Informele informatiebijeenkomst over de bebouwing aan de noordzijde van de Bijlmerdreef (dus voor Groenhoven en Gouden Leeuw) en aan de oostzijde van de 's Gravendijkdreef (dus voor de Garstkamp, de scholen en de lage nummers van Geerdinkhof). U heeft hierover al gelezen in het infobulletin
van december. Inmiddels staat de datum vast: zaterdagmiddag 13 januari.

Het bestuur is in onderhandeling met het Projectbureau om een eigen presentatie die middag te verzorgen. Naast de presentaties die het projectbureau zelf (stadsdeel en projectontwikkelaar) en Groenhoven/Gouden
Leeuw zullen verzorgen, willen we zelf onze visie en inbreng in de klankbordgroep aan u en aan de bewoners van Gouden Leeuw, Groenhoven en de Garstkamp presenteren.

Een van de dingen die we naar voren willen brengen is ons initiatief om een onafhankelijk adviesbureau/  architectenbureau in te schakelen om de verschillende partijen op een lijn te krijgen. De presentatie die het door ons ingeschakelde bureau, Feekes en Colijn in Utrecht, is gemaakt, is te vinden op onze website. Ook zult u daar een dezer dagen het raadsadres vinden dat het bestuur van Geerdinkhof naar de stadsdeelraad heeft gestuurd om de leden van destadsdeelraad te informeren over de werkwijze van het projectbureau en de portefeuillehouder en de stand van zaken in de klankbordgroep.

Op die middag hebben we uw steun hard nodig!

Ook al gaat het om de invulling van het gebied bij de lage nummers van Geerdinkhof en woont u er misschien ver vandaan, dan nog zou u zich af kunnen vragen: wat zou u willen dat de vereniging en uw medebewoners doen als er sprake zou zijn van een andere invulling van uw directe woonomgeving (b.v. met bebouwing) door het stadsdeel?
Daarnaast hebben we u geïnformeerd over de - naar onze mening - motie van wantrouwen van de portefeuillehouder van Ruimtelijke ordening, waaruit zou blijken dat het bestuur niet haar leden vertegenwoordigt. Ook dat vraagt om een reactie.  Wees daarom solidair met uw medebewoners en houd die middag vrij.

Wij realiseren ons echter ook dat niet iedereen kan op die zaterdagmiddag. Denk daarom met ons mee over hoe we iedereen toch de gelegenheid kunnen geven om haar of zijn zegje te doen. Moeten we denken aan een enquête? Die we bv verspreiden op onze nieuwjaarsborrel op vrijdag 12 januari? En wat zijn dan relevante vragen? Wat zou u gevraagd moeten worden. Is het voldoende als u uw mening naar het secretariaatsadres stuurt?  Eind van deze week proberen we een nieuwsbrief te verspreiden. Uw ideeen kunnen daarin nog meegenomen worden.

Kortom: reageer en steun uw medebewoners in hun strijd voor een optimale woonomgeving!