Het stadsdeel heeft de stormbal gehesen. In een bewonersbrief staat de alarmerende mededeling dat op 30 september begonnen wordt met het kappen van bomen en het afgraven van de dreef. (Heeft u de bewonersbrief niet ontvangen? Kijk dan op www.3ggg.nl.) Het begin van deze desastreuze werkzaamheden wordt gepresenteerd als een vaststaand feit. Is 3G nu verloren? Nee, zover is het nog niet. De 3 G's hebben hun troepen in opperste staat van paraatheid gebracht. Alle verloven zijn ingetrokken. De juridische stellingen zijn of worden betrokken. Vanwaar die voortvarendheid van het stadsdeel? De provincie heeft opnieuw vergunning verleend om de dreven af te graven, nadat de vorige vergunning door de Raad van State vernietigd was. En daarmee zou voor het stadsdeel de weg vrij zijn om zijn snode plannen uit te voeren. Ware het niet dat de rechter eerst nog uitspraak moet doen. Hoe dat zit, leest u hieronder.

Argumenten ontgronding ongegrond
De vorige ontgrondingenvergunning is vernietigd omdat Gedeputeerde Staten (die de vergunning verlenen) niet met onze belangen rekening gehouden had. Die belangen zijn de waterhuishouding en de landschappelijke waarde van ons groen. Dus hebben ze nu wel een gedegen belangenafweging gemaakt, zou je denken. Nee dus. De nieuwe vergunning volgt braaf de belangen van het stadsdeel. Bomenkap en dreefverlaging zou nodig zijn voor de vernieuwing van de Bijlmer. De 3 G's bestrijden dit met kracht: de huizen in Nieuw Grunder kunnen prima gebouwd worden aan een hoge dreef, net zoals Vogeltjeswei en het stadsdeelkantoor in aanbouw. Onze belangen worden geminimaliseerd: er zouden maar weinig bewoners zijn die gedupeerd worden door het kappen van die paar bomen. Dan heeft de Commissie voor Bezwaar en Beroep (in een eerder bulletin hebben wij u uitgelegd welke stappen er per procedure allemaal genomen dienen te worden) het beter begrepen. Zij heeft ALLE bewoners van de 3 G's ontvankelijk (belanghebbend) verklaard op het punt van de bomenkap en niet alleen de bewoners die uitzicht hebben op de bomen, zoals normaliter het geval is. Opmerkelijk is dat de vergunning zichzelf tegenspreekt. De ene keer wordt gesteld dat het allemaal wel meevalt, want de platforms voor Gouden Leeuw en Groenhoven worden gespaard, en daarmee een aantal bomen. En aan de kant van Geerdinkhof zouden de bomen die niet op de taluds staan niet gekapt worden. Ergens anders staat echter te lezen dat het stadsdeel een (verlaagde) stadsstraat wil met aan beide kanten huizen. Om daarvoor ruimte te scheppen zullen de platforms (later) toch afgegraven moeten worden. Kortom, de vergunning rammelt en geeft ons munitie om weer in beroep te gaan bij de Raad van State (zie www.3ggg.nl voor de tekst van de vergunning). Ook de provincie rammelt. Weliswaar is het afgeven van een ontgrondingsvergunning de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten (het Dagelijks Bestuur van de provincie) maar zij delegeren dit werk aan ambtenaren. En bij die ambtenaren heerst een 'bestuurscultuur': zij hebben kennelijk de neiging om meer naar een andere overheid te luisteren dan naar bewoners. Naar aanleiding van onze inspraak bij de Commissie Ruimtelijke Ordening van Provinciale Staten ontwikkelde zich hierover tussen de Statenleden een aardige discussie, maar verder dan een aantal vragen aan de gedeputeerde stellen kwamen ze niet. Zo wordt de burger al bij voorbaat op achterstand gezet.

Rechter beslist over lot 3G
In de door het stadsdeel verleende kapvergunning staat dat pas met kappen begonnen zal worden als de ontgrondingenvergunning is verleend. Die is er nu, dus....? Zo gemakkelijk gaat dat niet! Allereerst hebben de 3 G's beroep aangetekend tegen de kapvergunning bij de Amsterdamse bestuursrechter. We hebben sterke argumenten: de Raad van State wenste bij de eerdere ontgrondingenvergunning immers een goede belangenafweging en het is de vraag of die in een kapvergunning gemaakt kan worden. De Amsterdamse kapverordening, waaraan de kapvergunning getoetst wordt, biedt daarvoor wellicht onvoldoende mogelijkheden. Maar het beroep op zich houdt de kap niet tegen, het heeft geen 'opschortende werking'. Dus heeft 3G een soort kort geding aangespannen. Dat heet een voorlopige voorziening aanvragen.