Het is een hele mondvol, overleg over de invulling van de gebieden ten noorden van de Bijlmerdreef en ten oosten van de ’s Gravendijkdreef (kort: de noordoostgebieden). Degenen onder u die geabonneerd zijn op de GG-alert, hebben eerder al het startdocument van deze klankbordgroep ontvangen. En degenen die op de laatste burenborrel zijn geweest, zijn toen bijgepraat over de laatste stand van zaken.

Momenteel zijn we – naar de mening van het Geerdinkhofbestuur – in een impasse geraakt en hebben we uw steun hard nodig om daar uit te komen. Eerst een korte historie.

In het najaar van 2005 is gestart met de uitwerking van de noordoostgebieden. Daartoe is door het stadsdeel een klankbordgroep in het leven geroepen waarin zitting hebben: de projectontwikkelaars (Woonmaatschappij en Delta Forte) die willen bouwen bij de Garstkamp, voor de garages van Gouden Leeuw en Groenhoven, langs de dreef voor de school de Santenkraam en voor de lage nummers van Geerdinkhof; vertegenwoordigers van de scholen (maar die zijn bij de laatste twee vergaderingen niet geweest); vertegenwoordigers van de bewoners (Gouden Leeuw (VVE), Groenhoven (VVE) en Geerdinkhof) vertegenwoordiger van de bewoners van de Garstkamp de projectmanager, mevr. Koornstra, en de assistent-project manager en de stedenbouwkundige van het stadsdeel. De voorzitter van de klankbordgroep, mevr. Koornstra, treedt op namens zowel de projectontwikkelaars als het stadsdeel, cq. het projectbureau. Het stadsdeel is niet apart vertegenwoordigt. De door het projectbureau opgestelde startnotitie start bij en gaat expliciet uit van bebouwing en is daarom niet onderschreven door uw bestuur.

In de klankbordgroep is het afgelopen jaar tijdens vijf vergaderingen gesproken over de invulling van de noordoostgebieden, waarbij zowel de projectontwikkelaars als de bewoners plannen hebben ingebracht. De projectontwikkelaars gaan uit van uitbreiding van de Garstkamp met ontsluiting vanaf de dreef, bebouwing voor de garages van Gouden Leeuw en Groenhoven, bebouwing voor de Santenkraam en bebouwing (kavels van ca. 300m, vrijstaand) voor de lage nummers van Geerdinkhof.
Maximale bebouwing dus. Gouden Leeuw en Groenhoven hebben elkaar gevonden in hun poging bebouwing voor hun garages tegen te houden door het promoten van meer bebouwing voor de lage nummers van Geerdinkhof. Ook in deze plannen is er sprake van veel bebouwing, alleen niet voor hun garages. Het stadsdeel lijkt per definitie te gaan voor bebouwing erfpachtopbrengsten Uw bestuur heeft geen mening over bebouwing voor de garages van Gouden Leeuw en Groenhoven, is principieel niet tegen uitbreiding van de Garstkamp (al zal dat ten koste gaan van veel groen in de bocht van de ’s Gravendijkdreef), is schoorvoetend akkoord gegaan met bebouwing voor de Santenkraam (het veiligheidsargument van de Santenkraam vóór deze bebouwing, delen wij niet; de school zal aan gaan kijken tegen schuttingen), maar blijft tegen bebouwing voor de lage nummers van Geerdinkhof (eventueel is het spiegelbeeld van de geplande toren bij Kantershof aan deze kant van de brug mogelijk maar dan met maximaal 12 tot 14 appartementen). Kortom: ons kan niet verweten worden dat we niet bereid zijn tot een compromis.

In de klankbordgroep zijn deze plannen een aantal malen besproken maar tot een werkbaar compromis heeft dat niet geleid.

In de loop van het jaar zijn we tot de conclusie gekomen dat het primaire uitgangspunt van “bebouwing moet” door het stadsdeel en de projectontwikkelaars nooit goed is onderbouwd. Er ontbreekt naar onze mening een visie op deze gebieden. Onduidelijk blijft waarom er perse gebouwd moet worden en waar de opbrengst dan naar toegaat (dus wie profiteert hiervan; waar gaan de baten naartoe en waar de lasten).