Tegelijk met de uitspraak in de voorlopige voorziening over het verlagen van de dreef (art.19 lid 2) is er nog een uitspraak gedaan; aangespannen door Kick Koster, bewoner van Geerdinkhof.
Deze zaak betrof een beroep tegen de sloopvergunning van de viaducten en een bijbehorende voorlopige voorziening.
De voorzieningenrechter heeft direct geoordeeld in de hoofdzaak en het besluit vernietigd, omdat noch de aanvrager Kick Koster, noch een van de bewoners van Groenhoven, noch verweerder, het stadsdeel, tekeningen over kon leggen over de erfpachtsituatie.

We willen Kick Koster van harte feliciteren met het behaalde resultaat. We hadden dat op voorhand niet verwacht.

Inmiddels hebben we vernomen dat er al een aantal ambtenaren naar het kadaster zijn gestuurd, maar dat deze onverrichterzake teruggekeerd zijn. De tekeningen waren niet te vinden. Echter, in een reactie van het Dagelijks bestuur laat mevrouw Verdonk, portefeuillehouder RO, weten:
"Het Dagelijks Bestuur zal op korte termijn een nieuwe besluit nemen ten aanzien van de sloopvergunning. De relevante stukken waaruit blijkt dat de Bijlmerdreef niet in erfpacht aan bezwaarden is uitgegeven zullen aan het besluit worden toegevoegd." (Notitie portefeuillehouder RO d.d. 20 januari 2005 t.b.v. raadscommissie RO d.d. 3 februari 2005)
Het zou ons, maar met name Kick Koster, verbazen als de stukken, met name dus de tekeningen, opeens boven tafel komen. Jaren geleden al is gebleken dat het stadsdeel Zuidoost het erfpachtdossier kwijt is geraakt. Dit dossier (een forse stapel papier dus) is bij het instellen van de stadsdelen destijds door de Centrale Stad aan de stadsdelen gegeven.
Het bestuur heeft er ook al eens navraag naar gedaan maar steeds nul op rekest gekregen.

Wordt - vast – vervolgd.....