Op de onlangs gehouden algemene ledenvergadering is besloten een werkgroepje samen te stellen die zich gaat buigen over het zoveel mogelijk herstellen van de verdwenen bosplantsoenen als gevolg van het afgraven van de dreeflichamen van o.a. de Geerdinkhofweg. Tijdens het overleg met het Stadsdeel op vrijdag 21 april j.l. bleek dat alle nieuw aan te brengen groen (bomen, heesters, gazon etc.) de status “tijdelijk” krijgt, aangezien het Stadsdeel van mening is dat zolang het Stedenbouwkundig Programma Van Eisen (SPVE) van deze gebieden nog niet vastgesteld is er slechts sprake kan zijn van een tijdelijke situatie. Verder bleek dat er tussen de Geerdinkhofweg en het fietspad tijdelijk zowel bomen, heesters en gazon kunnen worden aangebracht, maar tussen het fietspad en de huizen met de lage huisnummers slechts heesters en gazon. Om nog dit voorjaar over enige herplant te kunnen beschikken, hebben we ons (ook tijdelijk) geschikt in deze beperkingen en met het stadsdeel afgesproken dat zij op korte termijn langs de Geerdinkhofweg groepen bomen zullen planten (dus niet één rij bomen), afgewisseld met heesters en gazon. Tussen het fietspad en de huizen gazon met groepen heesters is een gevarieerd patroon. Vandaag (vrijdag 28 april) bleek het Stadsdeel gestart te zijn met het verwijderen van de reeds aangebrachte opvulling tussen Geerdinkhofweg en fietspad om ten behoeve van de te planten bomen een veel dikkere laag teelaarde te kunnen aanbrengen. Nadat het SPVE is vastgesteld, zal bezien worden hoe het groen in dit gebied verder vorm kan worden gegeven.