Afgelopen donderdagavond 28 juni 2007 heeft de laatste klankbordgroepvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst heeft de projectgroep van het Stadsdeel het door hen opgestelde concept Stedenbouwkundig Programma van eisen Noordoostzijde Bijlmerdreef toegelicht (het woord “concept” waren ze even vergeten, maar zal worden toegevoegd). Het SPVE bleek identiek te zijn aan wat afgelopen januari 2007 door het Stadsdeel is gepresenteerd tijdens de informele informatiebijeenkomst in het CEC-gebouw.

Van de projectgroepzijde werd verder toegelicht wat zij verstaan onder de “vrije kavels” bij de lage huisnummers van Geerdinkhof (evenals bij de Santenkraam): dit zijn grondkavels van circa 300 m2 die gepacht kunnen worden en waarop de (erf)pachters met een eigen architect en eigen aannemer woningen kunnen bouwen, binnen de hiervoor door het stadsdeel nog op te stellen randvoorwaarden.

Van onze zijde is gesteld dat wij dit
wat de bebouwing bij de lage huisnummers van Geerdinkhof betreft afwijzen omdat deze bebouwing in de directe omgeving van onze woningen zowel een aanzienlijke waardedaling zal veroorzaken als een ernstige en onacceptabele aantasting van het woongenot van onze bewoners, een woongenot dat al ernstig is aangetast door de kaalslag die al heeft plaatsgevonden.
Verder hebben wij in de vergadering moeten constateren dat noch het overleg in deze klankbordgroep, waarvan de opdracht toch was om in overleg met bewoners de gebieden in te vullen, en waarbij wij een met argumenten omkleed alternatief hebben voorgesteld, noch de door de bewoners tijdens de informele informatiebijeenkomst naar voren gebrachte bezwaren hebben geleid tot enige voor ons relevante aanpassing van de plannen die overigens al sinds 2001 bij het stadsdeel bestaan over dit gebied. Wij merken op dat ondanks alle inspraak, één van de varianten ons door de strot wordt geduwd

Overigens heeft Groenhoven (Jan Kapsenberg) ook hun plan nog verder uitgewerkt maar ook hierin bleken geen wijzigingen ten opzichte van hun presentatie in januari te zijn aangebracht.
Dit plan zal de projectgroep bij de stukken voegen die na de zomer ter besluitvorming naar het DB worden gezonden.

De projectgroep gaat nu hun SPVE verder uitwerken en completeren, in september/oktober zal het Dagelijks Bestuur over dit SVPE besluiten en vervolgens zal de stadsdeelraad in oktober/november een besluit tot vrijgave voor inspraak gaan nemen.