Binnen het bestuur is daarom de behoefte ontstaan, mede door de voor ons onverwachte Alleingang van Groenhoven, om een onafhankelijke deskundige advies te vragen. We zijn uitgekomen bij het architectenbureau Feekes en Colijn in Utrecht dat zich richt op de combinatie van architectuur, stedenbouw en ruimtelijk ontwikkeling. Hun missie is: “Respect voor de mens en zijn omgeving staan aan de basis van onze werk- en levenshouding. Wij ontwerpen gebouwen en gebieden, waarbij identificatie van de gebruiker op diverse niveaus en een harmonieuze relatie met de locatie voorop staan.” Dit bureau heeft diverse projecten in het land uitgevoerd waarbij samenwerking tussen bewoners en gemeente tot stand is gebracht bij de inrichting van braakliggende gebieden. Ecologie en leefkwaliteit staan daarbij voorop. Door gezamenlijk opdrachtgeverschap van bewoners en gemeente committeren beiden zich aan het resultaat van het overleg. Feekes en Colijn is er tot op heden in geslaagd bij de door hun uitgevoerde projecten de diverse partijen op een lijn te krijgen en is nog nooit geëindigd bij een rechtbank of Raad van State.

In opdracht van ons heeft dit bureau een eerste verkenning gemaakt van de noordoostgebieden en hun bevindingen gepresenteerd in de vergadering van 26 oktober 2006 van de klankbordgroep. Ze hebben bewust geen nieuw plan gemaakt waarin bebouwing centraal staat maar hebben getracht de discussie op een hoger niveau te tillen – dus los van aantallen stenen. Duidelijk is toen gebleken dat er grote verschillen bestaan tussen de gehanteerde uitgangspunten van de projectontwikkelaars/stadsdeel (bebouwing moet; de rest komt wel) en bewoners (kwaliteit van de leefomgeving staat voorop en daar past wellicht bebouwing bij). Omdat we het over de uitgangspunten niet eens zijn, heeft overleg over sec bebouwing eigenlijk geen zin.

We hebben de projectontwikkelaars en stadsdeel voorgesteld bureau Feekes en Colijn als onafhankelijke derde in te huren om de sterke en zwakke kanten van de noordoostgebieden in kaart te brengen en te kijken wat de mogelijkheden van het gebied zijn. Dit voorstel is door het projectbureau voorgelegd aan de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordeninging, mevr. Verdonk, die dit voorstel via een brief gedateerd 20 november 2006 heeft afgewezen.

De gronden waarop dit voorstel wordt afgewezen door de portefeuillehouder, delen we niet. Het belangrijkste argument van de portefeuillehouder is, dat de Stadsdeelraad het verzoek van Gouden Leeuw, Groenhoven en Geerdinkhof om de omvang van de bebouwing in de noordoostgebieden te herzien, begin dit jaar heeft afgewezen. In de plannen tot dusver wordt uitgegaan van ca. 130 woningen in de noordoostgebieden. Echter, de Stadsdeelraad heeft tijdens die raadsvergadering aangegeven dat de omvang van de bebouwing in de noordoostgebieden niet vast ligt. Dat is ook aangegeven in het antwoord op ons verzoek. Mevr. Verdonk zelf heeft tijdens die vergadering gezegd dat alles mogelijk was.
Daarnaast heeft de PvdA in het door hen aangevraagde overleg net voor de stadsdeelraadverkiezingen aangegeven dat de leefkwaliteit van de bewoners voorop staat.

Kortom, we zijn van mening dat het stadsdeel geen visie heeft op de invulling van de noordoostgebieden, blind achter de projectontwikkelaars aanloopt om de gebieden volledig vol te bouwen en blijkbaar de erfpachtgelden belangrijker vindt dan de woonkwaliteit (n.b. verkiezingsbelofte van de PvdA) van de huidige 1400 huishoudens. Een impasse dus.
De projectgroep is nu van plan om op zaterdag 13 januari een informele informatiebijeenkomst te organiseren voor de bewoners. Het bestuur van Geerdinkhof heeft aangegeven op die bijeenkomst ook haar visie en voorstellen te willen presenteren.

We hebben uw steun op die bijeenkomst hard nodig!! (De datum staat nog niet vast - we hebben nog geen bevestiging van het projectbureau ontvangen -, maar reserveer de datum svp vast in uw agenda.)

Vooral omdat in de laatste alinea van de afwijzing van ons voorstel voor het inhuren van een onafhankelijke deskundige de portefeuillehouder sterk in twijfel trekt of de bestuursleden van Geerdinkhof in de klankbordgroep de bewoners van Geerdinkhof wel vertegenwoordigt. Dit vindt het bestuur van Geerdinkhof een motie van wantrouwen. “Ik (de portefeuillehouder) vind het belangrijk om door te gaan met het huidige proces voor de planontwikkeling van de noordoostzijde van de Bijlmerdreef en de ’s Gravendijkdreef. Onderdeel van dit proces is op korte termijn een informele informatiebijeenkomst waarbij ook de overige bewoners van Gouden Leeuw, Groenhoven, Geerdinkhof kunnen aangeven wat zij vinden van de verschillende bebouwingsmogelijkheden aan de noord-oostzijde van de Bijlmerdreef en de ’s Gravendijkdreef.” Citaat uit de brief d.d. 20 november 2006 van het stadsdeel (op briefpapier van de projectgroep)

We hebben via een raadsadres duidelijk gemaakt dat we dit dus een motie van wantrouwen vinden en we verzoeken de stadsdeelraad om de portefeuillehouder terug te fluiten.