Op 18 maart is de hoorzitting bij de Raad van State geweest. Om even uw geheugen op te frissen: vorig jaar hebben we de beroepszaak bij de rechtbank van Amsterdam gewonnen omdat niet aannemelijk gemaakt was door dat het verlagen en verleggen van de dreef de luchtkwaliteit in orde bleef. Het stadsdeel Zuidoost is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan en dat beroep diende dus maart jl. De door het stadsdeel ingediende, nieuwe rapporten over de luchtkwaliteit - waarbij deze uiteraard in orde was - hebben we laten beoordelen door onze deskundigen, bureau ES-Consulting. Onze advocaat, mr. Frank Jacobs, heeft eea in een groter geheel geplaatst en nu is het wachten op de beslissing van de Staatsraden. We hebben inmiddels al bericht ontvangen dat het ze niet lukt om dat binnen 6 weken na 30 april te doen en dat deze termijn met 6 weken verlengd wordt.

Het bestuur is, met onze advocaat, van mening dat we een goede zaak hebben en dat het zeker niet uitgesloten is dat we gaan winnen.

Ik wil er graag een aspect uitlichten - de wetenschap wil ook wat. Een onderdeel van de discussie rond luchtkwaliteit is de zogenoemde "zeezout"-aftrek. Hier lijken de Nederlandse wet, het besluit Luchtkwaliteit, met een Europese Richtlijn te botsen. Dus zal de Raad van State zich hierover moeten buigen. Misschien schrijven we een heel klein stukje geschiedenis. In ons verweerschrift van april jl. heeft mr/ Frank Jacobs het als volgt opgeschreven:

"Verweerster kan zich niet verenigen met de aan de rapportage ontleende conclusie dat de luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor de verleende vrijstelling ten behoeve van het project. De in de rapportage opgevoerde cijfers betreffende het fijnstofgehalte zijn gecorrigeerd met een aftrek voor zeezout. De Europese Richtlijn 1999/30/EG van 12 april 1999 omschrijft in artikel 2 het begrip natuurverschijnsel als: vulkaanuitbarstingen, seismische activiteit, geothermale activiteit, spontane branden, stormverschijnselen of atmosferische resuspensie of verplaatsing van natuurlijke deeltjes uit droge gebieden. Genoemde Richtlijn stelt in artikel 5, lid 4 dat de norm niet meer als grenswaarde geldt wanneer er in de lucht concentraties PM10 aanwezig zijn ten gevolge van natuurverschijnselen waardoor sprake is van concentraties die significante overschrijdingen van de normale achtergrondwaarden van natuurlijke oorsprong inhouden. Zeezoutaerosolen leiden echter niet tot overschrijdingen van de normale achtergrondwaarden van natuurlijke oorsprong, want zij vormen mede het normale achtergrond niveau van natuurlijke oorsprong.

De aanduiding van het begrip 'natuurverschijnsel' - artikel 2, lid 15 van de Richtlijn- somt limitatief slechts tijdelijke (calamitaire) verschijnelen op. De aanwezigheid van zeezout in concentraties fijnstof was ten tijde van de totstandkoming van de Richtlijn nadrukkelijk bekend, zodat even nadrukkelijk moet worden aangenomen dat het niet de bedoeling kan zijn om een zeezoutaftrek toe te passen om op die wijze tot een soepeler norm te komen."


We verwachten dat de Raad van State op woensdag 23 juli 2008 uitspraak zal doen; deze uitspraak is dan ook te vinden op hun website.