Voor het slopen van de viaducten is de aanvraag ingediend en en verkregen (besluit en verleende vergunning). Door een aantal bewoners is hiertegen bezwaar gemaakt middels het  model bezwaarschrift.

Op 21 juni is de hoorzitting van de onafhankelijke, ambtelijke Commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften geweest. Tegen de sloop hebben ca. 135 bewoners bezwaar ingediend, waarvan ca. 50 uit Geerdinkhof. Op de zitting waren er naast Hans van Riet (3G en Gouden Leeuw), Elly van den Brink (3G en Groenhoven), Henk Kroese en Yolanda Grift (3G en Geerdinkhof), ca. 15 bewoners aanwezig waarvan er 3 ook nog het woord hebben gevoerd.
In aanvulling op onze ingediende bezwaren is er eerst gesproken over - uiteraard - de ontvankelijkheid van bewoners en onze vereniging. Het stadsdeel gaat er van uit dat alleen het zichtcriterium (zie je de viaducten vanuit je huis) relevant is. Wij vinden dat de dreven en dus ook de viaducten bij onze woonomgeving horen. Daarnaast hebben we ingebracht dat door de sloop van de viaducten de verkeersveiligheid toeneemt, de sloop niet los gezien kan worden van alle andere voorstellen voor het gebied, het kunstwerk van Geerdinkhof behouden dient te blijven evenals het door ons betaalde groen op de Geerdinkhofweg. Ook is er gesproken over de erfpacht, de te verwachten toename van geluid en wie nu precies eigendom is van de viaducten en de grond daaronder. En uiteraard ook hier weer de constante salamitactiek van het stadsdeel: maar doorgaan, maar opknippen, zonder te luisteren, zonder eerst het geheel 'in stemming te brengen'. Met name de relatie met alle andere procedures is altijd een lastig punt. Wij brengen dat constant in (het heeft tenslotte geen zin om te slopen als er niet ook iets gebeurd met de wegen...), het stadsdeel doet dat ook (via haar pleitnota), maar de Commissie kan in deze procedure alleen maar de sloop beoordelen. En dus is de vraag van de Commissie om aan te geven waarom we nu precies alleen maar tegen de sloop van de viaducten zijn erg lastig te beantwoorden. Zoals een van ons dan ook aangaf: zonder viaducten val je met je auto van de weg af... De Commissie gaat advies uitbrengen en daarna neemt het Dagelijks Bestuur een besluit.
Bij de hoorzitting over het verlagen van de dreven waren er meer bewoners aanwezig - toch, ondanks het bijzonder ongelukkige tijdstip van maandagochtend - en hadden ongeveer 90 bewoners een bezwaarschrift ingediend, waarvan verreweg de meeste uit Geerdinkhof kwamen.


Ook hier kwam de ontvankelijkheid weer te sprake, zijn dezelfde aanvullende argumenten als bij de sloop van de viaducten ingebracht en - hier van belang - is met name aangegeven dat

  • de gekozen procedure geen recht doet aan de vereiste zorgvuldigheid. Art. 19 lid 2 is een veel te lichte procedure. Aan deze procedure worden nl. veel minder eisen gesteld dan aan een zogenoemd lid 1 procedure. En uiteraard is een bestemmingsplanprocedure natuurlijk veruit te verkiezen. Omdat recentelijk de provincie Noord-Holland haar beleid inzake art. 19 procedures heeft veranderd - vereenvoudigd - is er een hele tijd gesproken over de implicaties daarvan voor deze procedure. Tijdens de zitting heeft het stadsdeel nog verschillende documenten ingebracht en van de Commissie hebben we een week de tijd gekregen om daar op te reageren
  • het afgraven van de dreven geen positief effect op de grondwaterstand zal hebben (zie hieronder)
  • de relatie met de aanstaande herprofilering van de A9 (waardoor alle op- en afritten afgesloten zullen worden en we zeker extra (sluip)verkeer tegemoet kunnen zien) en met het aanstaande metro-onderhoud (onze metrolijn zal minstens een aantal maanden buiten gebruik zijn waardoor het GVB bussen in gaat zetten die ook over de dreven moeten) door de Commissie bij deze procedure betrokken dient te worden
  • de MER - die heeft opnieuw ter inzage gelegen - niet voldoet en dat daarnaast de wijze waarop het stadsdeel aangeeft met de conclusies en aanbevelingen om te gaan geen garantie biedt dat die ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden.

Degenen die volgens de termijnen te laat is geweest met het indienen van hun bezwaar worden door de Commissie persoonlijk per brief uitgenodigd om aan te geven waarom ze te laat waren.