Grubbehoeve / Grunder

 

Donderdag 10 maart had 3G een gesprek met DWR over de grondproblematiek in onze buurten.
DWR deelde ons hun onderzoeksresultaten mede: dat het gebied voldoende potentie heeft om ontwateringmiddelen te realiseren, en dat er voldoende ruimte aanwezig is voor een acceptabele ontwateringsdiepte van 90 cm. Daarbij wordt dan gedacht aan een verbinding tussen de Bijlmerweide-Noord en Grunder in de vorm van een 12 meter brede meanderende watergang met natuurvriendelijke oevers. Tijdens het gesprek bleek, dat naast een goede doorstroming, daarbij tevens 0,36 ha aan waterberging wordt gerealiseerd. Een kopie van het onderzoeksrapport, alsmede van het programma van eisen, opgesteld vanuit de keur, zullen worden toegezonden.
Het stadsdeel is bezig met een inventarisatie van de bomen, die voor een volgende vergadering gereed zal zijn. Tevens zal daarbij dan aanwezig zijn de sector Beheer & Milieu. We kunnen dus meepraten over de loop van de watergang, hier wat smaller, daar wat breder. wij nodigen u hierbij uit om mee te denken over de waterlopen op Geerdinkhof.

Voor het gebied is door Jan Kapsenberg een alternatieve stedebouwkundig concept ontwikkeld, het zgn. plan Grunderhout.

Zijn we tegen bebouwing aan de overkant van de dreef? Lastige vraag. Ja, we zijn tegen omdat nog steeds niet duidelijk is wat het effect van de verharding aan de andere kant heeft op de waterhuishouding in onze gebieden. En ja, we zijn tegen omdat - daarmee samenhangend - er wel gesproken wordt van extra waterberging in het gebied zelf, maar deze is ongewis en onvoldoende. Ongewis, omdat de geplande watergang doorgetrokken zou moeten worden tussen Gouden Leeuw en
Groenhoven door en daar is nog geen geld voor. Onvoldoende omdat duidelijk is dat de watergang zelf niet voldoende is en dat er dus nog meer waterberging moet komen. En dan vrezen wij voor de Bijlmerweide, ook al staat tot nog toe in alle stukken (maar dat zijn geen juridische documenten) dat er géén extra waterberging in de Bijlmerweide zal komen.
De aanvraag voor het bouwrijp maken is inmiddels gepubliceerd en de termijn voor het indienen van zienswijzen liep tot 20 april. Het bestuur en individuele bewoners hebben zienswijzen ingediend. 

Op 12 juni hield het Stadsdeel een over het plan Grubbehoeve / Grunder, waarbij de voornemens voor het gebied werden gepresenteerd en er gelegenheid tot het stellen van vragen was. Al gauw werd duidelijk dat voor wat het Stadsdeel betreft de plannen vastliggen en dat er alleen over het plangebied zelf vragen gesteld konden worden en dat de gevolgen voor het gebied aan de andere kant van de dreef niet ter sprake konden komen. Wel bleek een truc toegepast: door het verleggen van de plangrens wordt het plangebied uitgebreid naar de voet van de dreef aan "onze" kant, zodat de dreef ineens binnen het plangebied valt. Dit is natuurlijk onacceptabel omdat op het moment dat "ons" gebied ter sprake komt de dreef allang naar beneden is en er alleen valt te praten over een voldongen feit.
Bovendien hebben de voornemens voor het plangebied rechtstreeks invloed op het gebied aan "onze" kant van de dreef, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een afvoersloot om de waterproblemen in het plangebied te kunnen oplossen. Deze sloot zou dan tussen Gouden Leeuw en Groenhoven door moeten gaan lopen om aan te kunnen sluiten op het water in de Bijlmerweide.
Ook de parkeerproblematiek die ontstaat doordat er veel parkeerplaatsen verloren gaan was een doorn in 't oog van menige vragensteller. U begrijpt dat de aanwezigen op deze avond niet erg vrolijk huiswaards keerden. informatieavond
De op 25 juni kende een goede opkomst (circa 70 bewoners). Naast de vertegenwoordigers van de 3G's en de Boze Bijlmer Boys (actiegroep) hebben vele individuele bewoners ingesproken en heeft een ieder op zijn eigen wijze zijn of haar bezwaren kenbaar gemaakt. (Zie ook pag's 4 en 10) De sfeer in de zaal was strijdbaar en regelmatig was er sprake van irritatie omdat er voortdurend afwijzend of onvolledig op onze vragen werd geantwoord en of gereageerd. De nieuwe projectleider van bureau Ganzenhoef moest ook steeds de hulp inroepen van haar chef omdat zij niet goed wist waar sommige vragen betrekking op hadden. De commissievergadering over dit bestemmingsplan staat gepland voor 11 september a.s. en wij als bestuur, de 3G's en de Boze Bijlmer Boys zullen dan zeker weer van ons laten horen. In de maand augustus kunt u een enquêteformulier tegemoet zien waarin u uw mening kunt geven. De uitslag zal gebruikt worden bij de inspraakprocedure op 11 september a.s.