Dinsdag 25 november werd er door SDZO, Waternet, Bureau Stadsruimt en wijkcoördinatie een informatieavond georganiseerd over de watergang en het groot onderhoud GoudenLeeuw -Groenhoven. Doel van de avond was het informeren van de bewoners over de komende projecten rondom GH en GL en het enthousiasmeren van bewoners/afgevaardigden van belangengroepen voor de op te richten klankbordgroep.

Er bestaat een meerjarenplan voor alle buurten m.b.t. het groot onderhoud. Het gebied van Gouden Leeuw en Groenhoven is aan de beurt voor een eerste verstrating en het wegwerken van alle verzakkingen. Er is om redenen van efficiëntie (samenvoegen van werkzaamheden) voor gekozen om dit nu te combineren met de aanleg van de benodigde watergang.

Vanuit een MER (Milieu Effect Rapportage) van een paar jaar terug is geconcludeerd, dat het nodig is de kwaliteit en de doorstroming van het water in diverse gebieden in de Bijlmer te verbeteren. Het realiseren van een watergang, beginnend in de K-buurt en lopend tot in het water in de Bijlmerweide zou de kwaliteit en doorstroming voor dat gebied verbeteren.
Waternet legt uit, dat de watergang verbetering oplevert op de punten:

  • ontwatering (grondwater)
  • waterkwantiteit (regenwater)
  • waterkwaliteit (doorstroming verzuivert)

De watergang mag niet te diep worden aangelegd vanwege het grondwater in de Bijlmer. Daarin zitten veel nutriënten, en je krijgt dan kwelvorming.
T.b.v. de zuiverheid van het water hebben natuurlijke oevers de voorkeur.

Bureau Stadsruimte geeft een beeld van hoe een watergang meerwaarde kan bieden in een gebied, en hoe divers de mogelijkheden zijn qua aanleg. Er worden dia's vertoond ter inspiratie. Van heel strak met veel beton en houten steigerranden tot heel landelijk met veel begroeiing en waterplanten en natuurlijke oevers.
Het bureau zegt onafhankelijk te zijn, en in te zien dat de waarde van het gebied groot is en behouden moet blijven. Er zijn dus verschillende mogelijkheden voor de vormgeving van de watergang. Om de visie van de bewoners mee te kunnen nemen wordt een klankbordgroep opgericht. Het is de bedoeling dat hierin zitting nemen:

  • de eigenaar (SD),
  • beheerders,
  • ontwerpers en
  • gebruikers.

Het streven is om in juli 2009 aan een vaststelling van het definitief ontwerp toegekomen te zijn. De uitvoering zal dan tot halverwege 2010 duren.
Er komen vanuit de bewoners van Gouden Leeuw en Groenhoven deze avond vele vragen en discussiepunten. Deze be-treffen de punten hoe noodzakelijk het werkelijk is een watergang aan te leggen, de mogelijkheid met een ondergronds systeem te werken, de nu bedachte plek voor de water-gang (op het middenveld GH/GL), etc. Bij het laatste punt worden door bewoners suggesties gegeven de watergang te verplaatsen naar bijv. het gebied tussen Groenhoven en Geerdinkhof. Het bestuur zal dit proces in de gaten houden, want in dat geval worden bewoners van Geerdinkhof o.i. gesprekspartners.

Ook is er veel wantrouwen m.b.t. deelname in een klankbordgroep, gezien ervaringen vanuit het verleden. Bewoners zeggen, dat er dan deze keer wel iets te kiezen moet zijn. De projectleiders proberen de bewoners ervan te overtuigen dat dit zo zal zijn. Aan het eind van de avond zijn er enkele bewoners die zich aanmelden voor de klankbordgroep.