Hoe is het met het door de Raad van State niet-goedgekeurde bestemmingsplan verder gegaan? Zoals velen van u ook al gemerkt hebben, konden we de huidige bouw niet stilleggen. Alles wat er nu al gebouwd is of nog wordt gebouwd, gebeurt op basis van art. 19. Deart. 19 procedures zijn gevoerd op basis van het oude bestemmingsplan. We zijn destijds wel gestart met bezwaar aantekenen, maar hebben elke keer dat een volgende stap gezet moest worden de voor en nadelen tegen elkaar afgewogenen uiteindelijkbesloten de bezwaarprocedures te stoppen.Achteraf gezien hadden we deze misschien wel moeten doorzetten, omdat het nu niet alleen meer om de dreefverlaging gaat maar ook om de waterhuishoudingin Laag Koningshoef en ons gebied.

De constatering in het Amsterdams Stadsblad door de wethouder Ruimtelijke Ordening, mevrouw Verdonk, kan dan ook alleen gekarakteriseerd worden als stemmingmakerij: de huidige bouwput blijft helemaal niet langer bestaan. 

Wat wel langer gaat duren en wat ons betreft niet doorgaat, zijn de nog aan te vragen bouwvergunningen voor de twee torentjes bij Laag Koningshoef, die net over de brug in het park gesitueerd zijn. Die bouwvergunning is al een keer ingediend door het stadsdeel, maar weer ingetrokken omdat de woningen te duur zouden worden en onverkoopbaar bleken. Ons hoofdargument hiertegen is, dat we niet willen dat er gebouwd gaat worden in de Bijlmerweide, want dat stukje grond maakt daar deel van uit én dat er dan tevenseen situatie geschapen wordt, waardoor het 'noodzakelijk' wordt om aan de andere kant van de brug - onze kant dus - ook twee torentjes neer te zetten. Voor de zogenaamde symmetrie, zoals u zult begrijpen.

Het Stadsdeel wint momenteel advies in over het door de Raad van State niet-goedgekeurde bestemmingsplan. We wachten het resultaat hiervan af. Een van hun argumenten zal zijn dat er inmiddels een MER is uitgevoerd en dat alles dus versneld kan worden afgehandeld. Ook daar zijn we het niet mee eens. De nu uitgevoerde MER is gemaakt onder de randvoorwaarde dat Laag Koningshoef uitgevoerd zou worden conform het nu afgewezen bestemmingsplan. Daar hebben we altijd tegen geageerd. Door deze uitspraak van de Raad van State dient er naar onze mening een nieuwe MER uitgevoerd te worden, waarbij er van uit gegaan wordt, dat er óók in Laag Koningshoef nog milieumaatregelen genomen (hadden) kunnen worden. En dan zou - weliswaar achteraf, maar zeer belangrijk voor onze wijk - geconstateerd kunnen worden, dat de huidige, dichte bebouwing in Laag Koningshoef, het daar afgraven van de dreef en het daardoor verdwijnen van zeer veel vitaal groen een ongeoorloofde aanslag is geweest op zowel het milieu als onze woonomgeving. En dat is van belang voor onze gezamenlijke strijd om het behoud van onze groene dreefen onze droge voeten.