N/O zijde Bijlmerdreef

nozijde droomzone-7

Van de 15 kavels van de Droomzone zijn de volgende kavels ingeschreven bij het kadaster:

8 – het huis op de hoek
10 en 11 – dubbelkavel, één eigenaar
12 en 13 – dubbelkavel, één eigenaar
15 – het grijze huis

Voor alle andere kavels zijn geen erfpachtcontracten afgesloten.

De Droomzone lijkt een fiasco te worden. De situatie aan de zuidkant: één huis gebouwd en bewoond, één huis waarvan de afbouw lijkt te stagneren en zes braakliggende kavels. Dit alles gescheiden van de lage nummers van Geerdinkhof door een onverlichte steeg.

nozijde droomzone-2

nozijde villa solo-1

De architectenbureau's BNB Architecten en BO6 Architecten en de aannemer Sprangers Bouwbedrijf zijn van plan in het project Villa Solo zeven vrijstaande woningen te realiseren in het noordelijke deel van de Droomzone.

nozijde villa solo-2

Lees meer...

Het inmiddels in uitvoering zijnde Uitwerkingsplan Noordoostzone Nieuw-Grunder, en dan met name de realisatie van de zogenoemde Droomzone, heeft grote consequenties voor de lage nummers van Geerdinkhof.

nozijde droomzone-2

In plaats van bouwen blijft het voorlopig alleen nog bij dromen, bij de kavels ten noorden van de Geerdinkhofweg. En ook aan de zuidelijke kant, bij de lage nummers, hebben we tot nu toe slechts op twee van de acht kavels bouwactiviteiten kunnen waarnemen die 'ergens' toe hebben geleid. Wat hier de initiatieven belemmert, is niet geheel duidelijk, al zullen ook hypotheekproblemen een rol spelen waardoor er niets van de grond komt, behalve de twee 'hoekwoningen'.

nozijde droomzone-6

Kan uit deze brief worden opgemaakt dat de Droomzone in Zuidoost is mislukt?

De Droomzone achter de lage nummers van Geerdinkhof wordt gerealiseerd, de tuinen van de vrijstaande droomwoningen zijn ommuurd en tussen de tuinen van de 'lage-nummerianen' en de 'dromers' is een pad aangelegd, althans ten dele.

nozijde droomzoned

Een regenachtige dinsdag. In de ochtend trilt bij ons thuis de vloer. Heien. De bebouwing van de Droomzone is begonnen. Binnen afzienbare tijd zullen er huizen met tuinen staan waar nu nog zandhopen liggen.

nozijde laatste paal

Laatst sprak ik iemand die vond dat de Droomzone helemaal geen nachtmerrie is.

nozijde droomzone-3

De voorbereidingen voor zelfbouw aan de 's Gravendijkdreef zijn in volle gang. Het duurt niet lang meer voordat hier een rij vrijstaande woningen verrijst. Op dinsdag 14 mei a.s. slaat Emile Jaensch (Portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling) samen met de heer Van Emmerloot en mevrouw Huizer om 16:30 uur de feestelijke paal van hun nieuwe huis. U bent van harte welkom om deze handeling bij te wonen.

Door Peter Vianden zijn de bouwvergunningen voor de vrije kavels onder de aandacht gebracht, die gek genoeg alleen op afspraak bij de afdeling vergunningen kunnen worden bestudeerd.

De zogenaamde 'Droomzone' aan de 's-Gravendijkdreef wordt voor de bestaande bewoners van de lage nummers van Geerdinkhof eerder een nachtmerrie. Omdat de informatie over de voortgang van de 'vrije kavels' tot nu toe nogal summier was, heeft het bestuur een aantal kritische vragen gesteld aan het Projectbureau.

Er lopen momenteel twee planschadeprocedures bij het stadsdeel. De ene gaat over het toestaan van dakterrassen in het bestemmingsplan, de andere over de gevolgen van de 'vrije kavels'.

Planschadeprocedures en de bijbehorende onvermijdelijke rapporten zijn redelijk complex. Een van de complicerende factoren is dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen planschade door acties van de buren (of de overheid) en planschade omdat je zelf iets wel of niet mag doen.

Bouwexploit/aansprakelijkheidstelling vrije kavels

We snappen dat het voor de heer De Haan als nieuw hoofd van het projectbureau niet meevalt om het overzicht te krijgen van de gemotiveerde inzet van betrokken bewoners over een periode van ruim tien jaar. Wij maken graag van de mogelijkheid gebruik om te wijzen op een aantal onjuistheden in zijn reactie.

Zoals we in het vorig Infobulletin vermeldden, wilde een afvaardiging van de commissie ROVB (Ruimtelijke ordening, veiligheid & beheer) met enkele bewoners/vertegenwoordigers van Garstkamp, Geerdinkhof, de school Samenspel en Nieuw Grunder om de tafel gaan zitten om na te gaan of ons raadsadres in de raadsvergadering op 8 november jl. wel voldoende behandeld is. Op 21 februari jl. waren we te gast bij de raadscommissie.

In het Infobulletin van september 2011 staat een stuk van mevrouw Grift met de titel 'Droomzone aan de dreef'. Enkele punten in dat stuk zijn niet juist en verdienen het te worden rechtgezet.

Op zaterdag 8 oktober jl. was het zover. Wijkwethouder Emile Jaensch zou om 11.00 uur het bord onthullen met daarop vermeld dat er 15 vrije kavels 'te koop' waren. (Ze zijn helemaal niet te koop, maar worden uitsluitend in erfpacht uitgegeven.)

Groot Geerdinkhof heeft een raadsadres  over de inrichting van de ruimte 's-Gravendijkdreef naar de stadsdeelraad gestuurd.

Op 7 juli jongstleden werd in de Kandelaar een informatieavond gehouden over de inrichting van de openbare ruimte aan de oostzijde van de ´s-Gra vendijkdreef. Onderwerp van bespreking was uitsluitend de ruimte om een aantal geplande vrije bouwkavels heen, niet het plan voor die kavels zelf.

Er wordt een Droomzone gerealiseerd in Amsterdam Zuidoost. Nee, dat gaat niet over een plaats waar je heerlijk weg kunt dromen in een landschappelijk aantrekkelijk gebied onder het genot van een versnapering en als het meezit in de zon, maar over een smalle strook langs de ’s-Gravendijkdreef waar het stadsdeel Zuidoost voornemens is om vijftien vrije kavels uit te geven.

Op woensdag 24 augustus jl heeft de Raad van State (de afdeling Rechtspraak) uitspraak gedaan over het stadsdeelplan voor de inrichting voor de acht vrije kavels die tegen de tuinen en huizen van de bewoners van de lage nummers komen te liggen en de overige zeven kavels bij de basisschool ‘Samenspel’.

Ons bestuur is op dinsdag 28 juni jl aanwezig geweest bij de zitting van de Raad van State in Den Haag. Wij hebben een vurig pleidooi gehouden (via een pleitnota) om de inrichting van dit stukje groen aan de ’s- Gravendijkdreef uit te stellen en het liefst te herzien en we hebben geprobeerd de mooie open toegang tot de wijk te behouden.

We hebben ons beroep tegen de mogelijkheid om te bouwen bij de lage nummers van Geerdinkhof en bij de school ingediend bij de Raad van State. En we hebben inmiddels de reactie van het stadsdeel ont vangen die we op dit moment be stu deren om in te kunnen schatten of we hulp van een advocaat nodig hebben. Zoals we u eerder hebben gemeld, zijn we tevens bezig met het starten van een planschade procedure. In het kort behelst deze procedure dat individuele bewoners het stadsdeel aansprakelijk stellen voor de waardedaling van hun wo ningen door de mogelijke verande ringen in de omgeving. Het is dus niet noodzakelijk dát er daadwerke lijk gebouwd gaat worden; het sim pele feit dat het mogelijk gemaakt wordt in het bestemmingsplan dat er gebouwd zou kunnen gaan wor den (ja, ja, de crisis!), is voldoende om planschade aan te tonen.
Mocht u ervaring hebben op dit ge bied en bereid zijn om ons van ad vies te dienen: graag. Een mail naar de vice-voorzitter is voldoende (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). En mocht u geabonneerd zijn op de Geldgids van de Consumentenbond: in het nummer van oktober/november stond een artikel over het clai men van planschade.

Na geruime tijd niets meer vernomen te hebben over het bouwen van woning en tussen de ´s-Gravendijk dreef en de lage nummers van Geerdinkhof en basis school Samenspel, heeft het stadsdeel het uitwer kings plan Noordoostzone Nieuw Grunder gepubliceerd, waarin deze bebouwingsplannen nader worden uitgewerkt.

Kunt u het nog een beetje volgen? Want, de stadsdeelraad heeft in de laatste vergadering voor het zomerreces een zogenoemde SPvE (Stedenbouwkundig Programma van Eisen) voor de noordoostzijden van de dreven aangenomen. Omdat de PvdA de meerderheid heeft en de PvdA vóór het SPvE was (samen met de VVD) is het plan aangenomen. Geen van onze argumenten vond steun bij de PvdA – wel bij alle oppositiepartijen.

Dinsdagavond 24 juni, 20.00 uur, wordt in de raadsvergadering het besluit genomen over de invulling van de buitenbocht van de Bijlmerdreef, de 's Gravendijkdreef en de Geerdinkhofweg.  Het naar aanleiding van de commissievergadering aangepaste SPvE (Stedenbouwkundig Programma van Eisen) vindt  u hier en de bijbehorende plankaart hier.

Inspreektekst SpvE Noordoost-gebieden door Groot Geerdinkhof.

Onderdeel van het bestemmingsplan de Nieuwe Bijlmer zijn, zoals gezegd, de gebieden ten noorden en oosten van onze dreven. Deze moeten een invulling krijgen. Daar waar in het bestemmingsplan dNB de contouren vastgelegd worden, worden in een SPvE deze contouren ingevuld. Voor alle duidelijkheid: een SPvE is geen juridisch document. Dat betekent dat er wel een afspraak gemaakt wordt over de gewenst invulling, maar als er iemand komt die binnen de grenzen van het bestemmingsplan een andere invulling aan het gebied wil gegeven, dan kan dat.

Het dagelijks bestuur van Zuidoost heeft 2 SPvE´s vrijgegeven voor inspraak:

  • Het plan Clusters in het Groen, is opgesteld door de projectgroep Vernieuwing G-buurt (bestaande uit ambtenaren van het stadsdeel) in overleg met de projectontwikkelaars van Rochdale en Woonmaatschappij.
  • Het plan Garstkamphoek is opgesteld door Jan Kapsenberg (woonachtig in Groenhoven) in opdracht van de bewoners van Groenhoven en Gouden Leeuw.
  • Van het projectbureau hebben we per email op 29 januari j.l. vernomen dat het Dagelijks Bestuur haar voorkeur heeft uitgesproken voor Clusters in het Groen.
  • Tevens heeft het DB op 22 januari j.l. per brief aan ons laten weten dat ons amendement op Clusters in het Groen van 4 november 2007, dat wij bij het DB hadden ingediend, niet geleid heeft tot aanpassing van het concept SPvE.

Het bestuur VGG wil de komende maanden werken aan een uitgewerkt plan m.b.t. onze (lees: bewoners) wensen in de omgeving van de ’s Gravendijkdreef/ Geerdinkhofweg bij de lage nummers. Onze ideeën hierover hebben wij voldoende mondeling kunnen ventileren in de klankbordgroep, maar hier is vervolgens totaal niets mee gedaan. In de twee uitgewerkte SPVE’s die er nu liggen ter beoordeling aan de Raad vinden wij niets terug van onze wensen m.b.t. onze buurt.
Daarom willen wij, voordat de Raad de plannen ter beoordeling voorgelegd krijgt, (dit zal september of oktober worden), een alternatief kunnen presenteren middels een uitgewerkte tekening met schriftelijke onderbouwing.
Hierbij kunnen wij de hulp van een (voormalig) stedenbouwkundig of landschapsarchitect heel goed gebruiken!! Is er een bewoner op Geerdinkhof, die (enige) expertise heeft op dit gebied? Neemt u dan a.u.b. contact met ons op; wellicht kunt u iets betekenen voor uw buurt!
U kunt bellen naar Y. Grift, 020-6004155 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afgelopen donderdagavond 28 juni 2007 heeft de laatste klankbordgroepvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst heeft de projectgroep van het Stadsdeel het door hen opgestelde concept Stedenbouwkundig Programma van eisen Noordoostzijde Bijlmerdreef toegelicht (het woord “concept” waren ze even vergeten, maar zal worden toegevoegd). Het SPVE bleek identiek te zijn aan wat afgelopen januari 2007 door het Stadsdeel is gepresenteerd tijdens de informele informatiebijeenkomst in het CEC-gebouw.

Donderdag 28 juni zullen in de klankboordgroep de invulling van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) Noordoostzijde Bijlmerdreef / ‘s Gravendijkdreef door het stadsdeel en Jan Kapsenberg (SequenziaDesign) worden besproken.

De informele inloop informatiebijeenkomst over de bebouwing aan de noordzijde van de Bijlmerdreef (dus voor Groenhoven en Gouden Leeuw) en aan de oostzijde van de 's Gravendijkdreef (dus voor de Garstkamp, de scholen en de lage nummers van Geerdinkhof) is geweest op zaterdagmiddag 13 januari in het CEC-gebouw. Naast een presentatie door het stadsdeel en Gouden Leeuw en Groenhoven heeft het bestuur van Geerdinkhof haar visie gepresenteerd.

 

Informele informatiebijeenkomst over de bebouwing aan de noordzijde van de Bijlmerdreef (dus voor Groenhoven en Gouden Leeuw) en aan de oostzijde van de 's Gravendijkdreef (dus voor de Garstkamp, de scholen en de lage nummers van Geerdinkhof). U heeft hierover al gelezen in het infobulletin
van december. Inmiddels staat de datum vast: zaterdagmiddag 13 januari.

Binnen het bestuur is daarom de behoefte ontstaan, mede door de voor ons onverwachte Alleingang van Groenhoven, om een onafhankelijke deskundige advies te vragen. We zijn uitgekomen bij het architectenbureau Feekes en Colijn in Utrecht dat zich richt op de combinatie van architectuur, stedenbouw en ruimtelijk ontwikkeling. Hun missie is: “Respect voor de mens en zijn omgeving staan aan de basis van onze werk- en levenshouding. Wij ontwerpen gebouwen en gebieden, waarbij identificatie van de gebruiker op diverse niveaus en een harmonieuze relatie met de locatie voorop staan.” Dit bureau heeft diverse projecten in het land uitgevoerd waarbij samenwerking tussen bewoners en gemeente tot stand is gebracht bij de inrichting van braakliggende gebieden. Ecologie en leefkwaliteit staan daarbij voorop. Door gezamenlijk opdrachtgeverschap van bewoners en gemeente committeren beiden zich aan het resultaat van het overleg. Feekes en Colijn is er tot op heden in geslaagd bij de door hun uitgevoerde projecten de diverse partijen op een lijn te krijgen en is nog nooit geëindigd bij een rechtbank of Raad van State.

Het is een hele mondvol, overleg over de invulling van de gebieden ten noorden van de Bijlmerdreef en ten oosten van de ’s Gravendijkdreef (kort: de noordoostgebieden). Degenen onder u die geabonneerd zijn op de GG-alert, hebben eerder al het startdocument van deze klankbordgroep ontvangen. En degenen die op de laatste burenborrel zijn geweest, zijn toen bijgepraat over de laatste stand van zaken.

We zijn een aantal gesprekken verder met het projectbureau. Op 7 september hebben we weer een overleg waarop zowel de plannen van het projectbureau als onze plannen besproken worden aan de hand van twee maquettes. Deze maquettes zijn gebaseerd op een tweetal plannen waarbij de voorgestelde bebouwing verder uitgewerkt zou gaan worden met fietspaden, ontsluitingswegen, welk groen kan blijven staan en welk groen niet, hoeveel woningen, etc.etc.

Op basis van de diverse aantallen die in diverse plannen ooit zijn genoemd en gegeven de realisatie van het aantal woningen aan de overkant van de dreef, hebben Gouden Leeuw, Groenhoven en
Geerdinkhof bij de stadsdeelraad door het indienen van een raadsadres aangegeven dat nut en noodzaak van woningbouw aan onze kant niet meer bestaat. Daarbij was onze insteek dat we het niet eens zijn met het uitgangspunt dat er aan onze kant ca. 130 woningen zouden moeten komen.
Na een discussie in de raad nog voor de verkiezingen, waarin alle partijen aangaven dat er onderhandelingsruimte is, is er nu het officiële antwoord van de stadsdeelraad. Nog steeds gaan ze uit van de rekensom waarbij eerst aan onze kant gereserveerd wordt en daarna vastgesteld wat er dan DUS aan de andere kant moet komen. Maar er is ook ruimte dat er minder komt. En als dan staat in het ontwerpbestemmingsplan de Nieuwe Bijlmer dat woningbouw voor de lage nummers van Geerdinkhof "wenselijk" is, dan is er naar onze mening veel ruimte.

De startnotitie is opgesteld door het projectbureau vernieuwing Bijlmermeer en wordt als uitgangspunt door dit projectbureau (lees stadsdeelambtenaren) gebruikt in het overleg met het projectbureau, de projectontwikkelaars en de bewonersverenigingen.

 

Inmiddels zijn er een aantal bijeenkomsten geweest. Alle mogelijke varianten worden besproken waarbij de vertegenwoordigers van het bestuur inzetten op geen bebouwing langs de dreef. Op dit moment liggen alle mogelijkheden nog open van helemaal geen bebouwing aan onze zijde van de dreef, complete huizenblokken, middelhoge appartementtorens tot zeer luxe kavels.

Het stadsdeel en het bureau projectvernieuwing Bijlmermeer, hebben een aantal vertegenwoordigers van belangenorganisaties verzocht deel te nemen aan overleg inzake de inrichting van de ‘s-Gravendijkdreef en Geerdinkhofweg. Vanuit het bestuur zijn twee leden afgevaardigd naar dit overleg. Hierna volgt een de conect-startnotitie uit dit overleg. Met nadruk vermelden wij dat dit een concept notitie is waarop door de afgevaardigden op- en aanmerkingen gemaakt zijn, waarover nog gesproken wordt. De bestuursleden hebben in dit overleg aangegeven zich volledig te blijven inzetten voor een zo groen mogelijke herinrichting van de dreef.

Op 21 februari j.l. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de 3G's en de PVDA-fractie in Amsterdam Zuidoost.

Op basis van de diverse aantallen die in diverse plannen ooit zijn genoemd en gegeven de realisatie van het aantal woningen aan de overkant van de dreef, hebben Gouden Leeuw, Groenhoven en Geerdinkhof bij de stadsdeelraad door het indienen van een raadsadres aangegeven dat nut en noodzaak van woningbouw aan onze kant niet meer bestaat. Daarbij was onze insteek dat we het niet eens zijn met het uitgangspunt dat er aan onze kant ca. 130 woningen zouden moeten komen.

Vertegenwoordigers van het bestuur van Geerdinkhof participeren in een klankbordgroep waarin het projectbureau Ganzenhoef en vertegenwoordigers van Gouden Leeuw, Groenhoven, de scholen, de Garstkamp en projectontwikkelaars ook vertegenwoordigt zijn. De bedoeling is om in een open sfeer te praten over de invulling van de gebieden ten oosten van de 's Gravendijkdreef en ten noorden van de Bijlmerdreef. Door het projectbureau (dat zijn ambtenaren van het stadsdeel) is een startnotitie opgesteld. Alle reacties zijn welkom, omdat u tenslotte de achterban bent namens wie wij zouden moeten participeren volgens deze startnotitie.
Dus als u wilt reageren neem dan contact op met het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van de vereniging