Het stadsdeel en het bureau projectvernieuwing Bijlmermeer, hebben een aantal vertegenwoordigers van belangenorganisaties verzocht deel te nemen aan overleg inzake de inrichting van de ‘s-Gravendijkdreef en Geerdinkhofweg. Vanuit het bestuur zijn twee leden afgevaardigd naar dit overleg. Hierna volgt een de conect-startnotitie uit dit overleg. Met nadruk vermelden wij dat dit een concept notitie is waarop door de afgevaardigden op- en aanmerkingen gemaakt zijn, waarover nog gesproken wordt. De bestuursleden hebben in dit overleg aangegeven zich volledig te blijven inzetten voor een zo groen mogelijke herinrichting van de dreef.

Het stadsdeel en het bureau projectvernieuwing Bijlmermeer, hebben een aantal vertegenwoordigers van belangenorganisaties verzocht deel te nemen aan overleg inzake de inrichting van de ‘s-Gravendijkdreef en Geerdinkhofweg. Vanuit het bestuur zijn twee leden afgevaardigd naar dit overleg. Hierna volgt een de conect-startnotitie uit dit overleg. Met nadruk vermelden wij dat dit een concept notitie is waarop door de afgevaardigden op- en aanmerkingen gemaakt zijn, waarover nog gesproken wordt. De bestuursleden hebben in dit overleg aangegeven zich volledig te blijven inzetten voor een zo groen mogelijke herinrichting van de dreef. Gezien het belang van het informeren van de achterban is besloten dit concept alvast op te nemen in het Infobulletin.

Inleiding

De stadsdeelraad Zuidoost heeft op 12 juni 2001 het plan van aanpak Grubbehoeve/ Grunder vastgesteld en besloten om het plan in tweeën te knippen (Er is besloten om voor de noordoostzijde van de Bijlmerdreef en de ’s-Gravendijkdreef een nieuw plan uit te werken).
Er is vervolgens gekozen om eerst voor het plangebied Grunder/Grubbehoeve een Stedenbouwkundig Programma van Eisen op te stellen en daarna te starten met de nieuwe uitwerking voor de bebouwing van de noordoostzijde.
Het SPvE Grunder/Grubbehoeve is inmiddels op 23 september 2003 door de stadsdeelraad vastgesteld. Het SPvE Grunder/Grubbehoeve is daarna uitgewerkt in een SP/maaiveldontwerp Grunder en SP/ maaiveldontwerp Grubbehoeve. De werkzaamheden voor de verlaging van de Bijlmerdreef, ‘s-Gravendijkdreef en Geerdinkhofweg zijn nu volop gaande en eind van dit jaar start de woningbouw.  Het is wenselijk om nu van start te gaan met de planontwikkeling noordoostzijde Bijlmerdreef en ’s-Gravendijkdreef en het uitwerken van een stedenbouwkundig programma van eisen.
In deze notitie zijn de uitgangspunten/randvoorwaarden en opgaven weergegeven voor het SPvE noordoostzijde Bijlmerdreef

Plangebied

Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de appartementencomplexen Gouden Leeuw en Groenhoven. Ten oosten ligt Geerdinkhof, een laagbouwwijk uit de beginjaren zeventig met uitsluitend koopwoningen. Ten (noord) westen wordt het plangebied begrensd door de metrobaan. Ten zuiden wordt het gebied begrensd door de Bijlmerdreef en ten zuid westen door de ’s- Gravendijkdreef.
Er wordt voorgesteld om de gebiedsgrens zoals besloten is in de stadsdeelraad d.d. 12.06.2001 (Plan van Aanpak Grunder/Grubbehoeve) en 23.09.2003 (SPVE Grunder/Grubbehoeve) enigszins uit te breiden en het gebied waarin zich de Garstkamp en de Montessorischool bevinden er bij te betrekken. (deze uitbreiding is nog niet op de verstuurde plankaarten opgenomen. De plankaart is conform besluit stadsdeelraad 12.06.2001).
Er kan onderscheid worden gemaakt in de volgende gebieden:

Gouden Leeuw en Groenhoven
Na verlaging van de Bijlmerdreef ontstaat tussen de Bijlmerdreef en de garages Gouden Leeuw en Groenhoven ruimte voor bebouwing.

Garstkamp
In het gebied de Garstkamp bevindt zich een complex van twee scholen voor basisonderwijs en een seniorencomplex (de Garstkamp). Zomers Buiten wil Garstkamp graag uitbreiden met seniorenwoningen mogelijk in combinatie met sociaal- culturele of maatschappelijke voorzieningen.

Geerdinkhof
Aan de oostzijde van de
’s Gravendijkdreef, direct grenzend aan de laagbouwwijk Geerdinkhof is na verlaging van de dreef ruimte voor bebouwing.

Besluiten

besluiten plan van aanpak Grubbehoeve/Grunder ten aanzien van noordoostzijde (12-06-2001)
voorontwerpbestemmingsplan “de Nieuwe Bijlmer” (27-03-2003) ‘
SPvE Grunder/Grubbehoeve (23-09-2003)
SP/maaiveld Grunder (07-12-04)
Vastgesteld beleid Stadsdeel Zuidoost

Woningbouw

Aantallen
In het plan van aanpak Grubbehoeve/Grunder is aangegeven dat in de noordoostzijde ruimte is voor circa 136 woningen 2x 20 woningen tussen de parkeergarages Gouden Leeuw en Groenhoven en de Bijlmerdreef, voor Garstkamp 80 woningen en bij Geerdinkhof 16 woningen. Dit aantal blijft richtlijn. Het exact aantal woningen kan minder of meer zijn. Uitgangspunt is het ontwikkelen van een kwalitatief goed en financieel haalbaar plan met bebouwing aan de noordoostzijde.

Uitbreiding Garstkamp,
Woonmaatschappij (ontstaan uit fusie met Zomers Buiten) wil het seniorencomplex de Garstkamp uitbreiden met senioren woningen.

Stedenbouw

Uitgangspunten

  • Aansluiting op vernieuwing Ganzenhoef Grunder, Grubbehoeve
  • Bijlmerdreef als centrale avenue, stadsstraat
  • Groenen banen als openbare Groengebieden tussen de buurtjes
  • Aanpassen verkeers- en parkeerstructuur:
  • Uitwerking thema gedifferentieerde stad
  • Verlaging van de dreven.
  • De dreven zijn breed van opzet met bomenrijen en begeleidende bebouwing, waaraan verschillende woningtypologieën gelegen  zijn, allemaal met hun entree aan de straat.
  • Groen: Zoveel mogelijk behoud en ruimtelijke inpassing van de waardevolle bestaande groenstructuur.
  • Ontsluiting: Voor de bebouwing moet een goede en verkeersveilige ontsluiting op de dreef komen.
  • Parkeren: Uitgangspunt is parkeernorm van het stadsdeel Zuidoost.

Opgaven
Als gevolg van de verlaging van de Bijlmerdreef en ’s-Gravendijkdreef moeten in de noordoostzijde van de dreven de aansluitingen hierop aangepast worden. De parkeergarages van Groenhoven en Gouden Leeuw krijgen een nieuwe aansluiting op de dreef. Ook de continuering van het Gaasperparkpad en het Gulden Kruispad moet vormgegeven worden in dit gebied.
Voor de noordoostzijde moet een plan worden uitgewerkt waarbij bebouwing aan en de entrees op de dreef zijn georiënteerd. De verdere ruimtelijke inpassing van de Geerdinkhofweg met behoud van bestaande kwaliteiten is hieraan gerelateerd.

Geluid en luchtkwaliteit

Resultaten van onderzoeken geluid en luchtkwaliteit zijn uitgangspunt bij de uitwerking van de bebouwing.

Water

In het gebied Grunder wordt i.v.m. waterberging een extra watergang gerealiseerd. Deze watergang zal worden doorgetrokken aan de noordzijde van de Bijlmerdreef en zal voor een klein deel door het plangebied noordoostzijde Bijlmerdreef en s’- Gravendijkdreef lopen. De watergang zal een bijdrage leveren aan het verbeteren van de waterhuishouding in dit gebied. Bij de uitwerking van de bebouwing zal rekening worden gehouden met de mogelijke toekomstige ligging van deze watergang.

Kabels en Leidingen

In het plangebied bevindt zich een stadsverwarming tracé. (De ligging hiervan zal op een kaart wordt geïllustreerd) Verlegging hiervan heeft financiële consequenties. Daarnaast is een aandachtspunt dat zich onder het Ganzenhoefpad een hoofd- tracé van kabels en leidingen bevindt. Het Ganzenhoefpad is tevens de begrenzing van het plangebied. Het tracé zal echter niet zo kronkelig lopen als het fietspad.

Participatie en communicatie

Het SPvE zal in overleg met een klankbordgroep , waaraan vertegenwoordigers van Gouden Leeuw, Groenhoven, Geerdinkhof en de scholen de Santenkraam, de Bijlmermontessorischool en het seniorencomplex de Garstkamp deelnemen, worden uitgewerkt. Per organisatie nemen maximaal 2 vaste deelnemers deel aan het overleg. Vertegenwoordigers worden geacht standpunten namens hun achterban te verkondigen en resultaten van overleg regelmatig terug te koppelen. Het overleg is klankbord, daarna is voor iedereen mogelijkheid voor inspraak. Overleg hoeft niet te leiden tot consensus.

Planning

Wat datum tijd
Klankbordoverleg 28 februari 20.00- 22.00
Klankbordoverleg april  
Klankbordoverleg juni  
DB vrijgave inspraak september  
Informatieavond oktober  
Inspraakavond november  
Vaststelling DB november  
Commissie RO december  
Vaststelling Raad december of januari