De rechtbank heeft het beroep van de bewonersvereniging Groot Geerdinkhof tegen de verlaging van de ’s Gravendijkdreef, de Bijlmerdreef en de Geerdinkhofweg gegrond verklaard. In de uitspraak van 20 juli 2007 heeft de rechtbank geconstateerd dat het stadsdeel niet aannemelijk heeft gemaakt dat er voldaan wordt aan het besluit Luchtkwaliteit 2005.
Tevens heeft de rechtbank zich duidelijk uitgesproken over de impact die het kappen van de bomen en het daarna verlagen van de dreven heeft gehad op de woonomgeving. De rechtbank laakte de opvatting van het stadsdeel dat het slechts om een verlegging van de dreven ging.

Wegverlegging én wegverlaging

Volgens de rechtbank is er sprake van een duidelijk andere stedenbouwkundige visie in het ontwerpbestemmingsplan
De Nieuwe Bijlmer (dat ten tijde van de start van de art. 19 procedure nog niet vastgesteld was), waarbij hoge, brede groene dreven vervangen worden door op maaiveld liggende smalle wegen, omzoomd door woningbouw. Ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan Bijlmermeer is alleen het verleggen van de dreven strijdig – niet de verlaging van de dreven. Desalniettemin is de rechtbank van mening dat óók de verlaging – en dus niet alleen de verlegging -van de dreven deel had moeten uitmaken van de gevolgde vrijstellingsprocedure.

Luchtkwaliteit

Ten aanzien van de luchtkwaliteit stelt de rechtbank dat het niet onaannemelijk is dat het verleggen en verlagen van de weg een negatief effect heeft op de luchtkwaliteit, o.a. door de toename van optrekkende en afremmende auto’s. Daarnaast stelt de rechtbank vast dat het door het stadsdeel gehanteerde CAR-model, waarmee de effecten op de luchtkwaliteit gemeten kunnen worden, niet toepasbaar is in de voorgestelde situatie waarbij er sprake is van
ventwegen. In de laatste plaats stelt de rechtbank dat niet duidelijk is gemaakt waarom bij de beoordeling van de gewenste situatie gebruik is gemaakt van de ruimere GGD-normen ipv de striktere RIVM-normen ten aanzien van de vastgestelde achtergrondconcentraties. Het is dus de vraag of de verlaging en verlegging van de dreven toegestaan had mogen worden indien de striktere normen gehanteerd zouden zijn geweest.

Klankbordoverleg voor bewoners zinloos

Het afgelopen jaar heeft het bestuur van de bewonersvereniging GG geparticipeerd in het klankbordoverleg waarin projectontwikkelaars, stadsdeel en bewoners gesproken hebben over de invulling van de gebiedsdelen die bewust door het stadsdeel gecreëerd zijn door de kap van de bomen en het verlagen en verleggen van de dreven. De plannen zullen na de zomer door het stadsdeel gepresenteerd worden.
Het bestuur van de bewonersvereniging GG heeft bezwaren tegen en alternatieven voor deze plannen ingebracht en werd daarin gesteund door de druk bezochte informele inloopmiddag in februari jl, waar de conceptplannen van het
stadsdeel gepresenteerd werden. Geen van onze bezwaren of alternatieven is tot nu toe gehonoreerd.
Waar komen die bezwaren op neer?

Zeven jaar geleden is er bij de start van de plannen voor het verlagen en verleggen van de dreven door het stadsdeel een voorstel gedaan voor bebouwing langs de verlaagde dreven. Maar inmiddels zou er ten opzichte van dat voorstel. in de huidige plannen in deze gebieden op méér plaatsen, nog méér woningbouw gerealiseerd moeten worden. Ruim zeven jaar vechten voor behoud van groene woonkwaliteit heeft op die manier dus niets opgeleverd. En dat terwijl het stadsdeelbestuur keer op keer bewoners oproept om toch vooral hun mening te laten horen en mee te denken over ingrepen in hun eigen woonomgeving!

Meer aandacht voor woonomgeving

Het bestuur van Groot Geerdinkhof is blij met de uitspraak van de rechtbank. Mét ons is de rechtbank van mening dat er zorgvuldiger met onze woonomgeving omgegaan dient te worden. Het effect op de luchtkwaliteit van voorgenomen ingrepen dient nauwgezet uitgezocht te worden. Door ook de verlaging van de dreven in de uitspraak te betrekken,
wordt onderkend dat er sprake is van een forse inbreuk op de woonomgeving.
Des te wranger is het dat het door ons destijds aangespannen kort geding niet gehonoreerd werd. Dán zouden de bomen er nu nog gestaan hebben. Binnen vier dagen nadat we het kortgeding hadden verloren, is het stadsdeel begonnen met het kappen van de bomen.

Effect van de uitspraak

Het bestuur van Groot Geerdinkhof hoopt met de rechtbankuitspraak in de hand het stadsdeel ervan te kunnen overtuigen dat:

• onze woonkwaliteit er werkelijk toe doet;

• de enige hersteloperatie de herplant van (forse) bomen mag zijn;

• en er geen verdere toename van bebouwing moet komen.

• Goed voor onze woonkwaliteit en goed voor de luchtkwaliteit in het bijzonder.