dreven gebruiken als geluidswal) met Europese richtlijnen op dit gebied.
  • Een verwijzing naar de Welstandsnota Amsterdam Zuidoost waarin Gouden Leeuw, Groenhoven en Geerdinkhof als cultureel-landschappelijk te behouden wijken worden aangeduid. Dat slaat volgens ons niet alleen op de woningen maar ook op de inbedding in het landschap.

De volledige tekst van de zienswijze zoals ingediend door de 3G's, een aanvulling daarop en een oproep aan de Staten om een hoorzitting (statenadres naar analogie van een raadsadres) kunt u ook aanvragen bij het secretariaat.

Op 2 september j.l. vond een hoorzitting plaats van de statencommissie Ruimtelijke Ordening van Volkshuisvesting. Tijdens deze hoorzitting is ons Statenadres mondeling toegelicht.