Op 18 april 2006 hebben we de beslissing op bezwaar d.d. 28 maart jl. ontvangen inzake de dreefverlaging. Zoals u zich misschien nog herinnert is de art. 19-procedure de enige procedure waar alle argumenten gewogen dienen te worden. Tegen dat besluit hebben we vorig jaar in de zomer zowel beroep aangetekend als een voorlopige voorziening gevraagd bij de rechtbank, omdat door het nemen van het besluit door het stadsdeel niets meer de uitvoering in de weg stond. Ongeacht of we bezwaar maakten bij datzelfde stadsdeel tegen het besluit of niet.

De voorlopige-voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de materie weliswaar complex was maar dat hij geen reden zag dat e.e.a. niet door zou gaan. Op basis van die uitspraak zijn de werkzaamheden uitgevoerd. Maar ons bezwaar liep nog steeds en daar heeft het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel nu eindelijk op gereageerd. Uiteraard – het zal u niet verbazen – is ons beroep ongegrond verklaard. Met daarbij een saillante toevoeging dat daar waar gesproken wordt over verlaging van de dreven gelezen moet worden “verlegging” van de dreven.
Desalniettemin loopt ons beroep bij de rechtbank nog steeds en kunnen we dat bij de rechtbank verder invullen nu we weten wat de motivatie is van het stadsdeel om ons bezwaar niet gegrond te verklaren.
Daarbij maken we uiteraard eerst een zorgvuldige afweging moeten maken of het nog zin heeft en wat er nog te winnen valt. Samen met onze advocaat zijn we nu de uitspraak aan het bestuderen.

Gegeven de datum van bekendmaking, nl. 18 april, loopt de beroepstermijn tot 30 mei 2006. Dit bezwaar was mede ingediend door ca. 100 bewoners. Elk van u kan daarom weer in beroep dan wel het beroep van Groot Geerdinkhof steunen. We houden u hiervan op de hoogte.