Het wordt weer tijd om even bij te praten. Na ons infobulletin in september is er weer veel gebeurd. Een goed begin is wellicht de bewonersbrief van het stadsdeel van 1 november waarin zij ons laten weten dat de aangekondigde start van de werkzaamheden van de verlaging van de dreef uitgesteld moet worden door de nog lopende procedures. Met name de zinsnede: "Wij verontschuldigen ons voor eventuele overlast die u hierdoor ondervindt." heeft in ieder geval bij de besturen voor enig gegniffel gezorgd. Welke procedures zorgen dan precies volgens het stadsdeel wellicht voor overlast en beschermen volgens ons onze groene omgeving? Een uitgebreide update willen wij u niet onthouden.

Kapvergunning
Op 21 september is de hoorzitting geweest waarin ons verzoek om een voorlopige voorziening inzake de kapvergunning voor de 736 bomen op de dreven (444 bomen) en op het maaiveld van Grunder (292) behandeld werd. Een voorlopige voorziening is een verzoek om schorsing totdat het beroep zelf, de hoofdzaak, behandeld is. Omdat het behandelen van een beroep wel eens wat tijd kan vergen en er ondertussen gekapt zou mogen worden, geeft deze procedure de mogelijkheid om de werkzaamheden tussentijds stil te leggen. Er waren ca. 40 bewoners aanwezig op de hoorzitting; een fantastische opkomst. In de aankondiging van een hoorzitting staat altijd dat de tijd voor behandeling beperkt is, maar deze hoorzitting heeft ruim 3 uur geduurd. We hebben dus ruimschoots de gelegenheid gekregen, samen met onze advocate, om onze standpunten naar voren te brengen. De rechter luisterde aandachtig naar onze argumenten, beter dan het stadsdeel ooit heeft gedaan. Het was dan ook zeer teleurstellend dat de uitspraak (29 augustus) luidde dat er geen voorlopige voorziening werd toegekend. Sterker, de rechter had tegelijkertijd uitspraak gedaan in de hoofdzaak. De rechter had alleen de Amsterdamse kapverordening getoetst en met 'terughoudendheid', want een kapvergunning is 'discretionair' van aard. Populair gezegd: het stadsdeel heeft grote vrijheid om een kapvergunning te verlenen mits er maar geen bijzonder bomen stonden of beschermde vogels zich in het groen hebben genesteld. Bomen die vogelvrij zijn, zijn vogelvrij. Tijdens de hoorzitting had het stadsdeel bij monde van haar advocaat toegezegd, en later per brief bevestigd, dat het stadsdeel niet zou beginnen met kappen voordat twee andere procedures behandeld waren. Deze procedures zijn een verzoek tot een voorlopige voorziening bij de vrijstellingsprocedure om de dreef af te graven (zie hieronder art. 19 lid 2 - dreven) en een voorlopige voorziening bij de ontgrondingenvergunning. We hebben sterk de indruk dat de rechter van mening was dat deze toezegging voldoende bescherming bood en dat een aparte schorsing niet nodig was. En de uitspraak zelf doet naar onze mening geen recht aan de zorgvuldigheid waarmee onze argumenten naar voren hadden gebracht en onderbouwd. Helaas, een slag verloren. De uitspraak, pleitnota's en het beroep zelf kunt u vinden op de website van de 3G's (www.3ggg.nl). (of aanvragen bij het secretariaat).

Hoger beroep kap
Tegen de uitspraak kan hoger beroep bij de Raad van State ingesteld worden en na overleg met onze advocaat hebben we dat inmiddels gedaan. Wederom hebben we daar alle argumenten herhaald. Een van de aardige nieuwe ontwikkelingen is dat er een nieuwe kapverordening van het stadsdeel ter inzage heeft gelegen waarin expliciet aangegeven wordt dat in een kapvergunning voorwaarden opgenomen kunnen worden als de kap geschied om b.v. bouwplannen te realiseren. Dat is nu precies wat we betogen: eerst zorgvuldige besluitvorming - een nieuw bestemmingsplan - en dan pas gaan kappen. Kappen is zo gebeurd, dat hoeft niet maanden van te voren ingepland te worden. En, ook aardig, in de nieuwe kapverordening wordt expliciet gewezen op de waarde van bomen en de mogelijkheid van herplant. Wij hebben de berekeningswijze, de Methode Raad, bij de Nederlandse Vereniging van Boomtaxateurs opgevraagd en hebben op basis van onze eigen, conservatieve inschatting de monetaire waarde van de 736 te kappen bomen bepaalt. 736 bomen met een gemiddelde omtrek van 80 cm, die eenvoudig zijn, een trage groei hebben (dus geen populieren), naast een rijweg staan, deels in een groep deels in laanbeplanting, in goede conditie zijn en een resterende levensverwachting van meer dan 15 jaar hebben, leiden bij kap (waarbij zowel de kroon, als de stam als de wortels voor 100% beschadigd worden) tot een schadepost van ruim 3 miljoen euro. 736 bomen vertegenwoordigen dus een economische waarde van ca. 3 miljoen euro (bijlage 14). Naar onze mening een niet te verwaarlozen waarde. Ook dit hebben we ingebracht en hopelijk doet de Raad van State er wat mee. De huidige kapverordening laat volgens ons ook al een ruimere toetsing toe dan er nu is gebeurd. Artikel 5, eerste lid van de vigerende kapverordening geeft aan dat op een juiste wijze het belang van natuur-, landschaps- en stadsschoon en andere redenen van milieubeheer van de te kappen bomen afgewogen dient te worden.
En zowel het 'landschapsschoon' als 'milieubeheer' geven voldoende aanknopingspunten. Bij de eerste gaat het om onze woonomgeving en bij de tweede om stof, geluid, water etc. We hebben niet alleen beroep aangetekend maar ook weer een voorlopige voorziening aangevraagd. Het beroepschrift zelf kunt u vinden op de website van de 3G's (www.3ggg.nl); of aanvragen bij het secretariaat.

Ontgrondingenvergunning
Zoals we al in het vorige bulletin meldden zijn we ook tegen de nieuwe ontgrondingenvergunning van 30 augustus in beroep gegaan bij de Raad van State en waren we toen bezig met schrijven. Het is een lijvig document geworden - ca. 2,5 centimeter - waarin we opnieuw aantonen dat de Vernieuwing Bijlmermeer ter plaatse van Grunder uitstekend plaats kan vinden zonder de kap van de bomen. We hebben alles uit de kast getrokken - de vorige ontgrondingenvergunning is ten slotte door de Raad van State vernietigd. In de bijgevoegde Leeswijzer uit het beroep kunt u lezen hoe het beroep opgebouwd is en welke argumenten we ingebracht hebben. Het volledige beroepschrift is te vinden op de 3G's site (www.3ggg.nl).
Art. 19 lid 2 – dreven Deze wat cryptische omschrijving gebruiken we intern bij de 3G's om de vrijstellingsprocedure voor het afgraven van de dreven te omschrijven. Een art. 19 procedure kan worden gebruikt als het vigerende bestemmingsplan de plannen niet toestaat en een nieuw bestemmingsplan er (nog niet) is. In ons stadsdeel betekent dat, dat alle plannen via art. 19 lopen en dat achteraf misschien ooit nog wel eens een nieuw bestemmingsplan gemaakt gaat worden. Het stadsdeel heeft inmiddels beslist op ons bezwaarschrift en onze bezwaren ongegrond verklaard. Echter, ze volgt daarbij voor het eerst niet het advies van onafhankelijk Commissie. En dat lijkt vuurwerk te worden. We zullen het proberen uit te leggen. In volgorde van bescherming van onze belangen is het rijtje procedures: bestemmingsplan - art. 19 lid 1 - art. 19 lid 2. Een bestemmingsplan biedt de meeste bescherming en dat moet dan ook goed en volledig onderbouwd worden. Iedereen mag daar zijn of haar mening over geven. Een art. 19 lid 2 biedt veel minder bescherming. En niet iedereen mag daar zijn of haar mening over geven. De Commissie had dan ook geadviseerd om minimaal een art. 19 lid 1 procedure te volgen - deze is het meest vergelijkbaar met een bestemmingsplan - en daarvoor dient een goede ruimtelijke onderbouwing aangeleverd te worden. Het stadsdeel heeft daar natuurlijk helemaal geen zin in, want dan moet én de procedure overnieuw én de ruimtelijke onderbouwing (het hoe en waarom van de plannen) veel uitgebreider onderzocht worden. Dit beroepschrift is inmiddels ook weg - met weer alle argumenten -; ook ca. 3 centimeter dik. We hebben opnieuw hierbij een voorlopige voorziening aangevraagd en de hoorzitting, die eerste uitgesteld was vanwege ziekte van de rechter, is inmiddels gepland op vrijdag 17 december, 's morgens om 9.45 in het gerechtsgebouw aan de Parnassusweg, toren F. Komt allen!

En hoe staat het met alle andere procedures?
Dit waren de belangrijkste, maar er zijn er nog meer. De procedure voor het Bouwrijp maken van het plangebied ligt nog bij het stadsdeel. De hoorzitting van de onafhankelijke commissie is geweest en het wachten is nu op het besluit van het stadsdeel. De belangrijkste argumenten zijn dat én de waterhuishouding niet op orde is (natte voeten in Geerdinkhof?, hoe staat het met de Bijlmerweide?) én dat Laag Grunder makkelijk gebouwd kan worden zonder het kappen van de bomen op de dreef en het afgraven van de dreef. De procedures voor het gaan bouwen van de woningen zijn in de fase van aanvragen en het indienen van zienswijzen. Nog geen enkele bouwaanvraag is verleend. Zogauw dat gebeurt zullen we bezwaar aantekenen met dezelfde argumenten als die bij welke we gebruiken bij het bouwrijp maken. Uiteraard wordt de hele woonwijk op basis van art. 19 lid 2 neergezet door het stadsdeel - het zal u niet verbazen. De procedure voor de Kandelaar is in de fase van verleende bouwvergunning. Ons belangrijkste argument daartegen - los van het feit dat de toren 38 meter hoog moet worden! - is dat het onbehoorlijk is om bewust woningen te bouwen waarvoor geldt dat er een vrijstelling van de geluidsnorm nodig is. Zo ga je niet met je burgers om. Ook de procedures rond de sloopvergunning voor de viaducten en de aanleg van de tijdelijke rijweg lopen nog. Recentelijk hebben we de beslissing van het stadsdeel ontvangen en we zouden hiertegen in beroep kunnen gaan bij de rechtbank. En het Stedenbouwkundig Plan Grunder (SP) is in de inspraak gekomen. Daarin wordt een schets gegeven van de precieze invulling van Laag Grunder. De wegen, bomen, huizen, pleintjes, alles staat daarin. En weer werden we verrast. Het bouwvolume is vergroot van 352 woningen naar 423 binnen het plangebied (20% meer!); en dan zouden er ook nog eens 126 aan onze kant van de dreven gebouwd moeten worden! En er is een schets gegeven van de geplande woningbouw langs de dreven: een doorlopende muur van woningen van 3 tot 4 hoog met accenten aan begin en eind van 7 hoog!! Deze impressie vindt u ook op de website van de 3G's. Last but nog least: het bestemmingsplan Geerdinkhof. Hierover kunt u elders meer lezen. Het is druk geweest en we zijn moe. Maar we gaan door omdat we er nog steeds van overtuigd zijn dat het belang van het stadsdeel ons belang niet in de weg zit. Naast de Leeswijzer uit het ontgrondingenberoepschrift hebben we uit een van de beroepschriften onder Belangenafweging opgenomen hoe we eea steeds verwoorden om de rechters te overtuigen. En als laatste hebben we bijgevoegd een artikel van Jan Kapsenberg, architect, dat opgestuurd is naar Archis, een architectuurtijdschrift, waarin hij vanuit zijn optiek de problemen belicht.